งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ของ ป. ป. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ของ ป. ป. ช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ของ ป. ป. ช.

2 หลักการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ คำนวณราคากลาง ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง

4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างควบคุมงาน

5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างออกแบบ

6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างที่ปรึกษา

7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้าง งานวิจัยหรือเงินสนับสนุน ให้ทุนการวิจัย

8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์

9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

10 วงเงินที่ต้องประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินกว่าหนึ่งแสนบาท (100,000 บาท ) ไม่ว่าจะ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใด ๆ ก็ ตาม

11 วิธีการเปิดเผยราคากลาง ในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ( ระบบ e-GP) ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีเว็บไซต์ของ ตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของรัฐที่เป็นต้นสังกัด

12 ระยะเวลาที่ประกาศ กรณีการจัดหาที่มีการแข่งขันที่ต้องประกาศเชิญ ชวน : ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ คำนวณราคากลางพร้อมกับการประกาศเชิญ ชวนหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่มีการประกาศ ขอบเขตดำเนินการ TOR หรือประกาศจัดซื้อจัด จ้างแล้วแต่กรณี โดยให้ประกาศไป จนถึงวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างได้มี คำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้าง หรือเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มี อำนาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มี อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ระยะเวลาใด ถึงกำหนดก่อน

13 กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน : ให้ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา กลางภายในสาม (3) วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มี อำนาจได้อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง หรือ อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออนุมัติให้เงิน สนับสนุนทุนการวิจัย แต่หากไม่สามารถประกาศ ก่อนการสั่งซื้อสั่งจ้างได้ เช่น กรณีที่ต้องจัดซื้อ จัดจ้างโดยพลันเร่งด่วน เป็นต้น ให้ประกาศ พร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วง ได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการตาม ข้างต้นได้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน สาม (30) วันนับแต่วันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่ประกาศ

14 กรณีการแก้ไขสัญญา : ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการแก้ไขสัญญา และการแก้ไขสัญญานั้นมีผลกระทบต่อจำนวน ปริมาณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดของสินค้าหรือบริการหรือรูปแบบรายการ จากที่เคยประกาศไว้ ให้หน่วยงานของรัฐของ โครงการต้องเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวกับ สัญญาซึ่งได้มีการแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ระยะเวลาที่ประกาศ

15 บทกำหนดโทษ มาตรา 103/8 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐใด ฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิดทางวินัยหรือเป็น เหตุที่จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือต้องพ้น จากตำแหน่ง แล้วแต่กรณี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง ของ ป. ป. ช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google