งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของชุมชน (Community)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของชุมชน (Community)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของชุมชน (Community)

2 ชุมชน คือ อาณาบริเวณแห่งหนึ่งที่มีคนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นเวลาอันยาวนาน มีความผูกพันต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็นและความเชื่อไปในทางเดียวกัน ใช้สาธารณสถานและสถาบันต่างๆร่วมกัน สามารถจะร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่งได้สำเจ

3 ชุมชน คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลำเนาอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกัน มีส่วนสำคัญของชีวิตทั่วๆไปอย่างเดียวกัน โดยมองเห็นได้จากกิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการพูดจา

4 สรุป อาณาบริเวณหรืออาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างแน่นอนหรือท้องที่หรือในเมือง ซึ่งหมายถึงมีอาณาบริเวณมากพอสมควรนั้นเอง คนจำนวนหนึ่ง หรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายถึงคนหรือประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นเอง

5 อาศัยอยู่รวมกันหรือตั้งภูมิลำเนาอยู่ หรือที่อยู่ในท้องที่หรือในเมืองเดียวกัน หรือที่อยู่ร่วมกัน หรือที่อาศัยในท้องที่เดียวกัน ซึ่งหมายถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นเอง

6 มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็นและความเชื่อไปในทางเดียวกัน หรือมีส่วนสำคัญของชีวิตทั่วๆไปอย่างเดียวกัน หรือภายใต้กฎหมายเดียวกัน หรือมีความสนใจในเรื่องต่างๆคล้ายๆกัน ซึ่งหมายถึงมีความคล้ายคลึงกันหรือมีการกระทำอย่างเดียวกันนั้นเอง

7 ลักษณะของชุมชน

8 คน ความสนใจของคน ความสัมพันธ์ การปฏิบัติต่อกัน อาณาบริเวณ
องค์ประกอบของชุมชน คน ความสนใจของคน ความสัมพันธ์ การปฏิบัติต่อกัน อาณาบริเวณ

9 ชุมชนชนบทหรือชุมชนปฐมภูมิ
Primary Community

10 จำนวนคนไม่มากนัก และมีเชื้อสายที่คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นชาวเลด้วยกัน ชาวอีสานด้วยกัน เป็นต้น

11 สมาชิกของชุมชนมีความสนใจใกล้เคียงกัน มีความเชื่อประเพณีเป็นไปในทางเดียวกัน เช่นมีอาชีพเดียวกัน

12 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ (Information relation)
สมาชิกปฏิบัติต่อกันอย่างคนรู้จักคุ้นเคย ชอบพอกัน เป็นกันเองอย่างมาก

13 อาณาบริเวณของชุมชนไม่กว้างขวางมากนัก
การเลื่อนชั้นของสังคม การอพยพโยกย้าย และการเปลี่ยนอาชีพมีน้อย

14 ครอบครัวเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจสำคัญ เช่นทำเครื่องมือเครื่องใช้เอง ทำอาหารเอง ทอเสื้อผ้าเอง
ครอบครัวใหญ่ สมาชิกครอบครัวมีมาก

15 มีอัตราการเกิดสูง เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ฐานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกันมากนัก

16 ปัญหาของชุมชนบท 4 ปัญหาหลัก

17 ความยากจน

18 ด้อยการศึกษา

19 โรคภัยไข้เจ็บ

20 ความเฉื่อยชา

21 วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย (Vicious Cycle)

22 สาเหตุและผลของปัญหาหลัก

23 ปัญหาประชาชนย้ายถิ่น
ปัญหาการกระจายงบประมาณและบริการของรัฐไม่ทั่วถึง

24 ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
ปัญหาวัฒนธรรมและจริยธรรมเสื่อมถอย

25 ปัญหาการคมนาคม ปัญหาอบายมุข อัตราการเกิดและอัตราการตายสูง

26 การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ความเป็นคนหัวโบราณ

27 ภัยธรรมชาติ

28 ชุมชนเมืองหรือชุมชนทุติยภูมิ
Secondary Community

29 ลักษณะชุมชนเมือง จำนวนคนมาก และมีเชื่อสายแตกต่างกัน เช่น มาจากจากหลายภูมิภาค สมาชิกชุมชนมีความสนใจแตกต่างกัน มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน

30 มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการ (Formal relation) การติดต่อสัมพันธ์มีสื่อกลางผ่านการงานหน้าที่ ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว

31 สมาชิกปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติกลางที่วางไว้
มีอาณาบริเวณกว้างขวางมากพอสมควร

32 การเลื่อนชั้นทางสังคม การอพยพโยกย้าย และการเปลี่ยนอาชีพมีมาก
มีการแบ่งงานและทำงานตามความถนัดเฉพาะอย่าง

33 มีครอบครัวขนาดเล็ก มีอัตราการเกิดต่ำ เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม

34 สภาพความเป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมาก

35 ปัญหาของชุมชนเมือง

36 ความแตกต่างระหว่างฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชน
ปัญหาชุมชนแออัด

37 ปัญหาอาชญากรรม

38 ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

39 ปัญหาการแพร่หลายของวัฒนธรรมต่างชาติ
ปัญหายาเสพติด

40 ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

41 ปัญหาน้ำท่วม

42 ปัญหาสุขภาพจิตของชุมชน
ปัญหาเศรษฐกิจ

43 ปัญหาโสเภณี


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของชุมชน (Community)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google