งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย
ปรีชา กล่ำรัศมี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

3 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมควรจะสามารถ 1. บอกที่มาของการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้ 2. ชี้ให้เห็นความเหมือนกันและความแตกต่างกันของการฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงจากแบบกิลเวลล์ปาร์คเป็นแบบสำนักงานลูกเสือโลก 3. บอกแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ถูกต้อง

4 จุดกำเนิดการลูกเสือ Brownsea Island 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 1907

5 การฝึกอบรมแบบกิลเวลล์ปาร์ค
ครั้งแรก ค.ศ อบรมวูดแบดจ์สามัญ ที่กิลเวลล์ปาร์คจัดสำหรับผู้กำกับลูกเสืออังกฤษ ค.ศ อบรมวูดแบจด์สำหรับผู้กำกับสำรอง ค.ศ อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับวิสามัญ ค.ศ อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่ การฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรมรุ่นแรก (The First official Training the Team course)

6 ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับผู้กำกับลูกเสือ มี 2 ขั้น คือ ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือ P.T.C. (Preliminary Training Course) ขั้นวูดแบดจ์แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค 1 เป็นทฤษฎี คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลูกเสือ มีการตอบคำถาม เป็นลายลักษณ์อักษร

7 ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ภาค 2 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการ ลูกเสือมีการอยู่ค้างแรมคืน ภาค 3 เป็นภาคปฏิบัติการ โดยผู้กำกับลูกเสือนำ วิชาที่ได้เรียนรู้มาจากภาค 1 และ 2 ไปใช้ ฝึกอบรมลูกเสือในกองหนึ่ง กองใด มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจและรายงานผล การปฏิบัติ

8 ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ มี 1 ขั้น เรียกว่า ขั้น Training the Team Course หรือ T.T.C. การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาเฉพาะเรียกว่า Specialist Course เช่น Camp Fire Course Pioneering Course หรืออบรมบุคคลรุ่นพิเศษ เช่น Commissioners Course เป็นต้น

9 การฝึกอบรมตามแบบสำนักงานลูกเสือโลก
กิลเวลล์ปาร์คได้เป็นศูนย์การฝึกอบรมระหว่างประเทศ ตลอดจนการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ ที่นครเฮลซิงกิ เมื่อปี ค.ศ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

10 ได้มีการขยายกิจการลูกเสือในปริมาณและ อาณาเขตทางภูมิศาสตร์กว้างขวางออกไปมาก
ความต้องการในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของแต่ละประเทศแตกต่างกัน เจตคติและความต้องการ (Needs) ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็แตกต่างกัน เพราะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ความเป็นเอกภาพที่มีต่อศูนย์ฝึก ระหว่างประเทศเกิดมีจุดอ่อน

11 แผนการฝึกอบรม 2 ระดับ (2 – Stage Training Scheme)
ระดับที่ 1 สำหรับผู้กำกับลูกเสือ มี 2 ขั้น ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic unit Leader Training Course หรือ B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advance unit Leader Training Course หรือ A.T.C.) หมายเหตุ ก่อนที่บุคคลจะเข้าเป็นผู้กำกับลูกเสือ คณะกรรมการฝึกอบรมลูกเสือโลกแนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทั่วไป (Introductory Course) ซึ่งใช้เวลา ชั่วโมง หรือ 1 วันก่อน

12 ระดับที่ 2 เป็นการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ กำกับลูกเสือมาแล้วมี 2 ขั้น
ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมระดับชาติ หรือ N.T.C การฝึกอบรมขั้นนี้ คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการโดยในระยะแรกต้องขออนุญาต ไปยังสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชีย-แปซิฟิก ก่อน แต่ต่อมาสามารถดำเนินการเองได้โดยรายงานผลไปให้เขตเอเชีย-แปซิฟิก ทราบ ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ วัน

13 ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมระดับนานาชาติ (International Training the Team Course) หรือ I.T.T.C. ให้ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะไปเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) การฝึกอบรมขั้นนี้ เมื่อระยะแรกประเทศใดจะจัดให้มีขึ้น ต้องขออนุญาตไปยังสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชีย-แปซิฟิก ก่อนสำนักงานลูกเสือโลกจะส่งวิทยากรมาช่วยให้การอบรมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ แต่ต่อมาสามารถดำเนินการ ได้เอง โดยรายงานผลไปให้เขตเอเชีย-แปซิฟิก ทราบ ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ วัน

