งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารูปแบบการจัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารูปแบบการจัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารูปแบบการจัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย 47910541
ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ รายงาน

2 แนวทางจัดการฟางข้าวในนา
เผาฟางในนา นำฟางออกจากนา ไถกลบฟางในนา

3 การสลายของฟางข้าวในนา
กาบใบสลาย แผ่นใบสลาย ลำต้นสลาย

4 การทดลองแบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ การทดลอง ปลูกข้าว(ครั้ง) 1 เปรียบเทียบวิธีการจัดการฟางข้าว 5 วิธี 3 2 การใช้ปุ๋ย 4 วิธีร่วมกับการเผาหรือจัดการฟางข้าว

5 การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีจัดการฟาง 5 วิธี
การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีจัดการฟาง 5 วิธี 1. เผาฟาง 2. เกลี่ยฟางแล้วไถ 3. สับฟาง เกลี่ยแล้วไถ 4. เกลี่ยฟาง + EM แล้วไถ 5. สับฟาง เกลี่ย + EM แล้วไถ

6 ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง
พันธุ์ข้าว: ข้าวหอมกำแพงแสน ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 25 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดิน

7 ข้อมูลที่ศึกษา การเจริญเติบโตเมื่อ 15,45,90 และ120 วัน
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ผลการวิเคราะห์ส่วนเหนือดินของข้าว เมื่อข้าวอายุ 15,45,90 และ 120 วัน ผลการวิเคราะห์ดิน ก่อนเตรียมดิน

8 7 วันหลังจากหว่านเมล็ด

9 ต้นข้าวในแปลงที่มีการเกลี่ยฟางก่อนเตรียมดิน ข้าวอายุ 100 วันหลังจากหว่านเมล็ด

10 แปลงที่มีการสับฟางก่อนเกลี่ยฟางและเตรียมดิน ข้าวอายุ 110 วันหลังจากหว่านเมล็ด

11 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูล การปลูกครั้งที่ 1 2 3 ความสูง 15,45,90ว.
120 ว. 90,120 ว. น้ำหนักสด NS 15,90ว. 90 ว. น้ำหนักแห้ง 15 ว. 90ว. ผลผลิต

12 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูล การปลูกครั้งที่ 1 2 3 องค์ประกอบผลผลิต
6 รายการ 1 รายการ ธาตุหลัก:ดิน N,K N ธาตุรอง :ดิน NS Mg จุลธาตุ:ดิน Zn Fe,Zn,Cu

13 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูล การปลูกครั้งที่ 1 2 3 N ในพืช - 45,120 ว.
45 ว. P ในพืช NS 15 ว. K ในพืช

14 การทดลองที่ 2: ปุ๋ยกับการจัดการฟาง
เผาฟาง จัดการฟาง ไม่ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์+ปุ๋ยเคมี

15 ตำรับทดลองต่อผลการปลูกข้าวครั้งที่ 1
การเผาฟางและจัดการฟาง ไม่มีผลแตกต่างด้าน - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 30,60,90,120 DAS - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนักฟาง

16 ตำรับทดลองต่อผลการปลูกข้าวครั้งที่ 1
การใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ไม่มีผลแตกต่างด้าน - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 30,60,90,120 DAS - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนักฟาง

17 ตำรับทดลองต่อผลการปลูกข้าวครั้งที่ 1
การเผาฟางและจัดการฟาง ให้ผลแตกต่างด้าน - %จำนวนเมล็ดดีและ %จำนวนเมล็ดลีบ - %น้ำหนักเมล็ดดีและ %น้ำหนักเมล็ดลีบ

18 ตำรับทดลองต่อผลการปลูกข้าวครั้งที่ 1
การใช้ปุ๋ยแบบต่างๆ ให้ผลแตกต่างด้าน -จำนวนเมล็ดต่อรวง -น้ำหนักเมล็ดต่อรวง

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารูปแบบการจัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google