งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว นายแพทย์ ประทีป ธน กิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 5 ตุลาคม 2554 การบริหาร กองทุนย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว นายแพทย์ ประทีป ธน กิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 5 ตุลาคม 2554 การบริหาร กองทุนย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว นายแพทย์ ประทีป ธน กิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 5 ตุลาคม 2554 การบริหาร กองทุนย่อย ปีงบ 2555 ร่วมใจ

2 2 2. บริการควบคุมความรุนแรงของโรค DM&HT 6. บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ 4. ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ 5. บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 1. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการตาม ม.41 และชดเชย ผู้ให้บริการตาม ม.18 7. บริการเฉพาะโรค (นิ่ว ต้อกระจก ฮีโมฟิเลีย)

3 3

4 4

5 คัดกรองความเสี่ยง วัคซีนทุกกลุ่มอายุ ตรวจก่อนและหลังคลอด คัดกรองมะเร็ง วางแผนครอบครัว คัดกรองภาวะพร่อง ไทรอยด์ เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 5 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 53

6 ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง เอดส์ ปลูกถ่ายอวัยวะ ยาจำเป็น ยากำพร้า 6 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 53

7 7 การสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

8 8 การจ่ายชดเชยความเสียหายจากการรับบริการฯ

9 9 ผลการสำรวจความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ ที่มาข้อมูล: สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

10 งบที่ สปสช.บริหารเพิ่มขึ้น จากปี 2545=315% งบเหมา จ่าย ปี2545ปี2546ปี2547ปี2548ปี2549ปี2550ปี2551ปี2552ปี2553ปี2554 ปี 2555 รายหัว 1,202.4 1,308.5 1,396.3 1,659.2 1,899.6 2,100.0 2,202.0 2,401.3 2,546.02,895.6 5.งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

11 เงินเดือนภาครัฐ และภาระเงินเดือนของระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หักเงินเดือน 79% หักเงินเดือน 60% หักเงินเดือน 100%

12 รายการ (ได้รับ)ปี 2552ปี 2553ปี 2554ปี 2555 1. งบเหมาจ่ายรายหัว (ล้านบาท) 103,551.14113,437.94122,222.38139,953.03 - จำนวนประชากรสิทธิ UC (คน) 47,026,00047,239,70047,996,60048,333,000 - อัตราเหมาจ่ายรายหัว (บาท) 2,202.002,401.332,546.482,895.60 2. งบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย เอดส์ (ล้านบาท) 2,983.772,770.852,997.73 2,940.06 3. งบบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้าย (ล้านบาท) 1,530.071,455.443,226.553,857.89 4.งบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค Metabolic (ล้านบาท) 0304.59630.59437.90 5. งบส่งเสริมการบริการสาธารณสุข(ล้านบาท) - บริการผู้ป่วยจิตเวช 00203.62204.48 รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 108,064.99117,968.83129,280.88147,393.35

13 สรุปเก้าปีของระบบ UC  ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น  ป้องกันการล้มละลายจากโรคหัวใจ มะเร็ง เอดส์ ไตวาย  ระบบบริการปฐมภูมิและ P&P ต้องการการพัฒนาเร่งด่วน  การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสัมพันธ์ฯ เป็นงานท้าทายใน 5 ปี ข้างหน้านี้

14 หลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยใน 5 ปีข้างหน้า จากให้สิทธิทั่วถึง เป็นธรรม สู่หลักประกันสุขภาพที่ประชาชน เข้าถึง ด้วยความมั่นใจ

15 ห้างานเน้นหนักในปี 2555 1. ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจและสุขภาพชุมชน ( ระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนสุขภาพ อปท.) 2. สร้างนำซ่อม ช่วยคนไทยห่างไกลโรค ( P&P) 3. ป้องกันและควบคุมภัยเงียบ ( DM/HT ) 4. ป้องกันล้มละลายจากโรคค่าใช้จ่ายสูง ( หัวใจ / มะเร็ง / ไตวาย ) 5. บริการด้วยหัวใจความเป็นพี่เป็นน้อง ( มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน )

