งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกผักในกระถาง คณะผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกผักในกระถาง คณะผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกผักในกระถาง คณะผู้จัดทำ

2 สมาชิกในกลุ่ม 1 2 3 4 5 6

3 ความเป็นมาของการทำโครงงาน
พืชผักเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคกันเป็นประจำและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ว่ามีน้อยคนนักที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองในครัวเรือนอาจจะเนื่องมากจากปัญหาต่างๆแต่ปัญหาหนึ่งที่พบคือไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกเพราะต้องเช่าบ้านอยู่ จากการศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวแล้วทางกลุ่มได้ปรึกษากันจะทำโครงงานทดลองปลูกผักในกระถาง

4 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
1เพื่อศึกษาวิธการปลูกผักสวนครัว 2เพื่อทดลองการปลูกผักในการถาง 3เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการปลูกผักในกระถาง

5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1ศึกษาหาข้อมูลรูปแบบการปลูกผักทางอินเทอร์เน็ต 2อภิปรายกลุ่มเพื่อหาวิธีที่เหมาะสม 3วางแผนการทำโครงงาน 4หาพื้นที่ทำโครงงาน 5กำหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม 6ลงมือทำโครงงาน

6 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1กระถางปลูกผัก 2เมล็ดพันธุ์ผัก 3ดินปลูกผัก 4ที่รดน้ำ 5อื่นๆทึ่จำเป็น

7 ปัญหาและการแก้ไข ปัญหา 1เมล็ดผักไม่งอก 2ผักไดรับแสงแดดน้อย การแก้ไข
1คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเอาใจใส่ขณะที่เพาะ 2นำกระถางที่ปลูกผักไปวางต้องที่ที่ได้รับแสงแดดมาก

8 สรุปผลการทำโครงงาน ในการทำโครงงานปลูกผักในกระถางครั้งนี้ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจของผู้ทำโครงงานและคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้ชาวบ้านได้ทดลองทำ

9 เอกสารอ้างอิง 1ใบความรู้เรื่องการปลูกพืชผัก 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt การปลูกผักในกระถาง คณะผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google