งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จำนงค์ แรกพินิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จำนงค์ แรกพินิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จำนงค์ แรกพินิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 1. สาเหตุของความ ยากจนในชนบทไทย การพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม - ให้ความสำคัญกับเมือง มากกว่าชนบท - ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ ธุรกิจหรือทุนนิยมมากกว่า เศรษฐกิจ ภาคประชาชนหรือ เศรษฐกิจชุมชน - ให้ความสำคัญกับการผลิต เพื่อการค้ามากกว่าการผลิต เพื่อบริโภค

3 การเสียสมดุลของ ชนบท ชุมชน ชนบท ไทย รา ยไ ด้ ราย จ่าย ภาพแสดงการเสีย สมดุลของชนบทไทย

4 2. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชนบทไทยในช่วงที่ผ่านมา 1. การกระจายรายได้ - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ( พ. ศ.2515- 2519) - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2535-2539) เป็นเครื่องมือในการนำบริการและ การพัฒนาของรัฐไปสู่ชนบท เช่น การกระจายบริการทาง สังคมและการพัฒนาไปสู่ภูมิภาค และชนบท การพัฒนาศูนย์กลาง ความเจริญในภูมิภาคเป็น ฐานเศรษฐกิจและการจ้างงาน เป็นต้น นโยบาย “ สร้างงาน สร้างรายได้ ”

5 2. การเพิ่มรายได้ นำแนวคิดธุรกิจ - อุตสาหกรรมชุมชนเข้ามา ใช้ กลุ่มอาชีพเสริม เพิ่ม รายได้ เพิ่ม รายได้ ภาพแสดงแนวคิดธุรกิจ - อุตสาหกรรมชุมชน ชุมชน ชนบท ไทย รา ยไ ด้ ราย จ่าย

6 3. วิสาหกิจชุมชน ชุมช น ชนบ ท ไทย ราย ได้ เพิ่ม รายได้ ลด รายจ่าย วงจรทุนชุมชน ภาพแสดงแนวคิด วิสาหกิจชุมชน

7 หลักสำคัญของวิสาหกิจ ชุมชน 1. แนวคิด สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตัดสินใจ ล่าช้า รัฐสนับสนุน ( จุดอ่อน ) ( จุดแข็ง ) วิสาหกิจ ชุมชน บริษัทจำกัด แข่งขันสูง อิสระในการตัดสินใจ ( จุดอ่อน ) ( จุดแข็ง )

8 2. การประกอบการ การประกอบการบน ฐานทุน ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ ผลผลิต เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ครบวงจร

9 3. คุณค่าของวิสาหกิจ ชุมชน - ฟื้นความสัมพันธ์ทาง สังคมแบบพึ่งพาอาศัยกัน กลับคืนมา - ฟื้นอำนาจในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ ผลผลิตของชุมชน - ฟื้นการพึ่งตนเองทาง เศรษฐกิจของชุมชน

10 วิสาหกิจชุมชนกับการ แก้ปัญหา ความยากจนในชนบท ไทย การกระจายการผลิต เปลี่ยนเกษตรกรจากผู้ผลิต วัตถุดิบ เป็น ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ การกระจายโอกาสในการ เข้าถึง ทุน ทรัพยากร ความรู้ และ เทคโนโลยี

11 บทบาทของนัก ประกอบการและนัก วิสาหกิจชุมชนกับ ศูนย์ศึกษาวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ศึกษาวิสาหกิจชุมชน - คน - การประกอบการ / กิจกรรม / การบริหารจัดการ - ความรู้ / กระบวนการเรียนรู้

12 คน - นักประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้รู้ / ผู้สร้าง ผลิตภัณฑ์ เครือข่ายพัฒนาเพื่อ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี / ความรู้ เรียกว่า วิสาหกิจ ชุมชนสัมพันธ์

13 - นักวิสาหกิจชุมชน ผู้นำ / ผู้สร้าง กระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายพัฒนา นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / แผน และการ ขับเคลื่อน เรียกว่า สภาวิสาหกิจ ชุมชน

14 กรณีศึกษา ความรู้ วิสาหกิจชุมชน ตัวแบบ กระบวนการ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของนัก ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

15 PEOPL E ประชาชน IDENTIFICA TION กระบวนการสำรวจ ( ค้นหา ) NETWOR KING กระบวนการ เครือข่าย POs องค์กรชุมชน MODE L ตัว แบบ CONCEP T- UALIZAT ION พัฒนาองค์ ความรู้ PUBLIC เผยแพร่ POLICY พัฒนา นโยบาย

16 ระบบการจัดการ ระบบ การจัดการ 1. พัฒนา คน นักวิสาหกิจ ชุมชน นัก ประกอบการ วิสาหกิจฯ 2. พัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนต้นแบบบนฐาน ผลผลิตและ ทรัพยากรของชุมชน ท้องถิ่น 3. สร้าง เครือข่าย วิสาหกิจ ชุมชน เครือข่าย ภายในชุมชน เครือข่าย ภายนอก ชุมชน 4. พัฒนาโครงสร้าง ศูนย์ฯ กระบวนการ กระบวน การ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จำนงค์ แรกพินิจ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google