งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง • การกระจัด • ความเร็ว • ความเร่ง • การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว • วัตถุตกอย่างอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การเคลื่อนที่ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง • การกระจัด • ความเร็ว • ความเร่ง • การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว • วัตถุตกอย่างอิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การเคลื่อนที่ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง • การกระจัด • ความเร็ว • ความเร่ง • การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว • วัตถุตกอย่างอิสระ

2 การกระจัด (displacement) O t1t1 t2t2 x1x1 x2x2 x การกระจัด เฉพาะในกรณี 1 มิติ อาจเขียนเป็น เพราะ เครื่องหมาย บวกหรือลบจาก จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทาง

3 การกระจัด (displacement) และระยะทาง (distance) A B เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 3 เส้นทางที่ 2 การกระจัด ระยะทาง เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 3

4 ความเร็ว (Velocity) อัตราเร็ว (Speed) ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางอัตราการเปลี่ยนแปลงการ กระจัด

5 P t1t1 t2t2 x1x1 x2x2 การกระจัด เวลา Q ความชันของเส้นตรง PQ ความเร็วเฉลี่ย

6 P ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง x1x1 x2x2 การกระจัด เวลา x3x3 x4x4 x5x5 Slope ของเส้นสัมผัส ของกราฟการกระจัด ณ เวลาที่พิจาณา Q

7 (a) ความเร็วเฉลี่ย (b) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = 2 วินาที (c) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = 3 วินาที (d) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง t = 2.5 วินาที (e) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง เมื่ออนุภาค เคลื่อนที่ตรงจุดกึ่งกลางของทางเดิน ระหว่างเวลา t = 2 วินาที และ t = 3 วินาที ตัวอย่าง ตำแหน่งของอนุภาคเคลื่อนที่ตาม แกน ในหน่วยเซนติเมตร มีความสัมพันธ์ ตามสมการ x(t) = 9.75 + 1.50 t 3 โดย t เป็นวินาที ในช่วงเวลา t = 2 ถึง t = 3 จงคำนวณ

8 ความเร่ง (Acceleration) ความเร่งเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง ความเร่ง (accerelation) ความหน่วง (deceleration) * ความเร่งเฉลี่ยหาได้จาก ความชัน ของกราฟ v-t

9 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ ความเร็ว เวลา V0V0 V 0 t ความเร่งเฉลี่ย คือ ความชัน ของกราฟ v-t

10 พิจารณากรณี 1 มิติ

11 แทนค่าลง ใน

12

13 วัตถุตกอย่างอิสระ วัตถุตกอย่างอิสระ เป็นการเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งคงที่ โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นโลกด้วย ความเร่ง 9.8 เมตร / วินาที 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การเคลื่อนที่ 2.1 การเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง • การกระจัด • ความเร็ว • ความเร่ง • การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว • วัตถุตกอย่างอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google