งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
บทบาทของพลเมืองดี ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายและเข้าใจลักษณะ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย

3 หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมประชาธิปไตย ……………………….

4 อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0
อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

5 1. มีเหตุผล 2. ใช้สันติวิธี รู้จักอดกลั้น 3. เคารพซึ่งกันและกัน 4. มีความรับผิดชอบ 5. ปฏิบัติตามกติกาของกลุ่ม 6. วางแผน ติดตามอย่างเป็นระบบ

6 นักเรียนปฏิบัติตนที่แสดงว่า
มีส่วนร่วมทางการเมืองการ ปกครองได้อย่างไรบ้าง ……………………….

7 อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0
อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

8 1. เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น
ไปยังหน่วยงาน เสนอแนะ การ บริหารงาน 2. เขียนจดหมายไปยังสื่อมวลชนหรือ นักการเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็น เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

9 3. ใช้สิทธิเลือกตั้งในโรงเรียน
4. มีส่วนเผยแพร่และปลุกเร้าให้ผู้อื่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 5. ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

10 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราว
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

11 บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ

12 อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0
อ อิเถตีะอดะ………………………………………………0 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม

13 ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ประหยัด ค่านิยม อดออม บทบาทหน้าที
ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ สืบสาน ศิลปวัฒน ธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง

14 ปฏิบัติตาม ศาสนา รับการศึกษา อบรม บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ รักษา สาธารณ ประโยชน์ ประกอบ อาชีพ สุจริต ปฏิบัติตาม หลักศีลธรรม ป้องกัน ประเทศ

15 ปฏิบัติตาม กฎหมาย ปฏิบัติตาม ศาสนา รับการศึกษา อบรม ปฏิบัติตาม ค่านิยม ประหยัด อดออม บทบาทหน้าที ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ประกอบ อาชีพสุจริต รักษาสาธารณ ประโยชน์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ธรรมชาติ ปฏิบัติตาม หลักศีลธรรม ป้องกัน ประเทศ ใช้สิทธิ เลือกตั้ง

16 1. ไกร กล้า และก้อน ประชุมร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน - ความคิดเห็นไม่ตรงกัน - ถกเถียงกัน ทั้งสามคนควรยึดหลักธรรมข้อใด ในการประชุมร่วมกัน

17 ก. มีเหตุผล ประนีประนอม อดกลั้น
ข. อดทน เสียสละ รับผิดชอบ ค. รับผิดชอบ เสียสละ วางแผน ง. ปฏิบัติตามกติกา รับผิดชอบ เสียสละ

18 2. ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย นั้น จะต้องนำหลักคุณธรรมใด มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ

19 ก. ความซื่อตรง ข. ความเมตตากรุณา ค. ความเอื้อเฟื้อ ความเสียสละ ง. ความรับผิดชอบ มีวินัย


ดาวน์โหลด ppt ต่อชุมชนและประเทศชาติ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google