งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย ปรีชา กล่ำรัศมี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย ปรีชา กล่ำรัศมี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย ปรีชา กล่ำรัศมี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

3 1. บอกที่มาของการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก และลูกเสือไทยได้ 2. ชี้ให้เห็นความเหมือนกันและความแตกต่างกันของการ ฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงจากแบบกิลเวลล์ปาร์คเป็น แบบสำนักงานลูกเสือโลก 3. บอกแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ถูกต้อง 1. บอกที่มาของการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก และลูกเสือไทยได้ 2. ชี้ให้เห็นความเหมือนกันและความแตกต่างกันของการ ฝึกอบรมที่เปลี่ยนแปลงจากแบบกิลเวลล์ปาร์คเป็น แบบสำนักงานลูกเสือโลก 3. บอกแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ถูกต้อง เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมควรจะสามารถ วัตถุประสงค์

4 Brownsea Island

5 การฝึกอบรมแบบกิลเวลล์ปาร์คการฝึกอบรมแบบกิลเวลล์ปาร์ค ครั้งแรก ค.ศ. 1919 อบรมวูดแบดจ์สามัญ ที่กิลเวลล์ปาร์คจัดสำหรับผู้กำกับลูกเสืออังกฤษ ครั้งแรก ค.ศ. 1919 อบรมวูดแบดจ์สามัญ ที่กิลเวลล์ปาร์คจัดสำหรับผู้กำกับลูกเสืออังกฤษ ค.ศ. 1922 อบรมวูดแบจด์สำหรับผู้กำกับสำรอง ค.ศ. 1922 อบรมวูดแบจด์สำหรับผู้กำกับสำรอง ค.ศ. 1927 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับวิสามัญ ค.ศ. 1927 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับวิสามัญ ค.ศ. 1956 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่ ค.ศ. 1956 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่ ครั้งแรก ค.ศ. 1919 อบรมวูดแบดจ์สามัญ ที่กิลเวลล์ปาร์คจัดสำหรับผู้กำกับลูกเสืออังกฤษ ครั้งแรก ค.ศ. 1919 อบรมวูดแบดจ์สามัญ ที่กิลเวลล์ปาร์คจัดสำหรับผู้กำกับลูกเสืออังกฤษ ค.ศ. 1922 อบรมวูดแบจด์สำหรับผู้กำกับสำรอง ค.ศ. 1922 อบรมวูดแบจด์สำหรับผู้กำกับสำรอง ค.ศ. 1927 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับวิสามัญ ค.ศ. 1927 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับวิสามัญ ค.ศ. 1956 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่ ค.ศ. 1956 อบรมวูดแบดจ์สำหรับผู้กำกับสามัญรุ่นใหญ่ การฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรมรุ่นแรก (The First official Training the Team course)

6 ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ  ระดับผู้กำกับลูกเสือ มี 2 ขั้น คือ ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือ P.T.C. (Preliminary Training Course) ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือ P.T.C. (Preliminary Training Course) ขั้นวูดแบดจ์แบ่งเป็น 3 ภาค ขั้นวูดแบดจ์แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค 1 เป็นทฤษฎี คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การลูกเสือ มีการตอบคำถาม เป็นลายลักษณ์อักษร ภาค 1 เป็นทฤษฎี คือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การลูกเสือ มีการตอบคำถาม เป็นลายลักษณ์อักษร

7 ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ภาค 2 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการ ภาค 2 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการ ลูกเสือมีการอยู่ค้างแรมคืน ลูกเสือมีการอยู่ค้างแรมคืน ภาค 3 เป็นภาคปฏิบัติการ โดยผู้กำกับลูกเสือนำ ภาค 3 เป็นภาคปฏิบัติการ โดยผู้กำกับลูกเสือนำ วิชาที่ได้เรียนรู้มาจากภาค 1 และ 2 ไปใช้ วิชาที่ได้เรียนรู้มาจากภาค 1 และ 2 ไปใช้ ฝึกอบรมลูกเสือในกองหนึ่ง กองใด มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจและรายงานผล การปฏิบัติ ฝึกอบรมลูกเสือในกองหนึ่ง กองใด มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจและรายงานผล การปฏิบัติ