16 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหาร บริการไตวาย ปีงบ 2555

17 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จำนวนสะสมของผู้ป่วยทดแทนไต ในระบบ UC 26 % 74 % ม. ค.51 ให้ สิทธิ์ CAPD ต. ค.51 ให้ สิทธิ์ HD

18 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จำนวนสะสมของผู้ป่วย PD ในระบบ UC 36 % 64 %

19 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จำนวนสะสมของผู้ป่วย HD ในระบบ UC 30 % 70 %

20 Number of Kidney transplant since 2002YEARTOTALCDKTLRKT 200218813454 2003298171127 200418013446 200517310766 200622413985 2007376159217 2008340149191 2009308151157 2010354169185

21 การเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบใน ผป. CAPD ปี 2552 การศึกษาใน 23หน่วยนำร่องมีอัตรา การเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉลี่ยอยู่ที่ 20.7 เดือน/คน/ครั้ง ปี 2554 การศึกษาใน 102 หน่วยบริการ CAPD มีอัตราการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ เฉลี่ยอยู่ที่ 25.6 เดือน/คน/ครั้ง ทั่วโลกเฉลี่ย 18 เดือน/คน/ครั้ง และยุโรป อยู่ที่ 24 เดือน/คน/ครั้ง

22 ปี 2554 ประหยัดงบประมาณได้ รวม 1,670 ล้านบาท ลดค่าฟอกเลือด จากครั้งละ 2,000 บาท เป็น 1,500 บาท และมีผู้ป่วย 8,169 คน ฟอกเลือด 1.06 ล้านครั้ง ประหยัดงบได้ 530 ล้านบาท ลดค่าน้ำยา CAPD จากถุงละ 160 บาท เป็น 105 บาท และมีผู้ป่วย 7,391 คน ใช้น้ำยา 10.8 ล้านถุง ประหยัดงบได้ 594 ล้านบาท ลดค่ายา EPO (ยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดง) จากเข้ม ละ 750 บาท เป็น 250 บาท และมีผู้ป่วยรวม 15,560 คน ใช้ยา 1.1 ล้านเข็ม ประหยัดงบได้ 550 ล้านบาท

23 ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณทดแทนไต ในระบบ UC

24

25 งบประมาณการบริการผู้ป่วยไตวายปีงบประมาณ 2555 บริการผู้ป่วยไตวาย 3,857.893 ลบ. งบพัฒนาระบบ 22.06ลบ. งบชดเชยบริการ 3,835.833 ลบ. CAPD 12,273 คน HD-criteria 2,443 คน HD co-pay 3,869 คน HD รายใหม่ รับยา EPO 1,553 คน KT+ Immuno 1092 คน

26 เป้าหมายเมื่อสิ้นปี 2555 1.ขยายบริการ CAPD สู่เครือข่าย รพช.ขนาดใหญ่ 50 แห่ง 2.ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและการจ่ายชดเชยค่าบริการ HD 3.พัฒนาระบบการหาและบริจาคอวัยวะ เพื่อเพิ่มการบริการ KT และ การเข้าถึงยากดภูมิหลัง KT 4.สร้างความเข้มแข็งและกลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการ CAPD และ HD ผ่าน สปสช.เขต และสาขาจังหวัด 5.พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารค่าตอบแทนตามภาระงาน 6.ขยายนำร่องการจัดตั้ง CKD Clinic ร่วมมือกับกองทุนโรคเรื้อรัง 7.เพิ่มทางเลือก Conservative/Supportive Rx ในผู้ป่วย ESRD 8.สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล RRT และ การประเมินผล 4 ปี นโยบาย RRT ในไทย

