งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
จำนงค์ แรกพินิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 1. สาเหตุของความยากจนในชนบทไทย
การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม -ให้ความสำคัญกับเมืองมากกว่าชนบท -ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจธุรกิจหรือทุนนิยมมากกว่าเศรษฐกิจ ภาคประชาชนหรือเศรษฐกิจชุมชน -ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อการค้ามากกว่าการผลิตเพื่อบริโภค

3 การเสียสมดุลของชนบท รายจ่าย รายได้ รายจ่าย รายจ่าย
ชุมชนชนบทไทย รายได้ รายจ่าย รายจ่าย ภาพแสดงการเสียสมดุลของชนบทไทย

4 2. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจชนบทไทยในช่วงที่ผ่านมา
1.การกระจายรายได้ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ ) - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ ) เป็นเครื่องมือในการนำบริการและการพัฒนาของรัฐไปสู่ชนบท เช่น การกระจายบริการทางสังคมและการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท การพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคเป็นฐานเศรษฐกิจและการจ้างงาน เป็นต้น นโยบาย “สร้างงาน สร้างรายได้”

5 ภาพแสดงแนวคิดธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน
2. การเพิ่มรายได้ นำแนวคิดธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชนเข้ามาใช้ กลุ่มอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ รายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนชนบทไทย รายจ่าย รายได้ รายจ่าย ภาพแสดงแนวคิดธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน

6 3.วิสาหกิจชุมชน วงจรทุนชุมชน ภาพแสดงแนวคิดวิสาหกิจชุมชน เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย วงจรทุนชุมชน ชุมชนชนบทไทย รายได้ ภาพแสดงแนวคิดวิสาหกิจชุมชน

7 หลักสำคัญของวิสาหกิจชุมชน
1.แนวคิด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตัดสินใจล่าช้า รัฐสนับสนุน (จุดอ่อน) (จุดแข็ง) วิสาหกิจชุมชน บริษัทจำกัด แข่งขันสูง อิสระในการตัดสินใจ (จุดอ่อน) (จุดแข็ง)

8 2. การประกอบการ การประกอบการบนฐานทุน ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และ ผลผลิต เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ครบวงจร

9 3. คุณค่าของวิสาหกิจชุมชน
- ฟื้นความสัมพันธ์ทางสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกัน กลับคืนมา - ฟื้นอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ผลผลิตของชุมชน - ฟื้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน

10 วิสาหกิจชุมชนกับการแก้ปัญหา ความยากจนในชนบทไทย
การกระจายการผลิต เปลี่ยนเกษตรกรจากผู้ผลิตวัตถุดิบ เป็น ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ การกระจายโอกาส ในการเข้าถึง ทุน ทรัพยากร ความรู้ และ เทคโนโลยี

11 บทบาทของนักประกอบการและนักวิสาหกิจชุมชนกับ ศูนย์ศึกษาวิสาหกิจชุมชน
- คน - การประกอบการ/กิจกรรม/การบริหารจัดการ - ความรู้/กระบวนการเรียนรู้

12 คน - นักประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้รู้/ผู้สร้างผลิตภัณฑ์
เครือข่ายพัฒนาเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/ความรู้ เรียกว่า วิสาหกิจชุมชนสัมพันธ์

13 - นักวิสาหกิจชุมชน ผู้นำ/ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายพัฒนานโยบาย/ยุทธศาสตร์/ แผน และการขับเคลื่อน เรียกว่า สภาวิสาหกิจชุมชน

14 กระบวนการเรียนรู้ของนักประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา ความรู้ วิสาหกิจชุมชน ตัวแบบ กระบวนการ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของนักประกอบการวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจและ ข้อมูล สังคมวัฒนธรรมชุมชน

15 กระบวนเรียนรู้ของนักวิสาหกิจชุมชน
PEOPLE ประชาชน กระบวนเรียนรู้ของนักวิสาหกิจชุมชน IDENTIFICATION กระบวนการสำรวจ(ค้นหา) MODEL ตัวแบบ CONCEPT- UALIZATION พัฒนาองค์ความรู้ NETWORKING กระบวนการเครือข่าย PUBLIC เผยแพร่ POs องค์กรชุมชน POLICY พัฒนานโยบาย

16 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ
1. พัฒนาคน นักวิสาหกิจชุมชน นักประกอบการวิสาหกิจฯ 2. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบบนฐาน ผลผลิตและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ระบบ การจัดการ กระบวน การ 3. สร้างเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายภายในชุมชน เครือข่ายภายนอกชุมชน 4. พัฒนาโครงสร้างศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google