8 2. ระดับผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ มี 1 ขั้น เรียกว่า ขั้น Training the Team Course หรือ T.T.C. การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาเฉพาะเรียกว่า Specialist Course เช่น Camp Fire Course Pioneering Course หรืออบรมบุคคลรุ่นพิเศษ เช่น Commissioners Course เป็นต้น การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาเฉพาะเรียกว่า Specialist Course เช่น Camp Fire Course Pioneering Course หรืออบรมบุคคลรุ่นพิเศษ เช่น Commissioners Course เป็นต้น ระดับการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

9 การฝึกอบรมตามแบบสำนักงานลูกเสือโลก กิลเวลล์ปาร์คได้เป็นศูนย์การฝึกอบรมระหว่าง ประเทศ ตลอดจนการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ที่นครเฮลซิงกิ เมื่อปี ค. ศ. 1929 ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กิลเวลล์ปาร์คได้เป็นศูนย์การฝึกอบรมระหว่าง ประเทศ ตลอดจนการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 ที่นครเฮลซิงกิ เมื่อปี ค. ศ. 1929 ที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

10 1. ได้มีการขยายกิจการลูกเสือในปริมาณและ อาณาเขตทางภูมิศาสตร์กว้างขวางออกไปมาก 2. ความต้องการในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของ แต่ละประเทศแตกต่างกัน 3. เจตคติและความต้องการ (Needs) ของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือก็แตกต่างกัน 4. เพราะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ความเป็นเอกภาพ ที่มีต่อศูนย์ฝึก ระหว่างประเทศเกิดมีจุดอ่อน

11 แผนการฝึกอบรม 2 ระดับ (2 – Stage Training Scheme) ระดับที่ 1 สำหรับผู้กำกับลูกเสือ มี 2 ขั้น ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic unit Leader Training Course หรือ B.T.C.) ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic unit Leader Training Course หรือ B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advance unit Leader Training Course หรือ A.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advance unit Leader Training Course หรือ A.T.C.) หมายเหตุ ก่อนที่บุคคลจะเข้าเป็นผู้กำกับลูกเสือ คณะกรรมการฝึกอบรมลูกเสือโลก แนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทั่วไป (Introductory Course) ซึ่งใช้เวลา 8 - 12 ชั่วโมง หรือ 1 วันก่อน

12 ระดับที่ 2 เป็นการให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วิชาผู้ กำกับลูกเสือมาแล้วมี 2 ขั้น ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมระดับชาติ หรือ N.T.C การ ฝึกอบรมขั้นนี้ คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการโดย ในระยะแรกต้องขออนุญาต ไปยังสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชีย - แปซิฟิก ก่อน แต่ต่อมาสามารถดำเนินการเองได้โดยรายงานผลไปให้ เขตเอเชีย - แปซิฟิก ทราบ ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 6 - 7 วัน ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมระดับชาติ หรือ N.T.C การ ฝึกอบรมขั้นนี้ คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการโดย ในระยะแรกต้องขออนุญาต ไปยังสำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเชีย - แปซิฟิก ก่อน แต่ต่อมาสามารถดำเนินการเองได้โดยรายงานผลไปให้ เขตเอเชีย - แปซิฟิก ทราบ ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 6 - 7 วัน

13 2. ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมระดับนานาชาติ (International Training the Team Course) หรือ I.T.T.C. ให้ฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะไปเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ผู้กำกับ ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) การฝึกอบรมขั้นนี้ เมื่อระยะแรก ประเทศใดจะจัดให้มีขึ้น ต้องขออนุญาตไปยังสำนักงานลูกเสือ โลกเขตเอเชีย - แปซิฟิก ก่อนสำนักงานลูกเสือโลกจะส่งวิทยากรมา ช่วยให้การอบรมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ แต่ต่อมาสามารถ ดำเนินการ ได้เอง โดยรายงานผลไปให้เขตเอเชีย - แปซิฟิก ทราบ ใช้เวลาฝึกอบรมประมาณ 6 - 7 วัน

14 1. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 2. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) 3. การระดมสมอง (Brainstorming) 4. การบรรยาย (Lecture) 5. การสาธิต (Demonstration) วิธีและเทคนิคในการฝึกอบรม

