งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 4 รหัส 47121913.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 4 รหัส 47121913."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 4 รหัส 47121913

2 วัตถุประสงค์

3 ประโยชน์ที่ได้รับ

4 การเลี้ยงปลาใน นาข้าว กรมประมงได้ พิจารณาเห็นความจำ เป็นที่จะต้องเร่งผลิต สัตว์นํ้าให้มีปริมาณ เพียงพอกับความ ต้องการประจำ ของ ประชาชน โดยได้ ค้นคว้า ทดลอง และ ส่งเสริมให้มีการเลี้ยง ปลาในนาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ มุ่งที่จะเพิ่มอาหาร โปรตีนจากปลาและ เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา โดยดัดแปลงผืนนาเดิม ที่เคยทำ อยู่เพียง เล็กน้อย ก็สามารถ เลี้ยงปลาควบคู่ไปกับ การปลูกข้าวได้

5 1. ชาวนาสามารถใช้ประโยชน์ จากผืนนาได้เต็มที่ 2. ปลาช่วยกำ จัดวัชพืช 3. ปลาช่วยกำ จัดศัตรูของต้นข้าว 4. ปลาช่วยพรวนดินในนา 5. ปลาช่วยเพิ่มปุ๋ย 6. การเลี้ยงปลาในนาข้าว ช่วย เพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น ประโยชน์จากการเลี้ยง ปลาในนาข้าว

6 1. อยู่ใกล้แหล่งนํ้า หนอง บึง ลำ ราง ทางนํ้าไหล ที่สามารถนำ นํ้าเข้า แปลงนาได้ 2. ไม่เป็นที่ลุ่มจนนํ้าท่วม หรือที่ดอนเกินไปจนไม่ สามารถเก็บกักนํ้าได้ 3. สะดวกต่อการดูแล รักษา 4. พื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ผลดี จะสามารถดัดแปลงมา ทำ การเลี้ยงปลาควบคู่ กับการปลูกข้าวได้ดี การเลือกสถานที่

7 1. แปลงนาที่เป็นที่ลุ่มและสามารถเก็บกักนํ้าได้ลึก อย่างน้อย 50 เซนติเมตร 2. แปลงนาที่มีบ่อล่อปลาอยู่แล้ว ก็ให้ดัดแปลงโดย เสริมคันนาให้แข็งแรงสามารถเก็บกักนํ้าได้ลึกอย่าง ตํ่า 30 เซนติเมตร 3. แปลงนาซึ่งเป็นที่ลุ่มและพื้นนาลาดเอียงบาง ด้าน ก็ให้ใช้ด้านตํ่าเป็นที่พักปลา 4. แปลงนาที่อยู่ในพื้นที่ราบและไม่เป็นที่ลุ่ม เกินไป ควรขุดร่องรอบผืนนาให้มีความกว้าง 1 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร – 1 เมตร 5. ควรเลือกใช้ข้าวพันธุ์หนักที่สามารถอยู่ในนา ได้นานวัน การเตรียมแปลงนาข้าว

8 แผนผังแปลงนาข้าว

9 พันธุ์ปลาที่ควรเลี้ยงในนาข้าว พันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อการ เลี้ยงในนาข้าว ควรมี คุณสมบัติดังนี้ 1. เลี้ยงง่าย 2. เติบโตเร็ว 3. อดทน 4. หาพันธุ์ได้ง่าย 5. ไม่ทำ ลายต้นข้าว 6. เนื้อมีรสดีเป็นที่นิยมของ ท้องถิ่น เช่น ปลาใน ปลาตะเพียน ขาว ปลานิล ปลา นวลจันทร์เทศ

10 ช่วงเวลาการปล่อยปลา หลังจากไถคราดและปักดำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 15-20 วัน เมื่อเห็นว่าต้นข้าวแข็งแรง และรากยึดติดดินดีแล้ว จึงนำ ปลาไปปล่อย ลงเลี้ยง ขนาดและจำ นวนพันธุ์ปลา ขนาดและจำ นวนปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยงใน นาแปลงหนึ่งๆ นั้น ควรใช้ปลาขนาดความยาว 5-10 เซนติเมตรควรปล่อยปลาลงเลี้ยง ประมาณ 400-800 ตัว

11 อาหารและการให้อาหาร ปุ๋ยหมัก อาหารที่สามารถหาใส่ได้ ในแปลงนา ผักบุ้งใช้เป็นอาหารสมทบใน แปลงเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลวกเป็นอาหารสมทบที่มี ในแปลงนา

12 1. ศัตรู โดยทั่วไปได้แก่ ปลาช่อน งู กบ เขียด หนู และนกกิน 2. ระดับนํ้า ควรจะรักษาระดับนํ้าให้ท่วมผืนนา หลังจากปล่อยปลาแล้ว 3. หมั่นตรวจสอบคันนาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ ป้องกันคันนารั่วซึมและพังทลาย 4. ยาปราบศัตรูพืช ไม่ควรใช้ยาปราบศัตรูพืชใน แปลงนาที่มีการเลี้ยงปลาร่วมอยู่ด้วย 5. การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ชนิดเม็ดที่ละลายได้ยาก จะต้องระมัดระวังให้มาก การดูแลรักษา

13 แปลงนาที่มีการเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูก ข้าว จะได้ข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณไร่ละ 5 ถัง นอกจากนี้ยังได้ปลาอีกอย่างน้อยประมาณไร่ ละ 20 กิโลกรัม ซึ่งถ้าหากมีการใส่ปุ๋ยและให้ อาหารสมทบด้วยแล้วจะได้ผลผลิตปลาเพิ่มขึ้น อีกประมาณ 5 เท่า ผลผลิตที่ได้

14 สรุป


ดาวน์โหลด ppt ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข้า ว ABC DEFG คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 4 รหัส 47121913.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google