งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ โดย น. ส. วิไล เดชตุ้ม 47262307 สา ระรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ ทรัพยากร ความสัมพันธ์รหว่างสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรกับการดำรงชีวิตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ โดย น. ส. วิไล เดชตุ้ม 47262307 สา ระรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ ทรัพยากร ความสัมพันธ์รหว่างสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรกับการดำรงชีวิตของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นำเสนอ โดย น. ส. วิไล เดชตุ้ม 47262307

3 สา ระรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ ทรัพยากร ความสัมพันธ์รหว่างสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรกับการดำรงชีวิตของ ประชากร สภาพปัญหาของสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร วิธีการอนุรักษ์และแนวทางแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม

4 จุ ดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง ตระหนักถึง ความสำคัญ และความจำเป็นที่จะ ต้องมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการ ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน จุดประสงค์นำทาง 1. บอกสาเหตุของปัญหา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมได้ 2. บอกผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทาง วัฒนธรรมได้ 3. เสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้

5 แนวคิดสำคัญ สิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพ ของมนุษย์ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนา โดยไม่ทำลาย ใช้อย่างประหยัด ธำรงรักษาไว้ และเสริมสร้างให้ดีขึ้น

6 ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรม ชาติ เช่น แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ ฝนตก แสงแดด และมนุษย์ สร้างขึ้น เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น บ้านเรือน เงินตรา โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน ญาติ พี่น้อง เป็นต้น

7 ป ระเภทของ สิ่งแวดล้อม

8 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ คือ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ อาศัยสิ่งแวดล้อมนี้ในการดำรงชีพ

9 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม คือ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งก่อสร้าง เศรษฐกิจ ชุมชน

10 ค วามจำเป็นที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วน แต่ให้คุณประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่รู้จักนำมาใช้ให้ถูกวิธี หรือใช้กันอย่างไม่ มีขอบเขต ไม่ประหยัด ก็จะเกิดโทษ หรือ ปัญหา ต่างๆในภายหลัง โดยเฉพาะทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ขาดสมดุลลงไป มาก จึงจำเป็นต้องเร่งรีบอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม

11 สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร ปั จจัยสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์ อุปโภค บริโภค 1

12 สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร การเปลี่ยน แปลง มนุษย์ ธรรมชาติ 2

13 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ : การรักษาสภาพเดิมไว้ โดยไม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสลายไปการพัฒนา : การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม : การรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มี ชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

14 สภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่ควรอนุรักษ์และพัฒนา

15 สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จำนวนทรัพยากร มนุษย์เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว เขตเมืองมีความ เจริญมาก วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเจริญ ก้าวหน้า ความเห็นแก่ ประโยชน์ส่วน ตนของประชาชน คนไทยขาดความ ร่วมใจกันอนุรักษ์ และพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ โดย น. ส. วิไล เดชตุ้ม 47262307 สา ระรู้รักษ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ ทรัพยากร ความสัมพันธ์รหว่างสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรกับการดำรงชีวิตของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google