15 6. การสอนแบบฐาน (Base Method) 7. การสวมบทบาท (Role Playing) 8. การแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามโครงการ (Project Work Group) 9. การศึกษารายกรณี (Case Study) 10. การอภิปรายเป็นคณะ (Panel ) วิธีและเทคนิคในการฝึกอบรม

16 ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 26 ณ นครมอนตริออล ประเทศแคนาดา เมื่อ พ. ศ. 2520 ( ค. ศ. 1979) ที่ประชุม ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ดังต่อไปนี้ National Trainers Course (N.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C) และ International Training the Team Course (I.T.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Leader Trainers Course (L.T.C.) ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 26 ณ นครมอนตริออล ประเทศแคนาดา เมื่อ พ. ศ. 2520 ( ค. ศ. 1979) ที่ประชุม ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ดังต่อไปนี้ National Trainers Course (N.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Assistant Leader Trainers Course (A.L.T.C) และ International Training the Team Course (I.T.T.C.) ให้เปลี่ยนเป็น Leader Trainers Course (L.T.C.)

17 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในประเทศไทยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในประเทศไทย สมัย ร.6 มีโรงเรียนฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 2 เดือน ต้องไปซ้อมรบอีก 1 เดือนได้รับประกาศนียบัตรพิเศษ พ. ศ. 2470 ส่งหลวงกวี จรรยาวิโรจน์และ หลวงปราโมทย์ จรรยาวิภาค ไปอบรมที่ประเภทอังกฤษ พ. ศ. 2500 ส่ง นายเชาว์ ชวานิช นายสมรรถไชย ศรีกฤษณ์ นายเพทาย อมาตยกุล นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ และ นายสว่าง วิจักขณะ ไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ นายเพทาย อมาตยกุล นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ และ นายสว่าง วิจักขณะ ไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ สมัย ร.6 มีโรงเรียนฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร 2 เดือน ต้องไปซ้อมรบอีก 1 เดือนได้รับประกาศนียบัตรพิเศษ พ. ศ. 2470 ส่งหลวงกวี จรรยาวิโรจน์และ หลวงปราโมทย์ จรรยาวิภาค ไปอบรมที่ประเภทอังกฤษ พ. ศ. 2500 ส่ง นายเชาว์ ชวานิช นายสมรรถไชย ศรีกฤษณ์ นายเพทาย อมาตยกุล นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ และ นายสว่าง วิจักขณะ ไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ นายเพทาย อมาตยกุล นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ และ นายสว่าง วิจักขณะ ไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ

18

19 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในไทยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือในไทย แบบกิลเวลล์ปาร์ค พ. ศ. 2503 เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พ. ศ. 2504 เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี พ. ศ. 2521 เปลี่ยนแบบการฝึกอบรมจากแบบ กิลเวลล์ปาร์ค มาเป็นแบบสำนักงานลูกเสือโลก แบบกิลเวลล์ปาร์ค พ. ศ. 2503 เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสำรอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พ. ศ. 2504 เปิดอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งแรกที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี พ. ศ. 2521 เปลี่ยนแบบการฝึกอบรมจากแบบ กิลเวลล์ปาร์ค มาเป็นแบบสำนักงานลูกเสือโลก

20

21

22

23 คุณวุฒิทางลูกเสือคุณวุฒิทางลูกเสือ สมัยก่อน พ. ศ. 2520 C.W.B.Cub Wood Badge ประเภทสำรอง S.W.B. Scout Wood Badge ประเภทสามัญ SS.W.B.Senior Scout Wood Badge ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ R.W.B.Rover Wood Badge ประเภทวิสามัญ ปัจจุบัน ไม่ระบุประเภทลูกเสือ ใช้ W.B. เหมือนกันหมด สมัยก่อน พ. ศ. 2520 C.W.B.Cub Wood Badge ประเภทสำรอง S.W.B. Scout Wood Badge ประเภทสามัญ SS.W.B.Senior Scout Wood Badge ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ R.W.B.Rover Wood Badge ประเภทวิสามัญ ปัจจุบัน ไม่ระบุประเภทลูกเสือ ใช้ W.B. เหมือนกันหมด