27 การบริหารงบประมาณ งบบริการ ทั้ง CAPD HD และ KT บริหาร เหมือนเดิม ยกเว้น ค่าภาระงาน ให้มีทางเลือก –จ่ายผ่าน หน่วยบริการ (เหมือนเดิม) –จ่ายผ่าน สปสช.สาขาจังหวัด งบพัฒนาระบบ –สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการ เน้นขยาย CAPD สู่ง รพ.ชุมชน ที่เป็นเครือข่าย –ควบคุมคุณภาพระบบ HD และพัฒนาระบบรับบริจาค อวัยวะ –พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการไตจังหวัด 27

28 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหาร บริการ DM/HT ปีงบ 2555

29 รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2553 - 2554 An Assessment on Quality of Care among Patients Diagnosed with type 2 Diabetes and Hypertension Visiting Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration Hospitals in Thailand 2010 - 2011 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)

30 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อยู่ในระบบการรักษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้น ไป 2553: N = 23,443 2554: N = 20,090

31 การได้รับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ชนิดของการตรวจ25532554 P-value จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ตรวจ Fasting Plasma Glucose ในการรักษาครั้งล่าสุด 20,96789.416,52684.8<0.001 ตรวจ Hb A1c ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 17,17973.814,46174.20.002 ตรวจ Lipid profile 18,57579.216,23483.3<0.001 ตรวจ Microalbuminuria ในปัสสาวะ ใน 1 ปี ที่ผ่านมา 7,95534.012,66966.9<0.001

32 อัตราร้อยละของการตรวจ HbA1c ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 2554 ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 74.2% สูงสุด 96.2% (จังหวัด...)สูงสุด 96.2% (จังหวัด...) (จังหวัด...)ต่ำสุด 37.1% (จังหวัด...)

33 ผลการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ผลการรักษา 25532554 P- value จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ มีระดับ Fasting Plasma Glucose ในการ ติดตามการรักษาครั้งล่าสุด อยู่ในเกณฑ์ที่ ควบคุมได้ 70-130 mg/dl 8,92542.66,73440.2 <0.00 1 มีระดับ Hb A1c ในการติดตามการ รักษาครั้งล่าสุด อยู่ในเกณฑ์ที่ ควบคุมได้ Hb A1c < 7.0% 6,12135.65,09234.80.44 มีระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวาน อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ≤ 130/80 มิลลิเมตรปรอท 11,95451.210,92354.9 <0.00 1 มีระดับ LDL อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม < 100 มก./ ดล. 7,96442.96,89642.10.46

34 อัตราร้อยละของการมีผู้ป่วยเบาหวาน มีระดับ Hb A1c < 7.0% 2554 ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 34.8% สูงสุด 63.1% ( จังหวัด...) สูงสุด 63.1% ( จังหวัด...) ( จังหวัด...) ต่ำสุด 14.9% ( จังหวัด...)

35 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ Hb A1C <7% จำแนกตามเขตสปสช. 2553 - 2554 National Average = 7.97  2.05 (National% <7 = 37.95%) US 2003-2006 = 7.15  0.07 (US 2003-2006 %<7 = 57.0%)

36 การมีระดับ HbA1C<7% จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลประเภท จำนวน (ร้อยละ) 2553 2554โรงพยาบาลศูนย์ 1529 (39.2%) 851 (36.1%) โรงพยาบาลทั่วไป 2139 (34.5%) 899 (33.4%) โรงพยาบาลชุมชน 2275 (34.0%) 2275 (34.0%) 2716 (34.5%)

37 งบค่าบริการ2nd prevention (400.00 ลบ.) งบสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการ (37.895 ลบ.) งบบริการควบคุม ป้องกันความรุนแรง DM/HT ปี 55 (Ontop 437.895 ลบ.) จัดสรรตามจำนวน ผู้ป่วยที่มีในทะเบียน (80%) จัดสรรตามความครอบคลุม และคุณภาพบริการ(20%) ค่าบริการจัดสรรผ่านจังหวัด ค่าบริการจัดสรรให้หน่วยบริการ (≥90%) ค่าบริการดำเนินการร่วมกันระดับ จังหวัด(<10%) - นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน - พัฒนาระบบบริการ - พัฒนาบุคลากร - ระบบสารสนเทศและ M&E

