งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 1. ทำให้เกิดความรู้และเข้าใจต่อปัญหา สามารถทำนาย หรือ คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต 3. ช่วยให้สามารถหาทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรง 4. ช่วยกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ

2 มูลฐานที่ก่อให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์
ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด - มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - ความต้องการมีไม่สิ้นสุด การผลิตจึงเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์ การผลิตนั้นทำให้เกิดความพอใจ มนุษย์นั้นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายต้องการความพอใจจากการที่ได้รับสินค้าและบริการมาบริโภค

3 สมมตว่าคนเรามีทางเลือก 2 อย่าง เดินทางผ่านทะเลทรายจะเลือกอะไร
เงิน 3 ล้าน น้ำ 3 ลิตร

4 เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการผลิตเพื่อ สร้างความพอใจแก่ผู้บริโภค
ปัจจัย 4

5 ความต้องการของคนที่จะบริโภคสินค้าและบริการ
จึงมีมากกว่าวัตถุดิบที่สามารถจะแปรรูปมาเป็นมา ทดแทนความต้องการของคนได้ ดังนั้นจึงเกิด ความขาดแคลนอย่างถาวรเสมอ

6 ถ้าสังคมนั้นสามารถเอาสินค้าและบริการที่ตัวเองมีจำกัด มาทดแทนได้มากเท่าไหร่ ก็เรียกว่าสังคมมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ถ้าสังคมบางประเทศที่ยากจน มีวัตถุดิบจำนวนหนึ่งอาจจะจำกัด อาจจะเป็นน้ำ อาจจะเป็นแร่ธาตุ แต่ถ้าไม่สามารถแปรรูปวัตถุดิบเหล่านั้นมาเป็นสินค้าและบริการมาทดแทนสมาชิกในสังคมนั้นได้ สังคมนั้นก็ยากจนอยู่วันยันค่ำ

7 2. ทรัพยากรเศรษฐกิจมีจำกัด
- ที่ดิน (Land) - แรงงาน (Labor)

8 - ทุน (Capital) ความสามารถในการประกอบการ ( Enterpreneural Ability)

9 ความขาดแคลน คือ ? คือ ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ (Desire) และวิธีการ (Means) ที่จะสนองความต้องการ

10 การศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เศรษฐศาสตร์ คือ อะไร? การศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากร อันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการไม่จำกัด

11 แล้ว....เศรษฐกิจล่ะ หมายถึงอะไร ?
คือ บริบทเฉพาะในกิจกรรมชีวิตที่มีกฎเกณฑ์และ ปัญหาของตนเองในบริบทของเศรษฐกิจ ตามศักยภาพของสังคม ซึ่งได้ผลิตสินค้าที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองต่อกายภาพและจิตใจการบริโภคของมนุษย์

12 เศรษฐกิจเปรียบเสมือน โรงละครที่มีนักแสดงและผู้ชม
อัลเฟรด มาร์แชล นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เศรษฐกิจเปรียบเสมือน โรงละครที่มีนักแสดงและผู้ชม โดยประสิทธิภาพของละครขึ้นกับ บทที่เขียน ผู้กำกับและการแสดง บทบาทของตัวละครนั้น หมายถึง ประชากร


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google