24 คุณวุฒิทางลูกเสือคุณวุฒิทางลูกเสือ สมัยก่อน พ. ศ. 2520 สมัยก่อน พ. ศ. 2520 A.AK.L. Assistant Akela Leader 3 ท่อน สำรอง A.D.C.C Assistant Deputy Camp Chief 3 ท่อน สามัญ AK.L. Akela Leader 4 ท่อน สำรอง D.C.C Deputy Camp Chief 4 ท่อน สามัญ ปัจจุบัน ปัจจุบัน A.L.T. Assistant Leader Trainers 3 ท่อน A.L.T. Assistant Leader Trainers 3 ท่อน L.T. Leader Trainers 4 ท่อน L.T. Leader Trainers 4 ท่อน สมัยก่อน พ. ศ. 2520 สมัยก่อน พ. ศ. 2520 A.AK.L. Assistant Akela Leader 3 ท่อน สำรอง A.D.C.C Assistant Deputy Camp Chief 3 ท่อน สามัญ AK.L. Akela Leader 4 ท่อน สำรอง D.C.C Deputy Camp Chief 4 ท่อน สามัญ ปัจจุบัน ปัจจุบัน A.L.T. Assistant Leader Trainers 3 ท่อน A.L.T. Assistant Leader Trainers 3 ท่อน L.T. Leader Trainers 4 ท่อน L.T. Leader Trainers 4 ท่อน

25 การฝึกอบรมคณะผู้ให้การฝึกอบรมการฝึกอบรมคณะผู้ให้การฝึกอบรม มีขั้นเดียว คือ Training the Team Course : T.T.C ได้ 3 ท่อน เมื่อมีผลงานมากขึ้นได้ 4 ท่อน จาก พ. ศ. 2512 N.T.C. National Trainers Course อบรม 3 ท่อน I.T.T.C. International Training the Team Course อบรม 4 ท่อน จาก พ. ศ. 2526 A.L.T.C. Assistance Leader Trainers Course อบรม 3 ท่อน L.T.C. Leader Trainers Course อบรม 4 ท่อน มีขั้นเดียว คือ Training the Team Course : T.T.C ได้ 3 ท่อน เมื่อมีผลงานมากขึ้นได้ 4 ท่อน จาก พ. ศ. 2512 N.T.C. National Trainers Course อบรม 3 ท่อน I.T.T.C. International Training the Team Course อบรม 4 ท่อน จาก พ. ศ. 2526 A.L.T.C. Assistance Leader Trainers Course อบรม 3 ท่อน L.T.C. Leader Trainers Course อบรม 4 ท่อน

26 หลักทั่วไปในการฝึกอบรมหลักทั่วไปในการฝึกอบรม 1. เนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรม ให้เป็นไปตาม ความต้องการของแต่ละประเทศ 2. ให้เกิดความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ รวมถึง เข้าใจหลักสำคัญของการลูกเสือและหน้าที่ของ ผู้กำกับลูกเสือ 3. ให้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กและคนหนุ่ม และ เข้าใจถึงทักษะที่จะสนองความต้องการของเขา 1. เนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรม ให้เป็นไปตาม ความต้องการของแต่ละประเทศ 2. ให้เกิดความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ รวมถึง เข้าใจหลักสำคัญของการลูกเสือและหน้าที่ของ ผู้กำกับลูกเสือ 3. ให้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กและคนหนุ่ม และ เข้าใจถึงทักษะที่จะสนองความต้องการของเขา

27 หลักทั่วไปในการฝึกอบรมหลักทั่วไปในการฝึกอบรม 4. สาธิตให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำต่อ เด็ก และให้เห็นวิธีที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่ม 5. ให้มีทักษะ 5 ประการ คือ Understanding, Relationship Skills, Scouting Skills, Planning Skills และ Implementing Skills 4. สาธิตให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำต่อ เด็ก และให้เห็นวิธีที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่ม 5. ให้มีทักษะ 5 ประการ คือ Understanding, Relationship Skills, Scouting Skills, Planning Skills และ Implementing Skills

28 1. ความเข้าใจในเรื่องลูกเสือ (Understanding)  หลักการสำคัญของลูกเสือรวมทั้งคำปฏิญาณและกฎ  ลักษณะนิสัย และการพัฒนาของเด็กและคนหนุ่ม  โครงสร้างของลูกเสือ รวมทั้งการขยายงานด้วย  บทบาทของผู้กำกับลูกเสือ รวมทั้งความรับผิดชอบ ในการเป็นผู้นำ  กิจการลูกเสือและชุมชนรวมทั้งความสัมพันธ์กับหน่วยเยาวชนอื่น การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ

29 2. ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Relationship Skills) ความสามารถในการเป็นผู้นำ เช่น การทำงานร่วมกับ กลุ่มเล็ก ๆ ความสามารถในการเป็นผู้นำ เช่น การทำงานร่วมกับ กลุ่มเล็ก ๆ การใช้วิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเภทลูกเสือ เช่น ระบบหมู่ การใช้วิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเภทลูกเสือ เช่น ระบบหมู่ การติดต่อกับคนวัยรุ่นและคนหนุ่ม การติดต่อกับคนวัยรุ่นและคนหนุ่ม การให้คำแนะนำ การให้คำแนะนำ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ

30 3. ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคของการลูกเสือ (Scouting Skills) การกำหนดการฝึกอบรม รวมทั้งระบบ กำหนดการฝึกอบรมของลูกเสือแต่ละประเภท การกำหนดการฝึกอบรม รวมทั้งระบบ กำหนดการฝึกอบรมของลูกเสือแต่ละประเภท การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ของลูกเสือ การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ของลูกเสือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ

31 4. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Skill)  ความสามารถที่จะเกิดขึ้นและปรับปรุง  การวางแผนกำหนดการฝึกอบรมทั้งระยะยาว และระยะสั้น  การวางแผนความเจริญก้าวหน้ารายบุคคลของคนหนุ่ม  การวางแผนความเจริญก้าวหน้าของกองลูกเสือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ

32 5. ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Implementing Skills) กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ วิธีการฝึกอบรมและวิธีการสอน วิธีการฝึกอบรมและวิธีการสอน การแสวงหา และการใช้อุปกรณ์และวิทยากร การแสวงหา และการใช้อุปกรณ์และวิทยากร การกำหนดและรักษามาตรฐานของกองลูกเสือ การกำหนดและรักษามาตรฐานของกองลูกเสือ การบริหารกองลูกเสือ การบริหารกองลูกเสือ การประเมินผล การประเมินผล การรับผิดชอบงานในหน้าที่ การรับผิดชอบงานในหน้าที่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 5 ประการ

33 การฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) - โดยทั่วไปจะฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไปรวมอยู่ด้วย ใช้เวลา 4 วัน 3 คืนจัดเลี้ยงอาหาร ผู้อำนวยการฝึกต้อง มีคุณวุฒิ A.L.T. ขึ้นไป - สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - แยกฝึกอบรมเป็นประเภท สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ - โดยทั่วไปจะฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไปรวมอยู่ด้วย ใช้เวลา 4 วัน 3 คืนจัดเลี้ยงอาหาร ผู้อำนวยการฝึกต้อง มีคุณวุฒิ A.L.T. ขึ้นไป - สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ - แยกฝึกอบรมเป็นประเภท สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ

34 การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จะต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และตรงตามประเภท ที่อบรมมา จะต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และตรงตามประเภท ที่อบรมมา การฝึกอบรมใช้เวลา 7 วัน การฝึกอบรมใช้เวลา 7 วัน จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ นอกนั้นประกอบเอง จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ นอกนั้นประกอบเอง จะต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และตรงตามประเภท ที่อบรมมา จะต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และตรงตามประเภท ที่อบรมมา การฝึกอบรมใช้เวลา 7 วัน การฝึกอบรมใช้เวลา 7 วัน จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ นอกนั้นประกอบเอง จัดเลี้ยงอาหารบางมื้อ นอกนั้นประกอบเอง

35 การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) แต่งกายตามประเภทที่อบรม เปลี่ยนหน้าที่ ภายในหมู่ทุกวัน แต่งกายตามประเภทที่อบรม เปลี่ยนหน้าที่ ภายในหมู่ทุกวัน ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ L.T. ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ L.T. สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือ จังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือ จังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งกายตามประเภทที่อบรม เปลี่ยนหน้าที่ ภายในหมู่ทุกวัน แต่งกายตามประเภทที่อบรม เปลี่ยนหน้าที่ ภายในหมู่ทุกวัน ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ L.T. ผู้อำนวยการฝึกต้องมีคุณวุฒิ L.T. สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือ จังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สมาคมสโมสร เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด กรม เป็นฝ่ายขออนุญาตจากสำนักงานลูกเสือ จังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

