งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคลังเบื้องต้น ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคลังเบื้องต้น ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคลังเบื้องต้น ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจนโยบาย การคลังภาครัฐ กับการรักษา เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ รู้และเข้าใจนโยบาย การคลังภาครัฐ กับการรักษา เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รัฐบาล ประเทศสงบ มั่นคง ประเทศสงบ มั่นคง อยู่ดีกินดี บริหารประเทศ ปลอดภัย

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของรัฐบาล บริหา ร ประเ ทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ป้องกันรักษา ความสงบ ความสงบ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บทบาทของรัฐบาล - สินค้าสาธารณะ - ภาษีอากรและการกระจาย ทรัพยากร - การผูกขาด - ผลกระทบภายนอก

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าสาธารณะ ……………... สินค้าเอกชน การผูกขาด ……………... ถนน ไฟฟ้า บ้าน เสื้อผ้า อาหาร กิจการรัฐวิสาหกิจ

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นโยบายการ บริหารทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย นโยบายการ บริหารทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย นโยบายการคลัง

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รายได้ของรัฐบาล ภาษี อากร รัฐพาณิชย์รัฐพาณิชย์ รายได้อื่นๆรายได้อื่นๆ …………....

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รายได้ของรัฐบาล ภาษี อากร รัฐพาณิชย์ รายได้อื่นๆ - บุคคล - โรงเรือน - ที่ดิน - ร้านค้า - ไฟฟ้า - ประปา - สลากกินแบ่ง - ค่าธรรมเนียม - ค่าเช่าที่ดิน - เงินกู้

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... รายจ่าย กิจการรัฐวิสาหกิจ ……………... สาธารณูปโภค ป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคง จัดการศึกษา ……………........... การใช้หนี้สาธารณะ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปีงบประมาณ รายได้สุทธิ รายได้ - รายจ่าย หนี้สาธารณะ ……………... หนี้ของรัฐบาล

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ดุลงบประมาณ เกินดุ ล ขาดดุล สมดุล รายได้มาก กว่ารายจ่าย รายได้น้อยกว่ารายจ่าย รายได้เท่ากับ รายจ่าย

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รายได้ที่เหลือ จากรายจ่าย รายได้ที่เหลือ จากรายจ่าย ……………... เงินคงคลัง

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... งบประมาณ เกินดุล เพิ่มรายรับ ……………... เพิ่มภาษี ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล เพิ่มเงินคงคลัง

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... งบประมาณ ขาดดุล เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ ……………... ลดภาษี ใช้หนี้สาธารณะ ก่อหนี้เพิ่มเติม

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐกิจไม่ แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผัน ผวนลดลง ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ขยายตัวเร็วไป ซบเซา การผลิตและการลงทุน มีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพสูง การผลิตและการลงทุน มีอัตราลดลง เกิดสภาพการว่างงาน

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นโยบายการคลัง เพื่อลดความผัน ผวนทางธุรกิจ ชะลอหรือ หดตัว ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู - เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ - ลดภาษี - ลดรายจ่าย - เพิ่มภาษี

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคลังกับการ กระจายรายได้ รายจ่าย ของรัฐ ภาษี อากร ภาษี อากร - รายจ่ายประจำ - รายจ่าย เพื่อการลงทุน - ทางตรง - ทางอ้อม (VAT)

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาษี ทางตร ง ภาษี ทางอ้อม ภาษี ทางอ้อม - กระจายรายได้ เป็นธรรม - กำหนดอัตรา ภาษีได้ - เสียอัตราเท่ากัน ภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคลังเบื้องต้น ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google