งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 1 ตุลาคม 2551 โรงแรมบางกอกพาเลช

2 การพัฒนาระบบการคลังสุขภาพ และเศรษกิจฐานสุขภาพ
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบการคลังสุขภาพ และเศรษกิจฐานสุขภาพ Top-Down & Buttom-Up 1)เพิ่มศักยภาพนโยบายUC หรืองานขาขึ้น(Top-Down) 2)กำกับติดตามสถานการณ์ ทางการเงินUC หน่วยงานสป. 3) คุณภาพมาตราฐานข้อมูลทางบัญชีเพื่อที่องกรจัดการUC 4) ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการบริการ & การลงทุนUC/ต่างด้วย/SSS-เอกชน&รัฐ 5)HRD เพิ่ม Perfomance 6) พัมนาโครงสร้างองค์กรและการจัดการ(เน้นOut-Soucrcing) เพื่อแก้ปัญหาHR 7) สร้างเครือข่ายหน่วยด้าน R&D(เช้านสวรส. &HIPP) 8) เน้นการสื่อสารบนล่าง&ระนาบ

3 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบงานคลัง
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบงานคลัง การกระจายทรัพยากรสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปบริหารจัดการเครือข่ายสถานบริการได้เหมาะสม 4. เกิดกลไกการประเมินผลและการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของหน่วย -การมีข้อมูลการเงินการบัญชีที่ดีย่อมแสดงให้เห็นว่า มีการ นำทรัพยากรสุขภาพไปใช้อย่างมีความคุ้มค่าสมเหตุสมผล -มีการวางแผนการเงินการคลังเพื่อใช้เป็นกลไกการจ่ายเงิน จากผู้ซื้อบริการ (Purchaser) ไปยังผู้จัดบริการ (Provider) -สร้างระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเครือข่ายสถาน บริการ -พัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการ คลังของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือ

4 ความสำคัญของการบัญชี
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน ความสำคัญของการบัญชี นำข้อมูลการเงินการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยบริการ สามารถประเมิน ติดตาม เปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน - เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ

5 รายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
รายงานทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน รายงานทางการเงินตามรูปแบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting Report) 2. รายงานทางการเงินตามรูปแบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting Report ) การบัญชีการเงิน เป็นการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ สำหรับบุคคลภายนอก การบัญชีบริหาร เป็นการใช้เทคนิคทางการบัญชีและการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการเงินและจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจ วางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กร

6 การวิเคราะห์ทางการเงิน
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ทางการเงิน ประโยชน์ของการวิเคราะห์ - ประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ หน่วยงาน - ใช้วางแผนทางการเงินในอนาคต - เป็นแนวทางสำหรับการควบคุมภายใน - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นการจัดทำขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านการเงินและสถิติมาคำนวณเพื่อนำผลลัพธ์ของข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานพยาบาล

7 แนวทางการจัดสรรเงินรายหัวปี 2552
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน งบเหมาจ่ายรายหัวอัตรา 2,202 บาทต่อหัว จัดสรรแบบล่วงหน้า เป็นรายไตรมาส ๆ ละ 25% โอนเงินตามข้อมูลการ จัดสรรจริง 1 ครั้ง ในงวดที่ 2 ของปี 2553 (ประมาณมกราคม) สปสช.จังหวัด เป็นผู้บริหารจัดการตามสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ การปรับเกลี่ยเงินระหว่างหน่วยบริการได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20 (เฉพาะภายในวงเงินของการบริการเดียวกัน) กันเงินไว้ที่ สสจ. ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่เป็นผลรวมของวงเงินการบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและการให้บริการส่งเสริมป้องกัน (PP- expressed demand) **จัดให้มีเงินสำหรับจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการตามผลงาน 2 ส่วนคือ ผลงานการส่งข้อมูลการบริการ OPD/PP ผลงานการส่งข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ

8 การพัฒนาผังบัญชีภาคสุขภาพ
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การพัฒนาผังบัญชีภาคสุขภาพ นำไปเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - การปรับผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สาเหตุสำคัญของการพัฒนาผังบัญชี 1.นำไปเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานด้วย สปสช. มีการกำหนดรหัสเงินกองทุนชัดเจน -กองทุนผู้ป่วยนอก OP ใช้รหัส -กองทุนผู้ป่วยใน IP ใช้รหัส สามารถวางแผนงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายเงินได้ 2.กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบงานตามโครงการ ปรับปรุง GFMIS ส่วนขยายระยะที่ 2 ระงับการใช้งานบัญชีแยกประเภทที่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ ใดใช้ ยุบรวมบัญชีค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยลง เพิ่มบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ ต่อการรายงานและวิเคราะห์รายการปรับคำอธิบายบัญชีให้ ชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อผังบัญชีเดิมปี 2550