38 Early Detection เน้นบทบาทของ อปท. และกองทุน อบต./เทศบาล ในการทำ Self Screening DM Screening และระบบเฝ้าระวัง DM & HT ในชุมชน Prompt Rx เน้นการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ และระบบส่งต่อส่งกลับผู้ป่วยของเครือข่ายหน่วยบริการ DM & HT Improve Quality of Rx เน้นการเพิ่มคุณภาพของคลินิก DM & HT และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ นโยบายการป้องกัน รักษา DM/HT

39 แนวทางการดำเนินงาน ส่วนกลาง เป็นหน่วยสนับสนุน จังหวัด เป็นหน่วยยุทธศาสตร์และ อำนวยการ หน่วยบริการและกองทุนสุขภาพ อปท. เป็นหน่วยจัดบริการ

40 บทบาท สปสช.สาขาจังหวัด/สสจ. มีหน่วยงานภายในรับผิดชอบและมี จนท. เป็น DM/HT System Manager มีระบบข้อมูลผู้ป่วย และแผน DM/HT ของ จังหวัด สนับสนุนการพัฒนาและประสานเครือข่าย หน่วยบริการและกองทุนสุขภาพ อปท. รณรงค์สร้างกระแสและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมคนในพื้นที่

41 เป้าหมาย/แนวทางงาน DM/HT ปี 55  สังคม เกิดกระแสใส่ใจภัยเงียบ DM/HT  กสธ./ สปสช. 1. เป็นนโยบายเน้นหนัก 2. ผู้ตรวจ / เขตให้ความสำคัญอันดับต้นๆ 3. บูรณาการการทำงานของกองทุนย่อย  องค์กรวิชาการ 1. สนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการและบุคลากร 2. มีเวทีวิชาการที่หลากหลาย และต่อเนื่อง

42  จังหวัด 1. มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ และมีผู้บริหาร เป็น DM/HT System Manager ที่ active 2. มีระบบข้อมูลผู้ป่วย DM/ HT ของพื้นที่  รพ. 1. มี DM/HT Case Manager 2. ปรับคลินิก DM/HT เป็น Chronic care model 3. มีข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่ายปฐมภูมิ 4. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วย และญาติ  ศูนย์แพทย์ชุมชน / รพ. สต. 1. มีระบบบริการ DM/HT 2. สนับสนุนกิจกรรม DM/HT ในชุมชน  กองทุนอบต./ เทศบาล 1. กิจกรรม DM/HT อยู่ในแผน 2. มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และตรวจ DM/HT 3. สนับสนุนการตั้งชมรม DM/HT ที่มีกิจกรรมทุกชุมชน

43 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหาร กองทุน อปท. ปีงบ 2554

44

45  ระยะที่หนึ่ง (ปี 49-52) เป้าหมายจัดตั้งกองทุนให้ได้ เน้นบทบาทของ อปท. และการสร้างความร่วมมือในพื้นที่  ระยะที่สอง (ปี 53-55) เป้าหมายให้กองทุนทำงานให้ ได้ เน้นบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อ สร้างสุขภาวะในชุมชนและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคใหม่ๆ ในพื้นที่  ระยะที่สาม (ปี 56-60) เป้าหมายงานสร้างสุขภาวะ ในชุมชนเป็นงานปกติของ อปท. เน้นการมีร่วมของภาค ประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยมีกองทุน เป็นฐานสนับสนุน ทิศทางในการขับเคลื่อนกองทุนฯ

