งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเครือข่ายและการ ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ จำนงค์ แรกพินิจ 081 898 0820 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเครือข่ายและการ ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ จำนงค์ แรกพินิจ 081 898 0820 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเครือข่ายและการ ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ จำนงค์ แรกพินิจ 081 898 0820 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2 1. เครือข่ายคืออะไร ? เครือข่ายคือ ความสัมพันธ์ทาง สังคมแบบหนึ่ง ที่บุคคล หรือกลุ่ม / องค์กรร่วมกัน สร้างขึ้น โดยการ นำสิ่งที่ แต่ละคน / กลุ่ม / องค์กรมีอยู่มา หรือกลุ่ม / องค์กรร่วมกัน สร้างขึ้น โดยการ นำสิ่งที่ แต่ละคน / กลุ่ม / องค์กรมีอยู่มา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งจะ ก่อให้เกิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งจะ ก่อให้เกิด การพึ่งพาอาศัยกัน การพึ่งพาอาศัยกัน

3 2. อะไรบ้างที่บุคคล / กลุ่ม / องค์กรสามารถ นำมาแลกเปลี่ยนกันได้ ? 1. ประสบการณ์ ความรู้ 2. ทรัพยากรธรรมชาติ 3. ผลผลิต 4. เงินทุน

4 3. ทำไมต้องมีเครือข่าย ? 1. เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 2. เพราะกิจกรรมบางอย่างทำคน เดียวไม่ได้ 3. เพราะสังคมปัจจุบันมีการแบ่งงาน กันทำตามความสามารถ

5 4. เครือข่ายแบ่งได้กี่ประเภท ? เครือข่ายแบ่งได้ 2 ประเภท 1. เครือข่ายกลไก ได้แก่เครือข่ายที่ แบ่งบุคคล / กลุ่ม / องค์กร สูงต่ำตามลำดับ มีการสั่งการ และมี อำนาจบังคับบัญชา สูงต่ำตามลำดับ มีการสั่งการ และมี อำนาจบังคับบัญชา เช่นระบบบริหารราชการ ระบบ ธุรกิจแบบขายตรง เช่นระบบบริหารราชการ ระบบ ธุรกิจแบบขายตรง เป็นต้น เป็นต้น

6 4. เครือข่ายแบ่งได้กี่ประเภท ? ( ต่อ ) 2. เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่าย ที่บุคคล / กลุ่ม / องค์กร มีความเท่าเทียมกันไม่มี อำนาจบังคับ มีความเท่าเทียมกันไม่มี อำนาจบังคับ บัญชา แต่เน้นการเรียนรู้ และพึ่งพา บัญชา แต่เน้นการเรียนรู้ และพึ่งพา อาศัยกัน อาศัยกัน

7 5. เมื่อมีเครือข่ายแล้วจะเกิดผล อย่างไร ? 1. เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ทุกฝ่าย ได้ประโยชน์เท่าเทียม หรือ เป็น ธรรม 2. เกิดการพึ่งพา ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจ หรือได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่าย หนึ่ง

8 6. เมื่ออำนาจไม่เท่ากันจะแก้ไข อย่างไร ? 1. ถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ 2. แสวงหาสมาชิกเพิ่มขึ้น เพื่อสร้าง อำนาจต่อรอง

9 7. เครือข่ายทางธุรกิจจะเป็นแบบใด ? 1. ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายแบบกลไก 2. ส่วนใหญ่สมาชิกในเครือข่ายมีอำนาจ ไม่เท่ากัน เกิดความได้เปรียบ - เสียเปรียบ 3. ส่วนใหญ่ฝ่ายที่เสียเปรียบจะตกเป็น ฝ่ายพี่งพาฝ่ายที่ได้เปรียบ

10 8. การได้เปรียบ - เสียเปรียบจะแก้ไข ได้อย่างไร ? 1. ปรับแนวคิดใหม่ในการสร้าง เครือข่าย เปลี่ยนจากการต่อรอง เป็น คู่ค้า เป็นเพื่อน ไม่ใช่คู่แข่ง เปลี่ยนจากการต่อรอง เป็น คู่ค้า เป็นเพื่อน ไม่ใช่คู่แข่ง การปรับแนวคิดจะช่วยให้เกิดการ สร้างกระบวนการเรียนรู้

11 9. มีตัวอย่างคู่ค้าบ้างหรือไม่ ? 1. ตลาดกลางยางแผ่นดิบบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 2. โรงงานแปรรูปยางพาราไม้ เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ข้าวอินทรีย์น้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

12 10. แล้วเราจะเริ่มต้นเจรจาธุรกิจ อย่างไร ? 1. เริ่มทำความรู้จักคู่เจรจา 2. พิจารณาว่าใครคือคน / บริษัทที่พอจะคบ เป็นเพื่อนได้ 3. เจรจาซื้อขายกับคน / บริษัทที่พอจะคบเป็น เพื่อนได้ 4. อย่างกังวลราคาหรือประโยชน์ที่จะได้รับ มากเกิดไป และคิดเสมอว่าบ้างครั้งผลประโยชน์ไม่ใช่ เป้าหมายสูงสุด เพียงอย่างเดียว เพียงอย่างเดียว 5. ข้อมูลมีความสำคัญที่สุดในการเจรจา เช่น ข้อมูลแนวโน้มการตลาด ข้อมูลราคา ปริมาณและคุณภาพสินค้าในตลาด เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเครือข่ายและการ ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ จำนงค์ แรกพินิจ 081 898 0820 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google