งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด กรณีที่ 1P 1 P 2 ขนานกับแกน X (y 1 = y 2 ) ถ้า P 1 (x 1, y 1 ), P 2 (x 2, y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบ ดังรูป จะได้ P 1 (-2,1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด กรณีที่ 1P 1 P 2 ขนานกับแกน X (y 1 = y 2 ) ถ้า P 1 (x 1, y 1 ), P 2 (x 2, y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบ ดังรูป จะได้ P 1 (-2,1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด กรณีที่ 1P 1 P 2 ขนานกับแกน X (y 1 = y 2 ) ถ้า P 1 (x 1, y 1 ), P 2 (x 2, y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบ ดังรูป จะได้ P 1 (-2,1) P 2 (1,1) P 1 P 2 = | x 1 - x 2 | = |x 2 - x 1 | P 1 P 2 = | -2 -1 | = |1 - (-2) | = 3 หน่วย

4 ระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด กรณีที่ 2P 1 P 2 ขนานกับแกน Y (x 1 = x 2 ) ถ้า P 1 (x 1, y 1 ), P 2 (x 2, y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบ ดังรูป จะได้ P 1 (1,3) P 2 (1,1) P 1 P 2 = | y 1 - y 2 | = |y 2 - y 1 | P 1 P 2 = | 3 -1 | = |1 - 3 | = 2 หน่วย

5 O P 1 (x 1,y 1 ) P 2 (x 2,y 2 ) y 1 - y 2 x 2 - x 1 Q (P 1 P 2 ) 2 = (x 2 - x 1 ) 2 + (y 1 - y 2 ) 2 โดยทบ. ปีทาโกรัส จะได้ P 1 P 2 = (x 2 - x 1 ) 2 + (y 1 - y 2 ) 2 การหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด กรณีที่ 3 P 1 P 2 ไม่ขนานกับแกน X และไม่ขนานกับแกน Y

6 ดังรูป P 1 (3,4) P 2 (-1,1) 4 -1 = 3 หน่วย 3 -(-1) = 4 หน่วย จะได้ P 1 P 2 = = 5 หน่วย

7 ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ทฤษฎีบท ถ้า P 1 (x 1,y 1 ) และ P 2 (x 2,y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบแล้ว P 1 P 2 = ตัวอย่าง จงหาระยะห่างระหว่างจุด P 1 (3,4) และ P 2 (-1,1) วิธีทำ P 1 P 2 = = = = 5 หน่วย

8 จุดกึ่งกลางระหว่าง จุดสองจุด ทฤษฎีบท ถ้า เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง จุด P 1 (x 1,y 1 ) และ P 2 (x 2,y 2 ), ตัวอย่างกำหนด A(-3,6) และ B (7,-4) จงหาจุดกึ่งกลาง AB วิธีทำ ดังนั้น จุดกึ่งกลาง AB คือ (2,1)

9 พิจารณาค่าความชันที่เป็นลบ จากรูปเพื่อความเข้าใจ P (2,1) R (-2,3) จากความชัน (m) = = 3 - 1 -2 -2 = = Q จะเห็นว่า ความชัน เท่ากับเป็นลบ ความยาวของด้าน RQ หารด้วย ความยาว ของด้าน PQ นั่นเอง สรุป ความชันเป็นบวก เมื่อเส้นตรงทำมุมแหลมกับแกน X ความชันเป็นลบ เมื่อเส้นตรงทำมุมป้านกับแกน X

10 ตัวอย่าง จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (2,-1) และ (-3,4) วิธีทำ จากความชัน จะได้ความ ชัน = = - 1 ดังนั้นเส้นตรงมีความชันเท่ากับ -1

11 ตัวอย่าง จงหาค่า x ที่ทำให้ เส้นตรงที่ผ่านจุด (4, 1) และ ( x, 3) มีความชันเท่ากับ 2 วิธีทำ จาก แทนค่า จะได้ 2 = 3 - 1 x - 4 2x - 8 = 2 x =5

12 เส้นขนาน ทฤษฎีบท เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน Y จะขนานกันก็ต่อเมื่อ ความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากัน

13 ตัวอย่าง ถ้าเส้นตรงที่ผ่านจุด (k,7) และ (-3,-2) ขนานกับเส้นตรง ที่ผ่านจุด (3,2) และ (1,-4) จงหาค่า k วิธีทำ จะได้ความชันเท่ากันคือ = 18 = 6k + 18 คูณไขว้ จะได้ 0 = 6k ดังนั้ น k = 0

14 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ทฤษฎีบท ระยะห่างระหว่างเส้นตรง Ax + By + C = 0 กับจุด (x 1,y 1 ) d =

15 ตัวอย่าง จงหาระยะทางระหว่างเส้นตรง 3x + 4y = 10 กับจุด (-2,-1) วิธีทำ สูตรระยะห่าง = A = 3B = 4C = -10 x 1 = -2 y 1 = -1 แทนค่า จะได้ = = = 4 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด = 4 หน่วย

16 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง ทฤษฎีบท ระยะห่างระหว่างเส้นตรง Ax + By + C 1 = 0 กับเส้นตรง Ax + By + C 2 = 0 เท่ากับ

17 ตัวอย่าง จงหาระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน 3x + 4y - 4 = 0 กับ 3x + 4y + 11 = 0 วิธีทำ สูตร ระยะห่าง = แทนค่า จะได้ = = = 3 ดังนั้นระยะห่างเส้นตรงทั้งสอง = 3 หน่วย

18 นาย กฤตเมธ แซ่หลี เลขที่ 1 นาย พิภพ แซ่โอ๋ เลขที่ 6 นาย รุ่งโรจน์ ตู้ประกาย เลขที่ 7 นาย อมรเทพ ทองล่อง เลขที่ 12 นางสาว ณัฐพร คล้ายทอง เลขที่ 18 นางสาว ธิดา กังวานสุระ เลขที่ 19


ดาวน์โหลด ppt ระยะห่างระหว่าง จุดสองจุด กรณีที่ 1P 1 P 2 ขนานกับแกน X (y 1 = y 2 ) ถ้า P 1 (x 1, y 1 ), P 2 (x 2, y 2 ) เป็นจุดใดๆบนระนาบ ดังรูป จะได้ P 1 (-2,1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google