งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างด้านไวยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างด้านไวยากรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

2 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ภาษาพูดมักใช้คำพูดในลักษณะเอ้อ อ้า คำสร้อย คำอุทาน และนิยมใช้ question tag ท้ายประโยค แต่ภาษาเขียนมักใช้คำเชื่อม และนิยมใช้ประโยคบอกเล่า เช่น ภาษาพูด About the accident? Well, I couldn’t help it, could I? The child just ran right in front of me. ภาษาเขียน Apparently, the accident was unavoidable. The child dashed across the road without warning.

3 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ภาษาพูดอาจไม่คำนึงถึงความสมบูรณ์ของประโยค ความถูกต้องของ tense การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน หรือตัวอักษรเล็กหรือตัวอักษรใหญ่ เพราะในการสนทนากับคู่สนทนา สีหน้า กิริยาท่าทาง น้ำเสียงของผู้พูด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้เองทั้ง ๆ ที่ผู้พูดอาจกล่าวประโยคที่มีข้อความไม่สมบูรณ์ พูดไม่จบประโยค หรือเปลี่ยนคำพูดบางคำกลางประโยค

4 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์ (ต่อ)
หรือบางครั้งก็พูดซ้ำเพื่อย้ำหรือเน้นน้ำหนักของข้อความหรืออธิบายเพิ่มเติมโดยนำเรื่องอื่นมาพูดคั่นก่อนที่จะพูดเรื่องเดิมต่อไป แต่ภาษาเขียนมีความเคร่งครัดในเรื่องลีลาการเขียน ความสมบูรณ์ของประโยค ความถูกต้องของ tense และตัวสะกด การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน หรือตัวอักษรเล็กหรือตัวอักษรใหญ่ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้เขียนจะไม่มีโอกาสได้อธิบายเพิ่มเติมข้อความใดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนให้กับผู้อ่าน

5 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ภาษาพูด You’ll never guess what happened to me last night. After I left you all, I was cutting through the park – you know, by the lake there, -- when this man comes up to me and asks me the time and well er then he pulls his knife and er says if I don’t give him the er money he’s gonna carve me up into little pieces. Well, I had to give it to him, didn’t I? ภาษาเขียน After I had left my friends, I had decided to take a short-cut through the park. As I was walking by the lake, I was approached by a stranger who pretended to ask me the time. He threatened me with physical violence if I refused to surrender my money. I had no alternative but to comply.

6 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ในภาษาพูดนั้น ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน ผู้พูดก็ใช้ present tense ในการเล่า สลับกับการใช้ past tense นอกจากนี้ยังมีคำอุทานเสริม Well หลายครั้ง รวมทั้งการใช้ you know ซึ่งเป็นวลีที่ติดปากในภาษาพูด ส่วน er เป็นลักษณะของภาษาพูดเหมือนคำภาษาไทย ‘เอ่อ’

7 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ภาษาพูดมักใช้ประโยคสั้น ๆ เป็นลักษณะโครงสร้างแบบ simple sentence ส่วนภาษาเขียนมักใช้ประโยคยาว เป็นลักษณะโครงสร้างแบบ compound sentence และ complex sentence มากกว่าทั้งนี้เพื่อความกระชับและความสละสลวยของข้อความ อย่างไรก็ดี บางครั้งประโยคที่มีโครงสร้างแบบ simple sentence ก็พบได้บ้างในการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการความสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และเข้าใจง่าย

8 ความแตกต่างด้านไวยากรณ์
ภาษาพูด A: Have you heard the latest? Ann is getting married. B: Hey, that’s great news! ภาษาเขียน Ann’s friends were delighted to hear of her impending marriage.


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างด้านไวยากรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google