งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 1 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 1 ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 1 ตุลาคม 2551 โรงแรมบางกอกพาเลช

2 การพัฒนาระบบการคลังสุขภาพ และเศรษกิจฐานสุขภาพ Top-Down & Buttom-Up 1)เพิ่มศักยภาพนโยบายUC หรืองานขาขึ้น(Top-Down) 2)กำกับติดตามสถานการณ์ ทางการเงินUC หน่วยงานสป. 3) คุณภาพมาตราฐานข้อมูลทางบัญชีเพื่อที่องกรจัดการUC 4) ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการบริการ & การลงทุนUC/ต่างด้วย/SSS- เอกชน&รัฐ 5)HRD เพิ่ม Perfomance 6) พัมนาโครงสร้างองค์กรและการจัดการ(เน้นOut-Soucrcing) เพื่อแก้ปัญหา HR 7) สร้างเครือข่ายหน่วยด้าน R&D(เช้านสวรส. &HIPP) 8) เน้นการสื่อสารบนล่าง&ระนาบ

3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบงานคลัง 1. การกระจายทรัพยากรสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2. สามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประกัน สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นำไปบริหารจัดการเครือข่ายสถานบริการได้เหมาะสม 4. เกิดกลไกการประเมินผลและการเฝ้าระวังสถานการณ์ ทางการเงินการคลังของหน่วย

4 ความสำคัญของการบัญชี - นำข้อมูลการเงินการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ ภายในหน่วยบริการ - สามารถประเมิน ติดตาม เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงาน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน - เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ ให้บริการ

5 รายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. รายงานทางการเงินตามรูปแบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting Report) 2. รายงานทางการเงินตามรูปแบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting Report )

6 การวิเคราะห์ทางการเงิน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ - ประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ หน่วยงาน - ใช้วางแผนทางการเงินในอนาคต - เป็นแนวทางสำหรับการควบคุมภายใน - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานบัญชี

7 แนวทางการจัดสรรเงินรายหัวปี 2552 งบเหมาจ่ายรายหัวอัตรา 2,202 บาทต่อหัว จัดสรรแบบล่วงหน้า เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 25% โอนเงินตามข้อมูลการ จัดสรรจริง 1 ครั้ง ในงวดที่ 2 ของปี 2553 ( ประมาณมกราคม ) สปสช. จังหวัด เป็นผู้บริหารจัดการตามสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ การปรับเกลี่ยเงินระหว่างหน่วยบริการได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20 ( เฉพาะภายในวงเงินของการบริการเดียวกัน ) กันเงินไว้ที่ สสจ. ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่เป็นผลรวมของวงเงิน การบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและการให้บริการส่งเสริมป้องกัน (PP- expressed demand) ** จัดให้มีเงินสำหรับจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการตามผลงาน 2 ส่วนคือ ผลงานการส่งข้อมูลการบริการ OPD/PP ผลงานการส่งข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ

8 การพัฒนาผังบัญชีภาคสุขภาพ - นำไปเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - การปรับผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการ บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

9 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข 1. พัฒนาคุณภาพระบบการบัญชีของหน่วยบริการ - กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ - ผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของกระทรวง สาธารณสุข

10 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข 2. เริ่มต้นระบบข้อมูลสารสนเทศการบริการ (servelink) - มีระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน 12 แฟ้ม

11 3.พัฒนาเครื่องมือและกลไกการเฝ้าระวัง สถานการณ์ทางการเงิน (FASNet) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข

12 เกณฑ์ระดับความรุนแรง สถานการณ์ทางการเงิน cash ratio QRCRAvg Pay Peri Service cost Avg Non-UC Coll peri. รุนแรงระดับ 1 <0.8<1<1.5GoodHighpoor รุนแรงระดับ 2 <0.8<1<1.5GoodHighGood รุนแรงระดับ 3 <0.8<1<1.5GoodLowpoor รุนแรงระดับ 4 <0.8<1<1.5GoodLowGood รุนแรงระดับ 5 >0.8<1<1.5poorLowgood/poor <0.8<1<1.5poorHighgood/poor รุนแรงระดับ 6 <0.8<1<1.5poorLowpoor รุนแรงระดับ 7 <0.8<1<1.5poorLowGood

13 จำนวนโรงพยาบาลที่ประสบปัญหารอบ 9 เดือน (มิ.ย.51) เขตผลรวมรพ.ที่มีปัญหา(แห่ง)ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5ระดับ6ระดับ7 121 1215 21 21315 7 45 5 5511 1 2 63 2 1 76 2 4 84 3 1 10 3 25 116 15 12183446 1 133 12 141 1 15812 32 1610 3 51 1 173 3 182 1 1 192 1 1 รวม 120925962627

14 คะแนนเชิงคุณภาพ ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 51) 30 คะแนน 29.9 -25 คะแนน 24.9 - 20 คะแนน 19.9 - 15 คะแนน 14.9 -1 0 คะแนน < 10 คะแนน รวม รพศ. (แห่ง)126241 025 รพท. (แห่ง)3226451169 รพช. (แห่ง)3612884619148736 รวม 4053205228169830

15 แผนการพัฒนางาน พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังใน หน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข (Model Development) กำหนดต้นทุนบริการ วางแผนงบประมาณ การติดตามกำกับหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ

16 แผนการพัฒนางาน เชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการเข้ากับฐานข้อมูลการเงิน การคลัง - ทราบต้นทุนบริการที่แท้จริง - มีข้อเสนอเพื่อของบประมาณการให้บริการที่สะท้อน ความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 1 ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google