งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ ชุมชน (Community). ชุมชน คือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีคน จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็น เวลาอันยาวนาน มีความผูกพัน ต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ ชุมชน (Community). ชุมชน คือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีคน จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็น เวลาอันยาวนาน มีความผูกพัน ต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ ชุมชน (Community)

2 ชุมชน คือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีคน จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็น เวลาอันยาวนาน มีความผูกพัน ต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณี มี ความคิดเห็นและความเชื่อไป ในทางเดียวกัน ใช้ สาธารณสถานและสถาบันต่างๆ ร่วมกัน สามารถจะร่วมแรงร่วม ใจกันทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่ง ได้สำเจ

3 ชุมชน คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ตั้ง ภูมิลำเนาอยู่ใน อาณาเขตทาง ภูมิศาสตร์ที่ ค่อนข้างแน่นอนและ ติดต่อกัน มีส่วน สำคัญของชีวิต ทั่วๆไปอย่าง เดียวกัน โดย มองเห็นได้จาก กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการ พูดจา

4 สรุป อาณาบริเวณหรืออาณาเขตทาง ภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนหรือ ท้องที่หรือในเมือง ซึ่งหมายถึงมี อาณาบริเวณมากพอสมควร นั้นเอง คนจำนวนหนึ่ง หรือกลุ่มคนกลุ่ม หนึ่งหรือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่ง หมายถึงคนหรือประชาชน จำนวนหนึ่งนั้นเอง

5 อาศัยอยู่รวมกันหรือตั้งภูมิลำเนา อยู่ หรือที่อยู่ในท้องที่หรือใน เมืองเดียวกัน หรือที่อยู่ร่วมกัน หรือที่อาศัยในท้องที่เดียวกัน ซึ่ง หมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกัน นั้นเอง

6 มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็น และความเชื่อไปในทางเดียวกัน หรือมีส่วนสำคัญของชีวิตทั่วๆไป อย่างเดียวกัน หรือภายใต้ กฎหมายเดียวกัน หรือมีความ สนใจในเรื่องต่างๆคล้ายๆกัน ซึ่ง หมายถึงมีความคล้ายคลึงกัน หรือมีการกระทำอย่างเดียวกัน นั้นเอง

7 ลักษณะ ของชุมชน

8 องค์ประกอบของชุมชน คน ความสนใจของคน ความสัมพันธ์ การปฏิบัติต่อกัน อาณาบริเวณ

9 ชุมชนชนบทหรือ ชุมชนปฐมภูมิ Primary Community

10 จำนวนคนไม่มากนัก และมี เชื้อสายที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นชาวเลด้วยกัน ชาว อีสานด้วยกัน เป็นต้น

11 สมาชิกของชุมชนมีความ สนใจใกล้เคียงกัน มีความเชื่อ ประเพณีเป็นไปในทาง เดียวกัน เช่นมีอาชีพเดียวกัน

12 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็น ทางการ (Information relation) สมาชิกปฏิบัติต่อกันอย่างคนรู้จัก คุ้นเคย ชอบพอกัน เป็นกันเอง อย่างมาก

13 อาณาบริเวณของชุมชนไม่ กว้างขวางมากนัก การเลื่อนชั้นของสังคม การ อพยพโยกย้าย และการ เปลี่ยนอาชีพมีน้อย

14 ครอบครัวเป็นหน่วยทาง เศรษฐกิจสำคัญ เช่นทำ เครื่องมือเครื่องใช้เอง ทำอาหารเอง ทอเสื้อผ้าเอง ครอบครัวใหญ่ สมาชิก ครอบครัวมีมาก

15 มีอัตราการเกิดสูง เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ แตกต่างกันมากนัก

16 ปัญหาของชุมชนบท 4 ปัญหาหลัก

17 ความยากจน

18 ด้อยการศึกษา

19 โรคภัยไข้ เจ็บ

20 ความเฉื่อยชา

21 วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย (Vicious Cycle)

22 สาเหตุและผลของ ปัญหาหลัก

23 ปัญหา ประชาชน ย้ายถิ่น ปัญหาการ กระจาย งบประมาณ และบริการ ของรัฐไม่ ทั่วถึง

24 ปัญหาการเอารัดเอา เปรียบจากพ่อค้าคน กลาง ปัญหาวัฒนธรรมและ จริยธรรมเสื่อมถอย

25 ปัญหาการ คมนาคม ปัญหา อบายมุข อัตราการ เกิดและ อัตราการ ตายสูง

26 การใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย ความเป็นคน หัวโบราณ

27 ภัย ธรรมชาติ

28 ชุมชนเมืองหรือ ชุมชนทุติยภูมิ Secondary Community

29 ลักษณะชุมชนเมือง จำนวนคนมาก และมีเชื่อ สายแตกต่างกัน เช่น มา จากจากหลายภูมิภาค สมาชิกชุมชนมีความสนใจ แตกต่างกัน มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน

30 มีความสัมพันธ์กันอย่าง เป็นทางการ (Formal relation) การติดต่อ สัมพันธ์มีสื่อกลางผ่านการ งานหน้าที่ ไม่รู้จักกันเป็น การส่วนตัว

31 สมาชิกปฏิบัติต่อกันตาม หน้าที่กฎเกณฑ์ ระเบียบ ปฏิบัติกลางที่วางไว้ มีอาณาบริเวณกว้างขวาง มากพอสมควร

32 การเลื่อนชั้นทางสังคม การอพยพโยกย้าย และ การเปลี่ยนอาชีพมีมาก มีการแบ่งงานและทำงาน ตามความถนัดเฉพาะอย่าง

33 มีครอบครัวขนาดเล็ก มีอัตราการเกิดต่ำ เห็นประโยชน์ส่วนตัว มากกว่าส่วนรวม

34 สภาพความเป็นอยู่และ ฐานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกันมาก

35 ปัญหาของชุมชน เมือง

36 ความแตกต่าง ระหว่างฐานะ และความ เป็นอยู่ของ ประชาชน ปัญหาชุมชน แออัด

37 ปัญหา อาชญากรรม

38 ปัญหา การจราจร ปัญหา สิ่งแวดล้อม เป็นพิษ

39 ปัญหาการ แพร่หลาย ของ วัฒนธรรม ต่างชาติ ปัญหายา เสพติด

40 ปัญหาการ ใช้แรงงาน เด็ก

41 ปัญหาน้ำ ท่วม

42 ปัญหา สุขภาพจิต ของชุมชน ปัญหา เศรษฐกิจ

43 ปัญหา โสเภณี


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ ชุมชน (Community). ชุมชน คือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีคน จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็น เวลาอันยาวนาน มีความผูกพัน ต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google