งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือกับกรมการปกครอง นายเดชา ใจยะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือกับกรมการปกครอง นายเดชา ใจยะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือกับกรมการปกครอง นายเดชา ใจยะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง

2 1. ด้านฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน สถานการณ์ ปัญหา ข้อมูลเด็ก ตกหล่น เด็กอพยพ ย้ายถิ่น เด็กออก กลางคัน วิธีการ แก้ปัญหา 1. ให้ สพฐ. ใช้ข้อมูลสำนักทะเบียน 2. สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค 3. สำนักทะเบียนอำเภอสนับสนุน ข้อมูลจากคำร้องของสถานศึกษา 4. จัดทำฐานข้อมูลรประชากรวัยเรียน 5. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. ให้ความสำคัญกับการประสานงาน ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและ ครูผู้ปฏิบัติงานข้อมูลนักเรียน

3 2. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานการณ์ ปัญหา เสนอ ข้อมูลต่อ คกก. การ คุ้มครอง โดยตรง อาหารและ นมที่ไม่มี คุณภาพ วิธีการ แก้ปัญหา 1. เยี่ยมโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง 2. ดำเนินตามกฎหมายอย่างจริงจัง 3. ครูแจ้งนายอำเภอทุกครั้งเมื่อ พบสิ่งผิดปกติในโรงเรียน ช่วยดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน

4 3. ด้านดูแลสวัสดิภาพของครูและนักเรียน สถานการณ์ ปัญหา แหล่ง อบายมุข สวัสดิภาพ ของ นักเรียน วิธีการ แก้ปัญหา 1. ให้ สพฐ. ใช้ข้อมูลทางทะเบียน 2. ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับ สพฐ. 3. ให้ความสำคัญกับการเข้าควบคุมคดี 4. ครูต้องแจ้งเบาะแสแหล่งมั่วสุม 5. มีตัวแทนโรงเรียนในการประสานงาน กับอำเภอ

5 4. ด้านการมีส่วนร่วม สถานการณ์ ปัญหา / โอกาสใน การพัฒนา มีการ ประสานงา น วิธีการ แก้ปัญหา 1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษา ของ กม.

6 5. ด้านการจัดประชุม นิทรรศการและการสัมมนาร่วมกัน สถานการณ์ ปัญหา / โอกาสในการ พัฒนา รอง ผอ. สำนักงาน เขตพื้นที่ ดูแล รับผิดชอบ รายอำเภอ วิธีการ แก้ปัญหา 1. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนของอำเภอ 2. นายอำเภอร่วมประชุมกับเขตพื้นที่ 3. ตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมประชุมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 4. ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมงานรัฐพิธี 5. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมดำเนินการ ในกลุ่ม cluster ของจังหวัด

7 6. ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สถานการณ์ ปัญหา / โอกาสในการ พัฒนา ปรับ หลักสูตร แกนกลาง วิธีการ แก้ปัญหา 1. ให้มีหลักสูตรในเรื่องวัฒนธรรม 2. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม 3. ส่งเสริมศิลปะ กีฬา 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 5. ส่งเสริมการเป็นผู้นำ

8 7. ด้านการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สถานการณ์ ปัญหา / โอกาสในการ พัฒนา รัฐธรรมนู ญระบุต้อง ดำเนินงาน ตามหลัก ธรรมา ภิ บาล วิธีการ แก้ปัญหา 1. นายอำเภอควรได้รับการแต่งตั้ง เป็น คกก. บริหารสถานศึกษา 2. นายอำเภอ กม. ร่วมดูแลการ บริหารจัดการของสถานศึกษา 3. นำความต้องการของโรงเรียนบรรจุใน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ

9 8. ด้านการสนับสนุนดูแลการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สถานการณ์ ปัญหา มีโรงเรียน ขนาดเล็ก จำนวน มาก วิธีการ แก้ปัญหา 1. ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ในกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก 2. ประสานงานกับ อปท. ให้ช่วยเหลือ การจ้างคนมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

10 9. ด้านอื่นๆ 1. สนับสนุนทุนการศึกษา 2. นายอำเภอดูแลโรงเรียนดีใกล้บ้าน

11 หลักการทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 1. ทำงานอย่าง รู้จริง 5. ตั้งใจจริง และ ขยันหมั่นเพียร 3. อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบ ง่าย ประหยัด 4. ซื่อสัตย์ กตัญญู 2. อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ ความถูกต้อง 6. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นที่ แตกต่าง 7. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ เป็นหลัก

12 หลักการทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 8. เน้นความต้องการของประชาชน และรักประชาชน 12. ยึดความพอดี ความ พอเพียงเป็นที่ตั้ง 10. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 11. การทำสิ่งใดให้เริ่มจาก เล็กไปหาใหญ่ 9. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง 13. เน้นธรรมชาติ และภูมิ สังคม 14. ยึดหลัก รู้รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือกับกรมการปกครอง นายเดชา ใจยะ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google