งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 1. ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจต่อ ปัญหา 3. ช่วยให้สามารถหาทางป้องกันมิ ให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 1. ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจต่อ ปัญหา 3. ช่วยให้สามารถหาทางป้องกันมิ ให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 1. ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจต่อ ปัญหา 3. ช่วยให้สามารถหาทางป้องกันมิ ให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง 2. สามารถทำนาย หรือ คาดคะเน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ใน อนาคต 4. ช่วยกำหนดนโยบายทาง เศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ ที่ ต้องการ

2 มูลฐานที่ก่อให้เกิดวิชา เศรษฐศาสตร์ ความต้องการของมนุษย์ มีไม่จำกัด - มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา - ความต้องการมีไม่ สิ้นสุด การผลิตจึงเป็นหัวใจของ เศรษฐศาสตร์ การผลิตนั้นทำให้ เกิดความพอใจ มนุษย์นั้นตั้งแต่ เกิดมาจนกระทั่งตายต้องการ ความพอใจจากการที่ได้รับ สินค้าและบริการมาบริโภค

3 สมมตว่าคนเรามีทางเลือก 2 อย่าง เดินทางผ่านทะเลทรายจะ เลือกอะไร น้ำ 3 ลิตร เงิน 3 ล้าน

4 ปัจจัย 4 เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของ การผลิตเพื่อ สร้างความพอใจแก่ ผู้บริโภค

5 ความต้องการของคนที่จะบริโภค สินค้าและบริการ จึงมีมากกว่าวัตถุดิบที่สามารถจะแปร รูปมาเป็นมา ทดแทนความต้องการของคนได้ ดังนั้นจึงเกิด ความขาดแคลนอย่างถาวรเสมอ

6 ถ้าสังคมนั้นสามารถเอาสินค้า และบริการที่ตัวเองมีจำกัด มา ทดแทนได้มากเท่าไหร่ ก็ เรียกว่าสังคมมีมาตรฐานการ ครองชีพที่สูงขึ้น ถ้าสังคมบางประเทศที่ยากจน มี วัตถุดิบจำนวนหนึ่งอาจจะจำกัด อาจจะเป็นน้ำ อาจจะเป็นแร่ธาตุ แต่ถ้าไม่สามารถแปรรูปวัตถุดิบ เหล่านั้นมาเป็นสินค้าและบริการ มาทดแทนสมาชิกในสังคมนั้น ได้ สังคมนั้นก็ยากจนอยู่วันยันค่ำ

7 2. ทรัพยากรเศรษฐกิจมีจำกัด - ที่ดิน (Land) - แรงงาน (Labor)

8 - ทุน (Capital) - ความสามารถในการประกอบการ -( Enterpreneural Ability)

9 ความ ขาด แคลน คือ ? คือ ความไม่สมดุล ระหว่างความต้องการ (Desire) และวิธีการ (Means) ที่จะสนอง ความต้องการ

10 เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร ? การศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากร อันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการไม่จำกัด

11 แล้ว.... เศรษฐกิจล่ะ หมายถึงอะไร ? คือ บริบทเฉพาะในกิจกรรม ชีวิตที่มีกฎเกณฑ์และ ปัญหา ของตนเองในบริบทของ เศรษฐกิจ ตาม ศักยภาพของสังคม ซึ่งได้ผลิต สินค้าที่จำเป็นสำหรับการ ตอบสนองต่อกายภาพและจิตใจ การบริโภคของมนุษย์

12 อัลเฟรด มาร์แชล นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เศรษฐกิจเปรียบเสมือน โรงละครที่มีนักแสดงและผู้ชม โดยประสิทธิภาพของละครขึ้นกับ บทที่เขียน ผู้กำกับและการแสดง บทบาทของตัวละครนั้น หมายถึง ประชากร


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 1. ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจต่อ ปัญหา 3. ช่วยให้สามารถหาทางป้องกันมิ ให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google