งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและวิธีการ การ ขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและวิธีการ การ ขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและวิธีการ การ ขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

2 การขยายพันธุ์ พืช ประเภทการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์โดยใช้เพศ การขยายพันธุ์โดยไม่ใช้ เพศ การขยายพันธุ์โดยใช้ของ ส่วนพืชต้นอื่น การขยายพันธุ์โดยใช้กับ ส่วนพืชเอง - การปักชำ - การตอนกิ่ง - การแบ่ง - การแยกหน่อ - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - การทาบกิ่ง - การเสียบยอด - การติดตา ต่อกิ่ง การใช้สปอร์ การเพาะเมล็ด

3 ก ารขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION ) การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การ เพิ่มปริมาณต้นพืช ให้มากขึ้น โดยวิธีการแบบอาศัย เพศ และไม่อาศัยเพศ อาจเป็นวิธีการเกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ หรือมนุษย์ ทำขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนและรักษา พืชพันธุ์เดิม ให้คงอยู่ หรือการ ปรับปรุงพืชพันธุ์ใหม่

4 ประเภทก ารขยายพันธุ์ พืช ก ารขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ ( Sexual propagation ) คือ วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ เมล็ด ก ารขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัย เพศ ( Asexual propagation ) คือ วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วน ต่างๆของพืช เช่น การปักชำ การตอน การติดตา การทาบ กิ่ง การต่อกิ่ง การแบ่ง และการแยก การใช้สปอร์ และ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5 การตอน เป็นวิธีการการขยายพันธุ์ พืชแบบไม่อาศัยเพศ การตอนกิ่งแบ่งออกเป็น การตอน แบ่งเป็น 6 วิธี - การตอนกิ่งแบบ กลบยอด - การตอนกิ่งแบบ กลบยอดโผล่ - การตอนแบบงู เลื้อย - การตอนกิ่งแบบ วิธีขุดร่อง - การตอนกิ่งแบบ สุมโคน - การตอนบน อากาศ การตอนบน อากาศ - การตอนแบบ ควั่นกิ่ง ารตอนแบบ ปาดกิ่ง ารตอนแบบ กรีดกิ่ง

6 ความหมายของการตอน การตอนกิ่ง หมายถึง การทำให้กิ่ง พืชเกิดรากขึ้น ในขณะที่กิ่งพืช ติด อยู่กับต้นแม่ การตอนบนอากาศ ( Air layering or Chinese layerage การตอนแบบนี้ ใช้กับพืชที่ มีกิ่งตั้งตรง ไม่สามารถโน้มกิ่ง ลงมาหาพื้นดินได้ นิยมทำในฤดูการ เจริญเติบโต ใช้กับกิ่งพืช ที่มีอายุประมาณ 1 ปี มี 3 แบบ คือ การตอนแบบควั่นกิ่ง การตอนแบบปาดกิ่ง ( ปาดข้าง ) การตอนแบบกรีดกิ่ง


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและวิธีการ การ ขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google