งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำเสนอคำของบ ดำเนินงานโครงการปี 2559 สถาบันบำราศนราดูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำเสนอคำของบ ดำเนินงานโครงการปี 2559 สถาบันบำราศนราดูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำเสนอคำของบ ดำเนินงานโครงการปี 2559 สถาบันบำราศนราดูร

2 Implementation IC Conceptual Framework Context Image of Health Care Service Confidence Complaint Cost Effective Input IC Policy Best Practice NICC Focal point Practice and Data Base Output Prevalence Rate Percentage of Hospital had IC Staff Process - Empowerment - Cascade Communicati on - Cooperation Network -Surveillance and Survey - Report - Incentives Human Resource Developm ent (Infection Control) National Guidel ine Outcomes - Reducing Healthcare Associated Infection (HAI) (Reduce prevalence rate 5℅ per year) - Success rate of network - Increase percentage of IC Staff - Increase quality of infection control in the hospital Feed back

3 สถานการณ์ และผลการ ดำเนินงานด้านโรคติดเชื้อ ๑. ผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล : อัตรา ตาย  จำนวนวันนอนรพ.  ค่ายาต้านจุลชีพ  ๒.ผลการสำรวจอัตราชุกการติดเชื้อในรพ. ปี ๒๕๕๗ ๓. GAP ของบุคลากร : ยังไม่ได้รับการอบรม ๒ สัปดาห์ ๒๒ รพ., และหลักสูตร IC ๔ เดือน ๑๙๒ รพ. ๔. มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลด้านโรคติดเชื้อของ แต่ละรพ. ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ๕. การเข้าสู่ ASEAN ในปี ๒๕๕๘ กับปัญหาโรคติด เชื้อในจังหวัดชายแดน 3

4 มาตรการ ดำเนินงาน : 1. พัฒนาระบบข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดอัตรากำลังที่ จำเป็นด้าน IC ร่วมกับคณะกรรมการ NICC 3. พัฒนาแนวปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4

5 เป้าหมายการลด โรค ปี 2559 : ค่าเป้าหมาย รวม อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 7.2ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินร้อยละ 7.2 หรือลดลงร้อยละ 10 จากฐานข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2558

6 ผลผลิต : 1. บุคลากรสุขภาพ / เครือข่ายได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้าน IC ≥ ร้อยละ 80 2. พยาบาล / บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน IC ของ สคร. มีองค์ความรู้และผ่านเกณฑ์ การอบรมหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาล การอบรมหลักสูตรหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ๓. เพิ่มระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้าน IC ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันจากเดิมเป็น 200 แห่ง ๔. มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของ เครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ ๕. มีการประเมิน / พัฒนา / ปรับปรุง แนวทางด้าน IC เพื่อให้เหมาะสมในการนำไปใช้ ๖. มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้าน IC เพื่อ ตอบสนองนโยบายของกรมดานการพัฒนาเป็น Excellence center

7 มาตรการ กิจกรรม และงบประมาณ ( กรอบวงเงิน งบประมาณ 15 ล้านบาท ) มาตรการกิจกรรม งบประม าณ 1. พัฒนาระบบ ข้อมูลการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล สำหรับกระทรวง สาธารณสุข 1.1. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง การติดเชื้อในโรงพยาบาล 1,000, 000 2. พัฒนาทรัพยากร บุคคล รวมทั้ง กำหนดอัตรากำลัง ที่จำเป็นด้าน IC ร่วมกับ คณะกรรมการ NICC 2.1 โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2.2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะกลาง หลักสูตรพยาบาล ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2.3 โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ( แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ) 2.4 โครงการ IC Day เพื่อการพัฒนากระบวนการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถาบันบำราศนราดูร 2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการเตรียมความ พร้อม ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในจังหวัดชายแดนนำร่อง 3,000, 000 1,000, 000 500,00 0 700,00 0 3. พัฒนาแนวปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแนว ทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาล 3.1 โครงการประเมินและพัฒนาแนวทางด้านการเฝ้า ระวังและควบคุมโรคติดเชื้อเชื้อในโรงพยาบาล 1,000, 000 สนับสนุนการ ดำเนินงานพัฒนา ระบบบริการด้าน IC 4.1 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริการ ด้าน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร 6,800, 000

8 1. สคร. ติดตามผลการดำเนินงานจาก สสจ. และ เครือข่ายในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายเดือน 2. สถาบันติดตามข้อมูลจาก สคร. ทุกเดือน และ รายงานกองแผนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๓. ติดตามและสื่อสารการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผ่านระบบ VDO Conference ทุกไตรมาส การติดตาม ประเมินผล : 8


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำเสนอคำของบ ดำเนินงานโครงการปี 2559 สถาบันบำราศนราดูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google