งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารูปแบบการ จัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย 47910541 ยงยุทธ โอสถสภา และ คณะ รายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารูปแบบการ จัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย 47910541 ยงยุทธ โอสถสภา และ คณะ รายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารูปแบบการ จัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย 47910541 ยงยุทธ โอสถสภา และ คณะ รายงาน

2 แนวทางจัดการฟาง ข้าวในนา เผาฟางในนา เผาฟางในนา นำฟางออกจาก นา นำฟางออกจาก นา ไถกลบฟางใน นา ไถกลบฟางใน นา

3 การสลายของฟาง ข้าวในนา กาบใบสลาย แผ่นใบสลาย ลำต้นสลาย

4 การทดลองแบ่งเป็น 2 ระยะ ระย ะที่ การทดลอง ปลูกข้าว ( ครั้ง ) 1 เปรียบเทียบ วิธีการจัดการ ฟางข้าว 5 วิธี 3 2 การใช้ปุ๋ย 4 วิธี ร่วมกับการเผา หรือจัดการ ฟางข้าว 3

5 การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีจัดการ ฟาง 5 วิธี 1. เผาฟาง 2. เกลี่ยฟางแล้วไถ 3. สับฟาง เกลี่ยแล้วไถ 4. เกลี่ยฟาง + EM แล้ว ไถ 5. สับฟาง เกลี่ย + EM แล้วไถ

6 ข้อมูลเกี่ยวกับการ ทดลอง พันธุ์ข้าว : ข้าวหอม กำแพงแสน 23-215 พันธุ์ข้าว : ข้าวหอม กำแพงแสน 23-215 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 25 กก./ ไร่ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 25 กก./ ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีตามผลการ วิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยเคมีตามผลการ วิเคราะห์ดิน

7 ข้อมูลที่ศึกษา การเจริญเติบโตเมื่อ การเจริญเติบโตเมื่อ 15,45,90 และ 120 วัน 15,45,90 และ 120 วัน ผลผลิตและองค์ประกอบ ผลผลิต ผลผลิตและองค์ประกอบ ผลผลิต ผลการวิเคราะห์ส่วนเหนือ ดินของข้าว ผลการวิเคราะห์ส่วนเหนือ ดินของข้าว เมื่อข้าวอายุ 15,45,90 และ 120 วัน เมื่อข้าวอายุ 15,45,90 และ 120 วัน ผลการวิเคราะห์ดิน ก่อน เตรียมดิน ผลการวิเคราะห์ดิน ก่อน เตรียมดิน เมื่อข้าวอายุ 15,45,90 และ 120 วัน เมื่อข้าวอายุ 15,45,90 และ 120 วัน

8 7 วันหลังจาก หว่านเมล็ด

9 ต้นข้าวในแปลงที่มีการเกลี่ยฟาง ก่อนเตรียมดิน ข้าวอายุ 100 วันหลังจากหว่านเมล็ด

10 แปลงที่มีการสับฟางก่อนเกลี่ยฟาง และเตรียมดิน ข้าวอายุ 110 วันหลังจากหว่านเมล็ด

11 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูลการปลูกครั้งที่ 123 ความสูง 15,45,90 ว. 120 ว. 90,12 0 ว. น้ำหนัก สด NS 15,90 ว. 90 ว. น้ำหนัก แห้ง 15 ว. 90 ว. ผลผลิตNSNSNS

12 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูลการปลูกครั้งที่ 123 องค์ประ กอบ ผลผลิต 6 รายกา ร 1 รายกา ร ธาตุ หลัก : ดิน N,KNN,K ธาตุรอง : ดิน NSMgMg จุลธาตุ : ดิน NSZn Fe,Zn,Cu

13 ผลของการจัดการฟาง ข้อมูลการปลูกครั้งที่ 123 N ในพืช - 45,12 0 ว. 45 ว. P ในพืช -NS 15 ว. K ในพืช -NSNS

14 การทดลองที่ 2: ปุ๋ยกับการ จัดการฟาง เผาฟางจัดการฟาง ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยเคมี

15 ตำรับทดลองต่อผลการ ปลูกข้าวครั้งที่ 1 การเผาฟางและจัดการฟาง ไม่ มีผลแตกต่างด้าน - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 30,60,90,120 DAS 30,60,90,120 DAS - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนัก ฟาง - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนัก ฟาง

16 ตำรับทดลองต่อผลการ ปลูกข้าวครั้งที่ 1 การใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ไม่มีผล แตกต่างด้าน การใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ไม่มีผล แตกต่างด้าน - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง - น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 30,60,90,120 DAS 30,60,90,120 DAS - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนัก ฟาง - ผลผลิตเมล็ดและน้ำหนัก ฟาง

17 ตำรับทดลองต่อผลการ ปลูกข้าวครั้งที่ 1 การเผาฟางและจัดการฟาง ให้ผลแตกต่างด้าน - % จำนวนเมล็ดดีและ % จำนวนเมล็ดลีบ - % จำนวนเมล็ดดีและ % จำนวนเมล็ดลีบ - % น้ำหนักเมล็ดดีและ % น้ำหนักเมล็ดลีบ - % น้ำหนักเมล็ดดีและ % น้ำหนักเมล็ดลีบ

18 ตำรับทดลองต่อผลการ ปลูกข้าวครั้งที่ 1 การใช้ปุ๋ยแบบต่างๆ ให้ผล แตกต่างด้าน - จำนวนเมล็ดต่อรวง - จำนวนเมล็ดต่อรวง - น้ำหนักเมล็ดต่อรวง - น้ำหนักเมล็ดต่อรวง

19 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารูปแบบการ จัดการฟางข้าวฯ รหัสโครงการวิจัย 47910541 ยงยุทธ โอสถสภา และ คณะ รายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google