งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจได้

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำซึ่งกันและกันในสังคม ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำซึ่งกันและกันในสังคม

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ภูมิศาสตร์ วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมทาง - ธรรมชาติ - สังคม วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมทาง - ธรรมชาติ - สังคม

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี งานอันเกี่ยวกับ การผลิต จำหน่ายจ่ายแจก และการ บริโภคใช้สอย งานอันเกี่ยวกับ การผลิต จำหน่ายจ่ายแจก และการ บริโภคใช้สอย เศรษฐกิจ

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วิชาที่ศึกษา กิจกรรมทาง เศรษฐกิจเกี่ยวกับ การครองชีพของ มนุษย์ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การ ผลิต การ ใช้ ธรรม ชาติ

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การครองชีพ ของมนุษย์ การครองชีพ ของมนุษย์ ทรัพยากร การผลิต การใช้ การ กระจาย การ กระจาย

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ …………... ภูมิอากาศ แบบเลี้ยงตัวเอง แบบการค้า

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ - ปัจจัย - กิจกรรมของมนุษย์ - ปัจจัย - กิจกรรมของมนุษย์

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ใช้บริโภคเอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ เลี้ยงตัวเองหรือยังชีพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ เลี้ยงตัวเองหรือยังชีพ 2. ไม่สลับซับซ้อน 3. ไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเทคโน โลยี 3. ไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเทคโน โลยี

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. แบ่งอาชีพตามความถนัด กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แบบการค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แบบการค้า 2. สลับซับซ้อน 3. ส่งออกจำหน่ายภูมิภาคต่างๆ

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. วิเคราะห์ วางแผน วางโครงการ ด้านเศรษฐกิจได้ถูกต้องเหมาะสม 1. วิเคราะห์ วางแผน วางโครงการ ด้านเศรษฐกิจได้ถูกต้องเหมาะสม เศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 2. เข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์

14 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. เกิดทัศนคติที่ดีในด้านการพึ่งพา อาศัยกัน 3. เกิดทัศนคติที่ดีในด้านการพึ่งพา อาศัยกัน 4. บริหารทรัพยากรธรรมชาติได้ ถูกต้องเหมาะสม ประหยัด สะดวก 4. บริหารทรัพยากรธรรมชาติได้ ถูกต้องเหมาะสม ประหยัด สะดวก

15 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ผู้สอน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูพัทธนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google