46 ปี 49-50 อบต. หรือเทศบาลนำร่องอำเภอละแห่งรวม 888 แห่ง ปี 2551 อบต. หรือเทศบาลที่สนใจและสมัครเข้าร่วม รวม 2,689 แห่ง หรือ 35% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 20.0 ล้านคน ปี 2552 อบต. หรือเทศบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด รวม 3,935 แห่ง หรือ 51% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 28.6 ล้านคน ปี 2553 อบต. หรือเทศบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด รวม 5,508 แห่ง หรือ 71% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 39.6 ล้านคน เงินสมทบ 492.8 ล้านบาท หรือ 31% ของเงิน ที่สปสช. โอนให้จำนวน 1,582.9 ล้านบาท ปี 2554 อบต. หรือเทศบาลทุกแห่งที่เหลือและมีความพร้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วม รวม 7,500 แห่งหรือ 97% ของ อบต./ เทศบาลทั้งประเทศ มีทุนหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาท การขยายกองทุนฯ

47 1.อบต. และเทศบาลทุกแห่งร่วมดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2.ทุกกองทุนมีข้อมูลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ มีแผนสุขภาพชุมชน หรือแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ของชุมชนร่วมกับหน่วยบริการ 3.ทุกกองทุนมีการตรวจคัดกรอง สร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคเรื้อรัง เน้นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก เอดส์ และวัณโรค เป้าหมายและงานเน้นหนักกองทุนฯปี 2555

48 4. ทุกกองทุนมีกิจกรรมและอาสาสมัครดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อย โอกาสร่วมกับหน่วยบริการและท้องถิ่น 5.ทุกกองทุนมีการติดตามประเมินผลกองทุน โดยหน่วยงานวิชาการภายนอก และมีรายงาน การเงินทุกไตรมาส และประจำปีผ่านระบบ อิเลคโทรนิค 6. ทุกจังหวัดมีกองทุนต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมายและงานเน้นหนักกองทุนฯปี 2555

49 ดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย ควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควบคุมโรคติดต่อ เอดส์ และวัณโรค สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน สุขภาพชุมชน (นพ.ประเวศ วะสี)

50 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหาร บริการปฐมภูมิ ปีงบ 2555

51 1) งบตามเกณฑ์ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ (On top payment) 1,396 ลบ. (28.88บ./ปชก.) 2) งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการปฐมภูมิ 483 ลบ. (10บ./ปชก.) งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ 1,879 ลบ.(38.88 บ./ปชก.) 2.1 พัฒนา ศักยภาพ การจัดบริการ ปฐมภูมิ (300 ลบ.) 2.2 สนับสนุน การผลิต พัฒนาและ กระจาย บุคลากร (183 ลบ.) 1.1สนับสนุน รพ. สต.และหน่วย บริการ ปฐมภูมิอื่นๆ ตาม เกณฑ์ที่กำหนด (1,396 ลบ.) PPA งบ P&P ปี 2555 หน่วย บริการ กรอบการบริหารงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ และบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2555 กรอบการบริหารงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ และบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2555 บริหารโดยกองทัน พัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิ บริหาร โดย สปสช. เขต บริหาร โดย สปสช. จังหวัด งบจัดสรร ตามเกณฑ์ คุณภาพเชิง กระบวนการ (483 ลบ.)

52 ทิศทางการการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปี 2555 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care strengthening) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปี 2555-2559 และของ กสธ. สนับสนุนนโยบาย รพ.สต. ต่อเนื่องผ่านการบริหารงบตาม เกณฑ์ศักยภาพและคุณภาพบริการปฐมภูมิ(On Top payment) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง หรือหน่วยบริการ ปฐมภูมิเขตเมืองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ (District Health System) กลไกการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับจังหวัด (สสจ.) เป็นกลไกสำคัญที่สุดในการ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่บูรณา การในระดับพื้นที่ 52

53 ทิศทางการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ปี 2555 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบบริการและสนับสนุน การจัดหาและพัฒนากำลังคนปฐมภูมิ รวมทั้งจัดระบบ สนับสนุนเพื่อการคงอยู่ของกำลังคนในพื้นที่ เน้นสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในระบบ บริการปฐมภูมิ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ โดย พัฒนา รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นสถาบันร่วมผลิต และพัฒนา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากร อื่นๆในงานบริการปฐมภูมิ จัดหาและดึงกำลังคนที่สำคัญสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น นักกายภาพบำบัด สู่ รพ.ชุมชน และทันตาภิบาล สู่ รพ.สต.