9 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ของกระทรวงสาธารณสุข 1. พัฒนาคุณภาพระบบการบัญชีของหน่วยบริการ - กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ - ผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของกระทรวง สาธารณสุข เกณฑ์การประเมินคุณภาพ -ความครบถ้วน หมายถึง มีการส่งงบทดลองครบทั้งหน่วยบริการแม่ข่ายและลูกข่ายเป็นประจำทุกเดือน -ความทันเวลา หมายถึง มีการส่งงบทดลองในระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน -ความถูกต้อง หมายถึงงบทดลองหรือชุดข้อมูลที่ส่งมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ตรวจสอบรายงานการเงินของ กสธ. -คัดเลือกนักบัญชีในภูมิภาคจากเขตต่าง ๆ เขตละ 2-4 คน เข้ามาร่วมทำงานเป็นทีมกลาง เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ได้จัดทำแผนการตรวจและลงพื้นที่

10 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลังของกระทรวงสาธารณสุข
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลังของกระทรวงสาธารณสุข 2 . เริ่มต้นระบบข้อมูลสารสนเทศการบริการ (servelink) - มีระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน 12 แฟ้ม ให้มีการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรฐาน 12 แฟ้มประกอบไปด้วยข้อมูล 3 กลุ่มจัดเก็บใน เครื่องแม่ข่าย (Server) กลุ่มประกันสุขภาพคือ 1 ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล 2 กลุ่มข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยและหัตถการ รักษาพยาบาล 3 กลุ่มข้อมูลการใช้ทรัพยากรในการรักษา และ การจ่ายค่ารักษา

11 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลังของกระทรวงสาธารณสุข
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการคลังของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครื่องมือและกลไกการเฝ้าระวัง สถานการณ์ทางการเงิน (FASNet) เพื่อพัฒนาระบบรายงานทางการเงินการคลัง หน่วยบริการ พัฒนาข้อมูลการติดตามและการเฝ้าระวัง สถานการณ์การเงินการคลังด้วยดัชนีชี้วัดทาง การเงินการคลังสาธารณสุข - เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ การเงินการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์

12 เกณฑ์ระดับความรุนแรง
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน สถานการณ์ทางการเงิน cash ratio QR CR Avg Pay Peri Service cost Avg Non-UC Coll peri. รุนแรงระดับ 1 <0.8 <1 <1.5 Good High poor รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 Low รุนแรงระดับ 4 รุนแรงระดับ 5 >0.8 good/poor รุนแรงระดับ 6 รุนแรงระดับ 7 ดัชนีวิเคราะห์ทางการเงินปี 2551 ที่ใช้ในส่วนกลางมีประมาณ 22 ตัว แต่ที่นำมาใช้เพื่อกำหนดความรุนแรง สถานะทางการเงิน มี 6 ตัวคือ 1. Cash Ratio 2. Quick Ratio 3. Current Ratio 4. Average Payment Period (ระยะเวลาถัวเฉลี่ยชำระ หนี้การค้า) 5. Service Cost (ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อผู้ป่วยใน) 6. Average Non-UC Collection Period (ระยะเวลาถัว เฉลี่ยเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non-UC)

13 จำนวนโรงพยาบาลที่ประสบปัญหารอบ 9 เดือน (มิ.ย.51)
เขต ผลรวมรพ.ที่มีปัญหา(แห่ง) ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 ระดับ6 ระดับ7 1 21 2 15 13 5 7 4 6 3 8 10 11 12 18 14 16 17 19 รวม 120 9 25 62 จำนวนโรงพยาบาลที่ประสบปัญหารอบ 9 เดือน จำแนกเป็นรายเขต มีจำนวนทั้งสิ้น แห่ง (จากข้อมูลที่ได้รับรายงาน 820 แห่ง)

14 คะแนนเชิงคุณภาพ ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 51)
สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน 30 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน < 10 รวม รพศ. (แห่ง) 12 6 2 4 1  0 25 รพท. (แห่ง) 32 26 5 69 รพช. (แห่ง) 361 288 46 19 14 8 736 รวม  405 320 52 28 16 9 830 มีหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลทั้งสิ้น 830 แห่ง (รพช.เปิดใหม่ 1 แห่ง คือ รพช.เบญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ)

15 สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน
แผนการพัฒนางาน สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังใน หน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข (Model Development) กำหนดต้นทุนบริการ วางแผนงบประมาณ การติดตามกำกับหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ

16 สู่เศรษฐกิจสุขภาพที่ยั่งยืน แผนการพัฒนางาน
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการเข้ากับฐานข้อมูลการเงินการคลัง - ทราบต้นทุนบริการที่แท้จริง - มีข้อเสนอเพื่อของบประมาณการให้บริการที่สะท้อน ความเป็นจริง การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการเข้ากับ ฐานข้อมูลทางการเงิน จะช่วยให้สามารถ วิเคราะห์ต้นทุนบริการที่แท้จริง ซึ่งช่วยให้ กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการขอ งบประมาณการให้บริการได้ใกล้เคียงความเป็น จริงมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการคลังภาคสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google