งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pronouns  Pronouns ( คำสรรพนาม ) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม ( คำว่า pro ในคำว่า pronoun แปลว่า “ แทนที่ ” )  ถ้าต้องการทราบว่าคำใดเป็น Pronoun หรือไม่นั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pronouns  Pronouns ( คำสรรพนาม ) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม ( คำว่า pro ในคำว่า pronoun แปลว่า “ แทนที่ ” )  ถ้าต้องการทราบว่าคำใดเป็น Pronoun หรือไม่นั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pronouns  Pronouns ( คำสรรพนาม ) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม ( คำว่า pro ในคำว่า pronoun แปลว่า “ แทนที่ ” )  ถ้าต้องการทราบว่าคำใดเป็น Pronoun หรือไม่นั้น ให้นำ Noun คำใดคำหนึ่งไปใช้ แทนที่ Pronoun เช่น b Udpm fell downstairs. Udom broke Udom’s leg. b When Udom fell downstairs, he broke his leg.

3 ชนิดของ Pronouns b Personal b Personal Pronouns b Possessive b Possessive Pronouns b Reflexive b Reflexive Pronouns

4 1. Personal Pronouns Personal Pronouns ( บุรุษสรรพนาม ) มี รูปดังนี้

5 ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Personal Pronouns  They are tired but happy.  He can hear some strange noise.  She had finished them.  It fell down.  I wanted a new raincoat.  We enjoyed the party.  You stand there.  Does anyone hear them?  His mother called him.  I gave it to her.  Someone picked it up.  He picked me up.  She pointed to us.  He will show you. Personal Pronouns ที่ทำหน้าที่ ประธาน Personal Pronouns ที่ทำหน้าที่ กรรม

6 2. Possessive Pronouns Possessive Pronouns คำสรรพนามที่แสดงความเป็น เจ้าของ แบ่งเป็น แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิด ได้แก่ 1. 1. Determiner Possessive Pronouns 2. Nominal Possessive Pronouns

7 Determiner Possessive Pronouns เป็นลักษณะของคำสรรพนาม ที่ แสดงความเป็น เจ้าของ ซึ่งต้องตามด้วยคำนาม เสมอ เช่น my our your legs her its their All my friends have read it. That is your house.

8 Nominal Possessive Possessive Pronouns * เป็นลักษณะหนึ่งของคำ สรรพนามที่แสดงความ เป็นเจ้าของ * เมื่อใช้คำประเภทนี้แล้ว จะไม่มี คำนามตามหลัง คำนามตามหลัง ได้แก่ mine ของฉัน yoursของท่าน his ของเขา hers ของ หล่อน ours ของ เรา theirs theirs ของ พวกเขาทั้งหลาย * This book is mine. * He gave it to a cousin of his.

9 3. Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns Pronouns คือ คือ สรรพ นามที่สะท้อนกลับไปหาประธาน ของประโยค ของประโยค เช่น myself = ตนเอง, ตนเอง, himself = ตัวเขา เอง เอง เป็นต้น * Reflexive Pronouns Pronouns จะ เกิดขึ้นเนื่องจาก การรวมระหว่าง การรวมระหว่าง Possessive Pronoun Pronoun และ Object กับ กับ self / selves

10 Reflexive Pronouns แบ่งเป็น

11 วิธีใช้ วิธีใช้ Reflexive Pronouns  เพื่อแสดงถึงการกระทำต่อตนเอง She cut herself herself while she was peeling the apples. I found myself myself in a hospital.  เพื่อแสดงถึงการเน้นว่าการกระทำนั้น เกิดจากตัวเขา, เกิดจากตัวเขา, ฉัน, ฉัน, เธอ เธอ จริงๆ He He himself himself built built this house. She herself herself does this work.  ใช้  ใช้ Reflexive Pronouns หลังคำบุพบท You were muttering to yourself yourself just now. We are not worried about ourselves.


ดาวน์โหลด ppt Pronouns  Pronouns ( คำสรรพนาม ) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม ( คำว่า pro ในคำว่า pronoun แปลว่า “ แทนที่ ” )  ถ้าต้องการทราบว่าคำใดเป็น Pronoun หรือไม่นั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google