54 1) งบตามเกณฑ์ศักยภาพ บริการปฐมภูมิ (On top payment) 2) งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการปฐมภูมิ งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ 1,879 ลบ.(38.88 บ./ปชก.) งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการและบริการปฐมภูมิ 1,879 ลบ.(38.88 บ./ปชก.) 1. มี DHS ที่ สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่ 50% 1. มีแพทย์รพช. ได้รับ การอบรม FM >100 คน และปรับระบบบริการใหม่ 2. มี รพช. 50 แห่งเป็น สถาบันร่วมผลิตและ พัฒนากำลังคน ฯลฯ 1.มี CMU/clinic ผ่าน เกณฑ์ 100 แห่ง 2.มี PCU (รพ.สต.) ตาม เกณฑ์ 7,200 แห่ง 3.ผลผลิตเชิงกระบวนการ และผลผลิตบริการตาม เกณฑ์ 7,300 แห่ง การจัดการ การบริการและ ระบบข้อมูล ปฐมภูมิมี คุณภาพ มากขึ้น งบตาม เกณฑ์ คุณภาพ งบ P&P ปี 2555 ผลผลิต สำคัญ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555

55 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหารบริการ สร้างเสริม,ป้องกัน ฯ ปีงบ 2555

56 กรอบการบริหารงบ P&P  เป็นการบริการ P&P รายบุคคลและครอบครัว แก่ คนไทยทุกสิทธิ  เป็นค่าชดเชยบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และ ค่าบริการเพิ่มเติม ให้หน่วยบริการ สถานพยาบาล หรือองค์กรอื่นๆ ที่จัดบริการ P&P  เป็นค่าแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (P&P) เฉพาะ พื้นที่ และหรือภาพรวมประเทศ  เป็นค่าสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ

57 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2555 57 (1) NPP& Central procurement (26.47 ) (2) P&P Express Demand (131.96 ) (3 ) P&P Area based (60.00 ) (4) สนับสนุน และส่งเสริม การจัดบริการ (7.68) (5) ทันตกรรม ส่งเสริม (18.65) กองทุน อปท. (40.00) Area problem ระดับเขต/จังหวัด & คุณภาพ (20.00+ส่วนที่ เหลือจากกองทุน ตำบล) หน่วย บริการ Specific gr. & activity (58.86) Capitation (73.10) หักเงินเดือน P&P Capitation ( 244.76 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.096 ล้านคน) คำนวณจาก 329.65 บาท/ปชก.UC 48.333 ลค.

58 ประเภทบริการรูปแบบการจ่ายหน่วยที่รับ/บริหารเงิน PP national priority ตามโครงการที่เป็นปัญหาสำคัญ ระดับประเทศ กรมวิชาการ สธ. / หน่วยงานอื่นๆ central procurement ( EPI & Influenza vac.) ตามจน.ปริมาณวัคซีนที่ใช้จริงของ หน่วยบริการ องค์การเภสัชกรรม PP express demand - Capitation - Specific activity ตามจำนวนประชากร เหมาจ่ายตามชุดกิจกรรม หน่วยบริการ ผ่าน สปสช. สาขาจังหวัด PP area based - เขต/จังหวัด - กองทุนท้องถิ่น ตามโครงการที่เป็นปัญหาระดับเขต/ จังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น (อปท.) สปสช.เขต สปสช.สาขาจังหวัด กองทุนท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ ตามแผนงาน,โครงการ สปสช.,สสจ.,สสอ., ผู้ตรวจราชการ,ท้องถิ่น, หน่วยงานอื่นๆ 58 รูปแบบการจ่ายเงิน P&P ปี 2555