14 วิธีและเทคนิคในการฝึกอบรม (Training Methods and Techniques)
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) การระดมสมอง (Brainstorming) การบรรยาย (Lecture) การสาธิต (Demonstration)

15 วิธีและเทคนิคในการฝึกอบรม (Training Methods and Techniques)
การสอนแบบฐาน (Base Method) การสวมบทบาท (Role Playing) การแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามโครงการ (Project Work Group) การศึกษารายกรณี (Case Study) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel )

16 ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 26 ณ นครมอนตริออล ประเทศแคนาดา เมื่อ พ
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 26 ณ นครมอนตริออล ประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ (ค.ศ. 1979) ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ดังต่อไปนี้ National Trainers Course (N.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C) และ International Training the Team Course (I.T.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Leader Trainers Course (L.T.C.)

17 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในประเทศไทย
สมัย ร.6 มีโรงเรียนฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 2 เดือน ต้องไปซ้อมรบอีก 1 เดือนได้รับประกาศนียบัตรพิเศษ พ.ศ ส่งหลวงกวี จรรยาวิโรจน์และ หลวงปราโมทย์ จรรยาวิภาค ไปอบรมที่ประเภทอังกฤษ พ.ศ ส่ง นายเชาว์ ชวานิช นายสมรรถไชย ศรีกฤษณ์ นายเพทาย อมาตยกุล นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ และ นายสว่าง วิจักขณะ ไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ

18

19 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในไทย
แบบกิลเวลล์ปาร์ค พ.ศ เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พ.ศ เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี พ.ศ เปลี่ยนแบบการฝึกอบรมจากแบบ กิลเวลล์ปาร์ค มาเป็นแบบสำนักงานลูกเสือโลก

20

21

22

23 คุณวุฒิทางลูกเสือ สมัยก่อน พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน
C.W.B. Cub Wood Badge ประเภทสำรอง S.W.B. Scout Wood Badge ประเภทสามัญ SS.W.B. Senior Scout Wood Badge ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ R.W.B. Rover Wood Badge ประเภทวิสามัญ ปัจจุบัน ไม่ระบุประเภทลูกเสือ ใช้ W.B. เหมือนกันหมด

24 คุณวุฒิทางลูกเสือ สมัยก่อน พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน
A.AK.L. Assistant Akela Leader ท่อน สำรอง A.D.C.C Assistant Deputy Camp Chief 3 ท่อน สามัญ AK.L Akela Leader ท่อน สำรอง D.C.C Deputy Camp Chief ท่อน สามัญ ปัจจุบัน A.L.T. Assistant Leader Trainers ท่อน L.T. Leader Trainers ท่อน

25 การฝึกอบรมคณะผู้ให้การฝึกอบรม
มีขั้นเดียว คือ Training the Team Course : T.T.C ได้ 3 ท่อน เมื่อมีผลงานมากขึ้นได้ 4 ท่อน จาก พ.ศ. 2512 N.T.C. National Trainers Course อบรม 3 ท่อน I.T.T.C. International Training the Team Course อบรม 4 ท่อน จาก พ.ศ. 2526 A.L.T.C. Assistance Leader Trainers Course อบรม 3 ท่อน L.T.C. Leader Trainers Course อบรม 4 ท่อน

26 หลักทั่วไปในการฝึกอบรม
1. เนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรม ให้เป็นไปตาม ความต้องการของแต่ละประเทศ 2. ให้เกิดความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ รวมถึงเข้าใจหลักสำคัญของการลูกเสือและหน้าที่ของ ผู้กำกับลูกเสือ 3. ให้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กและคนหนุ่ม และเข้าใจถึงทักษะที่จะสนองความต้องการของเขา

27 หลักทั่วไปในการฝึกอบรม
4. สาธิตให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำต่อเด็ก และให้เห็นวิธีที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่ม 5. ให้มีทักษะ 5 ประการ คือ Understanding, Relationship Skills, Scouting Skills, Planning Skills และImplementing Skills

28 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ
ความเข้าใจในเรื่องลูกเสือ (Understanding) หลักการสำคัญของลูกเสือรวมทั้งคำปฏิญาณและกฎ ลักษณะนิสัย และการพัฒนาของเด็กและคนหนุ่ม โครงสร้างของลูกเสือ รวมทั้งการขยายงานด้วย บทบาทของผู้กำกับลูกเสือ รวมทั้งความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้นำ กิจการลูกเสือและชุมชนรวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยเยาวชนอื่น

