งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบพันธุ์ของพืช. การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร การให้กำเนิดต้น พืชต้นใหม่จาก ต้นเดิมที่มีอยู่ แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบพันธุ์ของพืช. การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร การให้กำเนิดต้น พืชต้นใหม่จาก ต้นเดิมที่มีอยู่ แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบพันธุ์ของพืช

2 การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร การให้กำเนิดต้น พืชต้นใหม่จาก ต้นเดิมที่มีอยู่ แล้ว

3 การสืบพันธุ์ของพืชมี 2 แบบ •1. แบบอาศัยเพศ คือ เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้อง อาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ( เรณู ) ผสมกับเซลล์ สืบพันธุ์เพศเมีย ( ไข่ ) •2. แบบไม่อาศัยเพศ คือ เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์

4 โครงสร้างของดอก 1. กลีบเลี้ยง 2. กลีบดอก 3. เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย  อับละอองเรณู  ก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชู อับละอองเรณู 4. เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย  ยอดเกสรตัวเมีย  ก้านเกสรเพศเมีย  รังไข่

5 กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช 1. กระบวนการถ่าย ละอองเรณู คือ การที่ละอองเรณูจาก เกสรเพศผู้ ไปตกลงบนยอดเกสร เพศเมีย

6 ปัจจัยที่ช่วยในการถ่าย ละอองเรณู สัต ว์ มนุ ษย์ ลม น้ำ

7 กระบวนการ ปฏิสนธิ • การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ( เรณู ) ผสมกับ เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ( ไข่ )

8 การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิสนธิ รังไข่เจริญ เป็นผล ไข่เจริญ เป็นเมล็ด

9 •1. ข้อใดหมายถึงเซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้ • อับเรณู อับเรณู • ละอองเรณู ละอองเรณู

10 •2 ประเภท2 ประเภท •3 ประเภท3 ประเภท •2. การสืบพันธุ์ของพืชมีกี่ ประเภท

11 • ละอองเรณูตกลงบนยอด เกสรเพศเมีย ละอองเรณูตกลงบนยอด เกสรเพศเมีย • ละอองเรณูตกลงบนกลีบดอก ละอองเรณูตกลงบนกลีบดอก •3. ข้อใดหมายถึงการถ่าย ละอองเรณู

12 •4. หลังการปฏิสนธิไข่จะเจริญ ไปเป็นอะไร • ผล ผล • เมล็ด เมล็ด

13 •5. ปัจจัยใดช่วยในการถ่าย ละอองเรณูของพืช • น้ำ น้ำ • อากาศ อากาศ

14 เก่งจัง ตอบถูก ด้วยทำข้อ ต่อไปได้ เลย 12345

15 ลองตอบ ใหม่อีก ครั้งนะจ๊ะ 12345

16 ผู้พัฒนาโปร แกรม นางสาวหทัย ทิพย์ มาภา ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ. 1 โรงเรียนสุเหร่าสามวา ( ซุน เวทย์สฤษฎ์ อุทิศ ) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

17 1. ศึกษา เนื้อหา 2. ทำ แบบทดส อบ วิธี การศึกษ า

18 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถจำแนกประเภทของการสืบพันธุ์ได้ 2. สามารถระบุปัจจัยของการถ่ายละอองเรณู ได้ 3. สามารถบอกความหมายและลำดับขั้นของ การปฏิสนธิของพืชได้

19 จบการ นำเสน อ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสืบพันธุ์ของพืช. การสืบพันธุ์ของพืช คืออะไร การให้กำเนิดต้น พืชต้นใหม่จาก ต้นเดิมที่มีอยู่ แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google