59 บริหารจัดการในรูป คกก.ในส่วนกลางดูแลในแต่ละแผนงาน เป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ และ/หรือค่าบริการของ แผนงานนั้น เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาระบบ สารสนเทศ การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามประเมินผล การนำ ร่องการจัดบริการสาธารณสุขแนวใหม่ เป็นต้น แผนงานที่ดำเนินการปี 2555 59 National Priority Program แผนงานเดิม / มีมติแล้ว 1. แผนงานป้องกันและเฝ้า ระวังโรคซึมเศร้า 2. แผนงานคัดกรองป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ง 3. แผนงานควบคุมป้องกัน การติดเชื้อ HIV แผนงานเพิ่มเติมใหม่ 4. แผนงานเด็กฉลาด พัฒนาการดี 5. แผนงานควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง ต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 6. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในกลุ่มแรงงานและข้าราชการ 7. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ความเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น 8. แผนงานควบคุม ป้องกัน Thalassemia

60 กรอบกิจกรรม  พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยบริการ/ หน่วยบริหารในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดให้เข้มแข็ง  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งการบริการและการจัดการของหน่วย บริการและหน่วยบริหาร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พัฒนาสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องในฐานข้อมูล ของหน่วยบริการ และมีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ติดตาม และ ประเมินผลระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ  การนิเทศติดตาม กำกับและประเมินผลโดยส่วนกลางและพื้นที่  พัฒนารูปแบบบริการอื่นๆ ตลอดจนนวัตกรรมการบริการและการ บริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 60 งบสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ PP

61 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหาร บริการทันตกรรมฯ ปีงบ 2555

62 กรอบการดำเนินงานปี 2555 กรอบ/เป้าหมายการบริหารกองทุนฯเหมือนปี 54 งบ/กิจกรรม ให้บูรณาการผสมผสานกับงานอนามัย โรงเรียนและเด็กเล็ก งบบริการ 80% โดยการปรับเกลี่ยผ่านสาขาจังหวัด แล้วจึงส่งเข้าบัญชี CUP การพิจารณาอนุมัติแผน และโครงการ โดย คปสอ.(แบบใหม่) งบบริการระดับจังหวัด 20% ให้ใช้กับกิจกรรมที่ เน้นหนักงานด้านการจัดบริการ กิจกรรมพัฒนาระบบใช้ งบสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน (งบพัฒนาระบบ) กรอบการบริหารงบทันตกรรมฯปี 2555 62 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 18.65 บ./ ปชก.ทุกสิทธิ (1,214.04 ลบ). บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 18.65 บ./ ปชก.ทุกสิทธิ (1,214.04 ลบ). บริการทันตกรรมประดิษฐ์ (4.30บ/ปชก. UC) บริการทันตกรรมประดิษฐ์ (4.30บ/ปชก. UC) บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 17.16 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (1,117.047 ลบ) บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 17.16 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (1,117.047 ลบ) งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 1.49 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (96.993 ลบ) งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 1.49 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (96.993 ลบ) บริการสร้างเสริมสุขภาพช่อง ปากที่บริหารระดับจังหวัด 3.43 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (223.38 ลบ) (20 %) บริการสร้างเสริมสุขภาพช่อง ปากที่บริหารระดับจังหวัด 3.43 บ/ปชก.ทุกสิทธิ (223.38 ลบ) (20 %) บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (บริการระดับ CUP บริหารโดย คปสอ. แบบใหม่) 13.73/ปชก.ทุกสิทธิ (893.53 ลบ) (80 %) บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (บริการระดับ CUP บริหารโดย คปสอ. แบบใหม่) 13.73/ปชก.ทุกสิทธิ (893.53 ลบ) (80 %) ปชก.UC 48.333 ลค. ปชก. ทุกสิทธิ 65.096 ลค.

63 ข้อมูลการให้บริการฟันเทียม (2551-2554) ที่มา: สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ สปสช.

