งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คณะผู้จัดทำ. 123456123456  พืชผักเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคกันเป็น ประจำและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ว่ามี น้อยคนนักที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คณะผู้จัดทำ. 123456123456  พืชผักเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคกันเป็น ประจำและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ว่ามี น้อยคนนักที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองในครัวเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  คณะผู้จัดทำ

2 123456123456

3  พืชผักเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคกันเป็น ประจำและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ว่ามี น้อยคนนักที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองในครัวเรือน อาจจะเนื่องมากจากปัญหาต่างๆแต่ปัญหาหนึ่งที่ พบคือไม่มีพื้นที่สำหรับปลูกเพราะต้องเช่าบ้านอยู่ จากการศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว แล้วทางกลุ่มได้ปรึกษากันจะทำโครงงานทดลอง ปลูกผักในกระถาง

4  1 เพื่อศึกษาวิธการปลูกผักสวนครัว  2 เพื่อทดลองการปลูกผักในการถาง  3 เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการปลูกผักในกระถาง

5  1 ศึกษาหาข้อมูลรูปแบบการปลูกผักทาง อินเทอร์เน็ต  2 อภิปรายกลุ่มเพื่อหาวิธีที่เหมาะสม  3 วางแผนการทำโครงงาน  4 หาพื้นที่ทำโครงงาน  5 กำหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม  6 ลงมือทำโครงงาน

6  1 กระถางปลูกผัก  2 เมล็ดพันธุ์ผัก  3 ดินปลูกผัก  4 ที่รดน้ำ  5 อื่นๆทึ่จำเป็น

7  ปัญหา  1 เมล็ดผักไม่งอก  2 ผักไดรับแสงแดดน้อย  การแก้ไข  1 คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเอาใจใส่ขณะที่เพาะ  2 นำกระถางที่ปลูกผักไปวางต้องที่ที่ได้รับแสงแดด มาก

8  ในการทำโครงงานปลูกผักในกระถางครั้งนี้ผลที่ ได้รับเป็นที่น่าพอใจของผู้ทำโครงงานและคิดว่าจะ นำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้ชาวบ้านได้ทดลอง ทำ

9  1 ใบความรู้เรื่องการปลูกพืชผัก  2  3  4


ดาวน์โหลด ppt  คณะผู้จัดทำ. 123456123456  พืชผักเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคกันเป็น ประจำและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตแต่ว่ามี น้อยคนนักที่จะปลูกผักเอาไว้ทานเองในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google