36 การฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) จะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง จะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ผู้อำนวยการฝึก ต้องมีคุณวุฒิ L.T. และเป็นผู้ที่สำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ ผู้อำนวยการฝึก ต้องมีคุณวุฒิ L.T. และเป็นผู้ที่สำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ จะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง จะต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมมาแล้ว 3 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ผู้อำนวยการฝึก ต้องมีคุณวุฒิ L.T. และเป็นผู้ที่สำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ ผู้อำนวยการฝึก ต้องมีคุณวุฒิ L.T. และเป็นผู้ที่สำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้

37 การฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) สำนักงานลูกเสือจังหวัด กรม และสมาคม สโมสรบางแห่ง เป็นฝ่ายจัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ เพื่อกำหนดเลขรุ่น สำนักงานลูกเสือจังหวัด กรม และสมาคม สโมสรบางแห่ง เป็นฝ่ายจัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ เพื่อกำหนดเลขรุ่น อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นวิทยากร ขั้น ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และเป็นวิทยากรขั้น ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 6 ครั้ง อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นวิทยากร ขั้น ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และเป็นวิทยากรขั้น ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 6 ครั้ง สำนักงานลูกเสือจังหวัด กรม และสมาคม สโมสรบางแห่ง เป็นฝ่ายจัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ เพื่อกำหนดเลขรุ่น สำนักงานลูกเสือจังหวัด กรม และสมาคม สโมสรบางแห่ง เป็นฝ่ายจัด โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานฯ เพื่อกำหนดเลขรุ่น อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นวิทยากร ขั้น ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และเป็นวิทยากรขั้น ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 6 ครั้ง อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นวิทยากร ขั้น ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และเป็นวิทยากรขั้น ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 6 ครั้ง

38 การฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (L.T.C.) ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเคยเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นวิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ เป็นการฝึกอบรมรวมทุกประเภท แต่งกายตามตำแหน่ง ทางลูกเสือ ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย ฝึกอบรม 7 วัน จัดเลี้ยงอาหาร มีอาหารว่างทั้งเช้า - บ่าย

39 การฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (L.T.C.) ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อำนวยการฝึก อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อำนวยการฝึก อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เปิดอบรมปีละ 1-2 รุ่น รุ่นละ 40-45 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เปิดอบรมปีละ 1-2 รุ่น รุ่นละ 40-45 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็น วิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็น วิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อำนวยการฝึก อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้อำนวยการฝึก อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เปิดอบรมปีละ 1-2 รุ่น รุ่นละ 40-45 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เปิดอบรมปีละ 1-2 รุ่น รุ่นละ 40-45 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็น วิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง อบรมแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นผู้อำนวยการฝึก ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง และเป็น วิทยากรขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อย่างน้อย 2 ครั้ง

40 1. ก ารฝึกอบรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้า อบรม 2. ม ีจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3. ฝ ึกตามเนื้อหาวิชาของหลักสูตร 4. ก ารฝึกต้องแบ่งออกเป็นชั่วโมง 5. ต ้องรู้วัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน 6. ใ ห้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมและสื่อประกอบการฝึกอบรม

41 ครั้งที่ 19 -11 พ.ค. 2546ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ครั้งที่ 2 16-18 พ.ค. 2546ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ครั้งที่ 34 พ.ค. 2547โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 46-10 ก.ย. 2547โรงแรมเดอะเลกาซี่ริเวอร์แคว จ. กาญจนบุรี ครั้งที่ 510-14 มี.ค. 2548โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง ครั้งที่ 62 ก.พ. 2548ศาลาวชิราวุธ ครั้งที่ 7 6-10 ก.ย. 2553 สวนนงนุช จ.ชลบุรี

42

43

44 1. ลดจำนวนวัน C.B.T.C. S.B.T.C. SS.B.T.C. R.B.T.C. 3 วัน C.A.T.C. S.A.T.C. SS.A.T.C. R.A.T.C. 7 วัน 2. ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำเป็นแผ่น C.D. แทนพิมพ์เป็นคู่มือ

45

46

47


ดาวน์โหลด ppt ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือโลก-ลูกเสือไทย ปรีชา กล่ำรัศมี L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google