64 เป้าหมายและแนวทางการบริหาร บริการทันตกรรมปี 2555 1. เพิ่มความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบและการจัดบริการทัน ตกรรมระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญ กับบทบาทของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 2. มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านทันตสาธารณสุขระดับประเทศ แผนพัฒนาระบบและการจัดบริการทันตกรรม (Service Plan) ระดับจังหวัดและแผนให้บริการทันตสาธารณสุขที่ จำเป็น ของแต่ละ คปสอ.ใหม่โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมเป็นเจ้าของ 3. ทุกจังหวัดมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบและ การบริการทันตกรรม (Service Plan) และมีระบบ ข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารระบบ

65 เป้าหมายและแนวทางการบริหาร บริการทันตกรรมปี 2555 4. มีการสนับสนุนการผลิต พัฒนาศักยภาพและการ กระจายทันตบุคลากร สู่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะ รพ.สต.อย่างจริงจัง 5. มีการดำเนินงานทันตสาธารณสุขผสมผสานกับงาน อนามัยอื่นๆ ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และ โรงเรียนประถมศึกษา อย่างเข้มข้น และนักเรียน ได้รับบริการทันตกรรม Comprehensive care อย่าง ทั่วถึง

66 สรุปปี 2555 กรอบ/เป้าหมายการบริหารงบบริการฯเหมือนปี54 งบ/กิจกรรม อาจรวม/ผสมผสานงานอนามัยโรงเรียน และเด็กเล็ก งบบริการ 80% ผ่านสาขาจังหวัด ส่งเข้าบัญชี CUP อนุมัติแผนโดย คปสอ.(แบบใหม่) งบบริการระดับจังหวัด 20% ไม่ให้ใช้กับกิจกรรม พัฒนาระบบ(ใช้งบสนับสนุนส่งเสริมฯแทน)

67 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหารงบ บริการเฉพาะโรค ปีงบ 2555

68 68 รายการราคาเหมาค่าบริการค่าภาระงานเงื่อนไข ผ่าตัดแบบ เปิด 25,00020,0005,000 ไม่เกินข้างละ 1 ครั้ง/ปี ส่องกล้อง16,00013,0003,000 ไม่เกินข้างละ 2 ครั้ง/ปี ESWL18,0001,50003,000 เบิกเมื่อ บริการสำเร็จ การชดเชยค่าบริการนิ่ว

69 เพิ่ม การเข้าถึงบริการ ลด การรอคิว ลด ภาวะแทรกซ้อนและความพิการ เพิ่ม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา เพิ่ม การเข้าถึงบริการ ลด การรอคิว ลด ภาวะแทรกซ้อนและความพิการ เพิ่ม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา เป้าหมายและแนวทางผ่าตัดต้อกระจก เป้าหมาย 100,000 ดวงตา

70 1. กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น(Early bleeding)จ่ายในอัตรา โรคฮีโมฟิเลีย แนวทางการสนับสนุนค่าบริการโรคฮีโมฟิเลีย

71 2. กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือ ผ่าตัดฉุกเฉิน (Life Threatening Bleeding and Emergency Surgery)  จ่ายเพิ่มจากระบบ DRG ให้หน่วยบริการส่งต่อ เฉพาะโรคในโครงการที่ได้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการ เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือ ผ่าตัดฉุกเฉิน ตามมูลค่าแฟคเตอร์เข้มข้นที่ใช้ จริง แต่ไม่เกิน 120,000 บาท/ ครั้ง admission โรคฮีโมฟิเลีย แนวทางการสนับสนุนค่าบริการโรคฮีโมฟิเลีย

72 ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว เป้าหมายและ แนวทางบริหารงบ มาตรา41 และ 18 ปีงบ 2555

73 งานพิทักษ์สิทธิ คือภารกิจสำนักกฎหมาย สปสช. 73 ประเภทของความเสียหายและอัตราการจ่ายเงิน ประเภทอัตราการจ่ายเงิน (1) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่าง ถาวร 200,000 บาท (2) พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ 120,000 บาท (3) บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง 50,000 บาท

74 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ขอบคุณครับ... ที่ให้หลักประกัน สุขภาพฯ และชีวิตใหม่แก่ผมและ ครอบครัว นายแพทย์ ประทีป ธน กิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. 5 ตุลาคม 2554 การบริหาร กองทุนย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google