29 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ
ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Relationship Skills) ความสามารถในการเป็นผู้นำ เช่น การทำงานร่วมกับกลุ่มเล็ก ๆ การใช้วิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเภทลูกเสือ เช่น ระบบหมู่ การติดต่อกับคนวัยรุ่นและคนหนุ่ม การให้คำแนะนำ

30 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ
ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคของการลูกเสือ (Scouting Skills) การกำหนดการฝึกอบรม รวมทั้งระบบกำหนดการฝึกอบรมของลูกเสือแต่ละประเภท การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ของลูกเสือ

31 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ
ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Skill) ความสามารถที่จะเกิดขึ้นและปรับปรุง การวางแผนกำหนดการฝึกอบรมทั้งระยะยาว และระยะสั้น การวางแผนความเจริญก้าวหน้ารายบุคคลของคนหนุ่ม การวางแผนความเจริญก้าวหน้าของกองลูกเสือ

32 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ
ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน(Implementing Skills) กิจกรรมต่าง ๆ วิธีการฝึกอบรมและวิธีการสอน การแสวงหา และการใช้อุปกรณ์และวิทยากร การกำหนดและรักษามาตรฐานของกองลูกเสือ การบริหารกองลูกเสือ การประเมินผล การรับผิดชอบงานในหน้าที่

33 การฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
- โดยทั่วไปจะฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไปรวมอยู่ด้วย ใช้เวลา 4 วัน 3 คืนจัดเลี้ยงอาหาร ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ A.L.T. ขึ้นไป สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - แยกฝึกอบรมเป็นประเภท สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ

34 การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
จะต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และตรงตามประเภทที่อบรมมา การฝึกอบรมใช้เวลา 7 วัน จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ นอกนั้นประกอบเอง

35 การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
แต่งกายตามประเภทที่อบรม เปลี่ยนหน้าที่ภายในหมู่ทุกวัน ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ L.T. สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

36 การฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
จะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า-บ่าย ผู้อำนวยการฝึก ต้องมีคุณวุฒิ L.T. และเป็นผู้ที่สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้

37 การฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
สำนักงานลูกเสือจังหวัด กรม และสมาคมสโมสรบางแห่ง เป็นฝ่ายจัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ เพื่อกำหนดเลขรุ่น อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นวิทยากร ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และเป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 6 ครั้ง

38 การฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม(L.T.C.)
ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า-บ่าย

39 การฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (L.T.C.)
ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อำนวยการฝึก อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เปิดอบรมปีละ 1-2 รุ่น รุ่นละ คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง

40 (DEVELOPMENT OF COURSE STRUCTURE)
ารพัฒนาโครงสร้างของหลักสูตร (DEVELOPMENT OF COURSE STRUCTURE) การฝึกอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้าอบรม มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ฝึกตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตร การฝึกต้องแบ่งออกเป็นชั่วโมง ต้องรู้วัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน ให้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมและสื่อประกอบการฝึกอบรม บรม 40

41 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของไทยในยุคปฏิรูป
การแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของไทยในยุคปฏิรูป ครั้งที่ พ.ค ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ครั้งที่ พ.ค ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ครั้งที่ 3 4 พ.ค โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ก.ย โรงแรมเดอะเลกาซี่ริเวอร์แคว จ. กาญจนบุรี ครั้งที่ มี.ค โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง ครั้งที่ 6 2 ก.พ ศาลาวชิราวุธ ครั้งที่ ก.ย สวนนงนุช จ.ชลบุรี บรม 41

42 1. มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน - สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นในการสร้างหลักสูตร
2. การพัฒนาหลักสูตร - กำหนดจุดมุ่งหมาย - กำหนดเนื้อหาสาระ - กำหนดกิจกรรม

43 3. การทดลองใช้หลักสูตร 4. การประเมินและติดตามผลหลักสูตร - เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมีความ เหมาะสมเพียงใด - ควรจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลักสูตร ที่สมบูรณ์ขึ้น

44 ลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรม
1. ลดจำนวนวัน C.A.T.C. S.A.T.C. SS.A.T.C. R.A.T.C. C.B.T.C. S.B.T.C. SS.B.T.C. R.B.T.C. 3 วัน 7 วัน บรม 2. ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำเป็นแผ่น C.D. แทนพิมพ์เป็นคู่มือ 44

45 สวัสดี

46

47


ดาวน์โหลด ppt ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google