งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
การคลังเบื้องต้น ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจนโยบายการคลังภาครัฐ กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3 รัฐบาล บริหารประเทศ อยู่ดีกินดี ประเทศสงบ มั่นคง ปลอดภัย

4 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทของรัฐบาล ป้องกันรักษา ความสงบ บริหารประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

5 บทบาทของรัฐบาล - สินค้าสาธารณะ - ภาษีอากรและการกระจาย ทรัพยากร - การผูกขาด - ผลกระทบภายนอก

6 การผูกขาด ……………... ……………... ……………... ถนน ไฟฟ้า บ้าน เสื้อผ้า อาหาร
สินค้าสาธารณะ ……………... บ้าน เสื้อผ้า อาหาร สินค้าเอกชน ……………... การผูกขาด กิจการรัฐวิสาหกิจ ……………...

7 นโยบายการบริหารทั้งด้าน
นโยบายการคลัง นโยบายการบริหารทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย

8 รายได้ของรัฐบาล ภาษีอากร รัฐพาณิชย์ รายได้อื่นๆ ………….... …………....

9 รายได้ของรัฐบาล ภาษีอากร รายได้อื่นๆ รัฐพาณิชย์ - ค่าธรรมเนียม - บุคคล
- ค่าเช่าที่ดิน - โรงเรือน - ไฟฟ้า - เงินกู้ - ที่ดิน - ประปา - ร้านค้า - สลากกินแบ่ง

10 ……………... ……………... ……………... ……………... ……………... ……………...........
กิจการรัฐวิสาหกิจ ……………... สาธารณูปโภค ……………... ป้องกันประเทศ ……………... รายจ่าย รักษาความมั่นคง ……………... จัดการศึกษา ……………... การใช้หนี้สาธารณะ ……………

11 ปีงบประมาณ รายได้สุทธิ รายได้ - รายจ่าย ……………... หนี้สาธารณะ
หนี้ของรัฐบาล ……………...

12 ดุลงบประมาณ เกินดุล สมดุล ขาดดุล รายได้เท่ากับ รายได้มาก กว่ารายจ่าย
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

13 รายได้ที่เหลือ จากรายจ่าย เงินคงคลัง ……………...

14 ……………... ……………... ……………... ……………... เพิ่มรายรับ เพิ่มภาษี
งบประมาณ เกินดุล ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล ……………... เพิ่มเงินคงคลัง ……………...

15 ……………... ……………... ……………... ……………... เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ ลดภาษี
งบประมาณ ขาดดุล ใช้หนี้สาธารณะ ……………... ก่อหนี้เพิ่มเติม ……………...

16 เศรษฐกิจไม่แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผันผวนลดลง
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไม่แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผันผวนลดลง

17 ซบเซา ขยายตัวเร็วไป การผลิตและการลงทุน มีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ค่าครองชีพสูง การผลิตและการลงทุน มีอัตราลดลง ซบเซา เกิดสภาพการว่างงาน

18 นโยบายการคลังเพื่อลดความผันผวนทางธุรกิจ
ขยายตัวหรือเฟื่องฟู ชะลอหรือหดตัว - เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ - ลดรายจ่าย - ลดภาษี - เพิ่มภาษี

19 การคลังกับการกระจายรายได้
รายจ่ายของรัฐ ภาษีอากร - รายจ่ายประจำ - ทางตรง ทางอ้อม (VAT) รายจ่าย เพื่อการลงทุน

20 ภาษีอากร ภาษีทางอ้อม ภาษีทางตรง - กระจายรายได้ - เสียอัตราเท่ากัน
เป็นธรรม - เสียอัตราเท่ากัน - กำหนดอัตรา ภาษีได้


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google