งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การวางแผนประเมิน โครงการ จัดทำโดย นางเกศรา เคนศรี นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ นางสาวสุวดีศรีพัชร คำ น่าน นายอเนก ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การวางแผนประเมิน โครงการ จัดทำโดย นางเกศรา เคนศรี นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ นางสาวสุวดีศรีพัชร คำ น่าน นายอเนก ประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การวางแผนประเมิน โครงการ จัดทำโดย นางเกศรา เคนศรี นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ นางสาวสุวดีศรีพัชร คำ น่าน นายอเนก ประเสริฐ

2 การวางแผนประเมิน โครงการ  การดำเนินใดๆ ถ้าได้มีการวางแผน ไว้ล่วงหน้า มีการติดตามควบคุมดูแล การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมี การประเมินเมื่อมีการดำเนินงานเสร็จ สิ้นลง โดยจัดทำการประเมินให้เป็นไป อย่างมีระบบตามหลักวิชา ย่อมจะทำ ให้การดำเนินงานนั้นมีทิศทางและ เป้าหมายแน่นอน

3 ความหมาย การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ จัดระบบสารสนเทศ ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจดำเนิน โครงการต่อไป

4 จุดมุ่งหมายของการ ประเมินโครงการ 1. เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ วางโครงการและการเขียนโครงการ 2. เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง โครงการในขณะดำเนินงาน 3. เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการต่อ ขยาย ยอมรับ หรือยกเลิกโครงการ

5 การกำหนดสิ่งที่จะ ประเมินโครงการ ในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้ ประเมินจะต้อง ในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้ ประเมินจะต้อง กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ ของการประเมิน จะบ่งบอกเป้าหมาย และสิ่งที่ต้องการ ประเมิน และตัวชี้วัดของการประเมิน จะระบุถึงเกณฑ์ ในการตัดสินคุณค่าของ สิ่งที่ต้องการ ประเมินตาม จุดประสงค์ที่กำหนด

6 ประเภทของการ ประเมิน (1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ( Pre-Evaluation ) (1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ( Pre-Evaluation ) 1- การประเมินความเหมาะสม / ความ จำเป็น 2- การประเมินความเป็นไปได้ 3- การประเมินตัวโครงการหรือร่าง โครงการ (2) การประเมินระหว่างดำเนินการ ( Formative, Midterm, Ongoing ) - การประเมินการปฏิบัติ - การประเมินการปฏิบัติ

7 (3) การประเมินหลัง / ระยะสิ้นสุด ( Summative ) 1- การประเมินผลของโครงการ ( ประสิทธิผล ) 2- การประเมินผลข้างเคียง ( Side Effect ) 3- การประเมินผลกระทบ ( Impact )

8 ขั้นตอนในการวาง แผนการประเมิน 1. ศึกษาและทำความเข้าใจ โครงการ 2. กำหนดจุดมุ่งหมายของการ ประเมิน 2. กำหนดจุดมุ่งหมายของการ ประเมิน 3. การกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐาน ที่ใช้ในการประเมิน 3. การกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐาน ที่ใช้ในการประเมิน 4. กำหนดเครื่องมือในการประเมิน 4. กำหนดเครื่องมือในการประเมิน 5. กำหนดแหล่งข้อมูลตามเกณฑ์ หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 5. กำหนดแหล่งข้อมูลตามเกณฑ์ หรือตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 6. กำหนดตารางในการปฏิบัติการ ประเมิน 6. กำหนดตารางในการปฏิบัติการ ประเมิน

9 ข้อระวัง ข้อระวัง  ผลประเมินไม่น่าเชื่อถือ - กำหนดตัวบ่งชี้ไม่เหมาะสม ไม่ตรง ประเด็น - การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็น ระบบ - สิ้นสุดโครงการแล้ว จึงคิดและทำ การประเมิน - แหล่งข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลได้ จริง ( Type III Error ) - เครื่องมือรวบรวมข้อมูลด้อยคุณภาพ

10 ผลประเมินไม่เป็นที่ ยอมรับ  ผู้ประเมินขาดความเป็นกลาง เกิด Halo Effect  การประเมินไม่เน้นการพัฒนา / สร้างสรรค์  การประเมินไม่เป็นระบบ  ผลการประเมินขาดความ สมเหตุสมผล เช่น ด่วนสรุป ( Jump Conclusion ) หรือสรุปเกินขอบเขต ( Over Generalization )

11 สวัสดี สวัสดี สวัสดี...

12 ลูกค้าการ ประเมิน ลูกค้าปฐม ภูมิ ลูกค้า ทุติยภูมิ ความ ต้องการ ความ จำเป็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดลำดับ ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของ การประเมิน

13  การกำหนดเกณฑ์ประเมิน ควรคำนึงถึง - ความเหมาะสม และเป็นไปได้ ตาม สภาพและ ความสำคัญของโครงการรวมทั้งการ ลงทุน - การยอมรับ ซึ่งต้องอาศัยการ พิจารณาร่วมกัน หรือ การมีส่วนร่วมในการกำหนด - กำหนดตามตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน

14 รูปแบบการประเมิน 1. โมเดลความงอกงาม 2. โมเดลสัมบูรณ์ 3. โมเดลสัมพันธ์ คุณลักษณะของเกณฑ์ การประเมินที่ดี คุณลักษณะของเกณฑ์ การประเมินที่ดี ข้อควรคำนึง

15 คุณลักษณะของเกณฑ์ การประเมินที่ดี  ท้าทายความสามารถของผู้จัด และ ผู้เข้าร่วมโครงการ  เหมาะสมกับระดับพื้นความรู้ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการ และผู้ ที่เกี่ยวข้อง  มีอำนาจในการทำนายพฤติกรรม

16 วิธีหรือเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล เทคนิคเครื่องมือสำหรับใช้รวบรวม ข้อมูลเพื่อการประเมิน มีดังนี้ 1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 2. การสัมภาษณ์ 3. การสังเกต 4. การให้รายงานตัวเอง 5. การสำรวจเอกสาร

17 แหล่งข้อมูล  บุคคล  เอกสาร  สถานที่   

18 ลำดับที่ ระยะเวลา เดือน พ. ศ................ กิจกรรม เม. ย. พ. ค. มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค. ม. ค. ก. พ. มี. ค. 1 กิจกรรมที่ 1 1 กิจกรรมที่ 1 2 กิจกรรมที่ 2 2 กิจกรรมที่ 2 3 กิจกรรมที่ 3 3 กิจกรรมที่ 3 4 กิจกรรมที่ 4 4 กิจกรรมที่ 4.. “.. “


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การวางแผนประเมิน โครงการ จัดทำโดย นางเกศรา เคนศรี นายดุษฎี ศรีปรัชญ์ นางสาวสุวดีศรีพัชร คำ น่าน นายอเนก ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google