งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UMAPO RN การ ตอบสนอง ของพืช. AUXINAUXIN Auxin [IAA] = Indole Acetic Acid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UMAPO RN การ ตอบสนอง ของพืช. AUXINAUXIN Auxin [IAA] = Indole Acetic Acid."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UMAPO RN การ ตอบสนอง ของพืช

2

3

4

5

6

7

8 AUXINAUXIN Auxin [IAA] = Indole Acetic Acid

9 auxi n เร่งการ เจริญเติ บโตของ พืช แบ่ง เซลล์ ขยายตัว ของ เซลล์ เปลี่ยนแ ปลง เซลล์ ควบคุม การ เจริญตา ข้างและ กิ่ง เร่งการ เจริญ ของผล กระตุ้น การสร้าง ราก

10

11

12

13

14

15 Cytokinin กระตุ้นการแบ่ง เซลล์ ร่วมกับ IAA ใน การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

16

17

18

19

20 GibbereliinGibbereliin

21

22

23

24 Ethyle ne เร่งการ สุกของ ผลไม้ กระตุ้นการ หลุดร่วง ของใบ กระตุ้นการ เกิดดอกเพศ เมียในพืช ตระกูลแตง กระตุ้น การเกิด ราก ทำให้สี ดอกไม้ จางลง กระตุ้น การเกิด ยางใน ต้น ยางพาร า

25

26 • ยับยั้งการ เจริญเติบโตของตา • การปิดเปิดปากใบ • กระตุ้นการร่วงของ ใบ • ยับยั้งการงอกของ เมล็ด Abscisic Acid

27 Gravitropism

28 Gravitropism

29 Gravitropism

30 Thigmotropism

31 Hydrotropism

32 Phototropism

33 NASTIC MOVEMENT

34

35

36

37

38

39 NUTATION MOVEMENT

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt UMAPO RN การ ตอบสนอง ของพืช. AUXINAUXIN Auxin [IAA] = Indole Acetic Acid.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google