งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ได้ ถูกต้อง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag คือ ประโยคคำถามที่อยู่ท้าย ประโยค ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Question Tag Question Tag เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 โดยปกติเราจะใช้ประโยคเช่นนี้ เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง กับคำพูดของเรา เช่น It’s hot, isn’t it? “Yes.” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่าส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า

7 การสร้าง Question Tag 1. ถ้าในประโยคนำมี verb to be หรือกริยาช่วยให้นำไปใช้ใน Question Tag ข้อ 3 ใน ใบงาน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 They are rich, ………… they? She isn’t good at English, ………………..? ………………..? is she aren’t ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 That girl has new friends,…………….? doesn’t she That girl has new friends,…………….? hasn’t she ใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง ถ้า “ have ” แปลว่า “ มี ” ในปัจจุบัน ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 My mother has a sore throat, ………………….? doesn’t she ใช้ verb to do ถ้า “ have ” มีความหมาย อื่น have ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 They had our house painted last month, ………………..? didn’t they ใช้ verb to do ถ้า “ have ” มีความหมาย อื่น have Past simple ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 That is your new house, ……………… ? isn’t it this/ that tag ใช้ it this/ that tag ใช้ it That man looks very happy, ……………… ? doesn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 Those are your bags, ……………… ? aren’t they these/ those tag ใช้ they these/ those tag ใช้ they These boys are our students, ……………… ? don’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 There are 50 students in a classroom, ………………..? aren’t there There isn’t any sugar, ………………..? is there ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 I’m a teacher, I’m a teacher, …………. ? …………. ? aren’t I am not ไม่มีรูป ย่อต้องใช้ are แทนในปฏิเสธรูป ย่อ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย You like it here, ………………..? don’t you He played for Ireland, …………….? didn’t he didn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 You couldn’t lend me some money,………….? could you You don’t know where Jane lives,…….....? do you ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา เป็นส่วน tag เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 wouldn’t you You would sell it to me, ………………….. ? ………………….. ? ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา ใช้ กริยาช่วยที่ ประโยคให้มา เป็นส่วน tag เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 Question Tag


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google