งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ที่มาของโครงการ โครงการจัดทำระบบจัดการครุภัณฑ์ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบันการตรวจสอบครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีความซับซ้อนและไม่ตรง กับความเป็นจริง เพราะว่าในการย้ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในแผนกต่าง ๆ นั้น ไม่ได้แจ้งไปยัง งานพัสดุเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งใหม่ลงใน ระบบ ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเมื่อมีการสูญหายของครุภัณฑ์ จะมีผลกระทบต่อ ระบบงานที่ยังคงแจ้งว่ามีครุภัณฑ์อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผล ให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนได้

3 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ วิเคราะห์ความต้องการ 1. ต้องการทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคาร อะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร 2. แต่ละอาคาร แต่ละ ชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง 3. ครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ 4. เมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ ข้อมูลจะต้องไม่ ซ้ำซ้อนกับความเป็นจริง 5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ 6. ระบบต้องสามารถตรวจสอบการสูญหายของ ครุภัณฑ์ได้

4 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ขอบเขตของระบบ 1. ระบบงานย่อยจัดการเรื่องสมาชิก 2. รายงานการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 3. การค้นหา และเพิ่มครุภัณฑ์ 4. การค้นหา และเพิ่มสถานที่ในการจัดเก็บ ครุภัณฑ์ 5. รายงานสภาพของครุภัณฑ์ 6. รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 7. ระบบงานย่อยตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

5 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ แผนการดำเนินการ

6 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ 1. เขียนระบบด้วยภาษา PHP 2. ใช้โปรแกรม Appserv ในการจัดการ ระบบ 3. ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในจัดการ ฐานข้อมูล 4. ใช้โปรแกรม MySQL เป็น ฐานข้อมูล

7 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ โครงสร้างระบบ

8 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ E-R Diagram

9 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ Context Diagram

10 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ Data Flow Diagram Level 0

11 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้น อะไร ห้องอะไร 2. ทราบว่าแต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มี ครุภัณฑ์อะไรบ้าง 3. ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นมีการ ย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ 4. ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนเมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ 5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ 6. สามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

12 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ปัญหา ระบบเก่านั้นยังไม่มีการตรวจข้อมูลมาก่อน ว่าครุภัณฑ์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การแก้ไข จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของ ครุภัณฑ์ให้ตรงกับความเป็นจริงก่อน 2. ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีน้อย อาจจะ ทำให้ระบบงานไม่ครอบคลุม การแก้ไข ต้องมีการนำระบบไปพัฒนาต่อไป 3. ปัญหา ผู้ตรวจสอบต้องเป็นคนรู้ว่ามีครุภัณฑ์อยู่ ตรงไหนบ้าง การแก้ไข ควรคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่อยู่ใน แผนกนั้น ๆ

13 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ? ข้อแน ะนำ


ดาวน์โหลด ppt การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google