งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ 11 ตุลาคม 2553. วาระการประชุม 1. แจ้งให้ทราบ 1. งบ สปสช. ปี 2554 2. การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนเงินบำรุง 2. รับรองรายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ 11 ตุลาคม 2553. วาระการประชุม 1. แจ้งให้ทราบ 1. งบ สปสช. ปี 2554 2. การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนเงินบำรุง 2. รับรองรายงานการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ 11 ตุลาคม 2553

2 วาระการประชุม 1. แจ้งให้ทราบ 1. งบ สปสช. ปี 2554 2. การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนเงินบำรุง 2. รับรองรายงานการประชุม 3. นำเสนอโครงการที่เป็นจุดเน้นของของกรม อนามัย ( นำเสนอในที่ประชุมคราวหน้า ) 4. แผนก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล (Death line พ. ย.53 แบบต้องเสร็จ พร้อมวงเงิน )

3 กรอบการบริหารงบ P&P ปีงบประมาณ 2553 NPP &Central Procurement (15.17) NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Expressed demand (125.64) P&P Expressed demand (125.64) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ล้านคน) P&P Capitation (199.22 บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ 64.446 ล้านคน) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) Area problem (18.41+ ส่วนที่เหลือ จากกองทุน ตำบล) กองทุน อปท. (40.00) กองทุน อปท. (40.00) Capitation (93.85) Capitation (93.85) Itemized 10 รายการ (31.79) Itemized 10 รายการ (31.79) หน่วย บริการ ประจำ หน่วยบริการ/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการ/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Diff. by age group หักเงินเดือน คำนวณจาก 271.79 บาท ต่อปชก.สิทธิ UC จำนวน 47.2397 ล้านคน

4 15.17 199.22 125.64 31.79 93.85 สีแดง หมายถึงงบปีที่แล้ว

5 ในส่วนของ 18.41 บาทนั้น สสจ. 15.00 บาท ผู้ตรวจ 2.50 บาท ( ให้แก้ไขปัญหา Teenage + NCD 0.5 บาท ) สปสช. 0.91 บาท ข้อเสนอของคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต 5 ราชบุรี ที่จะนำเสนอ คปสข. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ข้อเสนอของคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต 5 ราชบุรี ที่จะนำเสนอ คปสข. เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

6 กองทุนทันตกรรม ( ทั้ง รักษา ป้องกัน ) 37.25 บาท / หัว 48 ล้านคน 27.34 บาท / หัว 64 ล้านคน 20.98 บาท / หัว หลังหักเงินเดือน บริการทันตกรรม (18.73 บาท ) พัฒนาระบบ 0.94 บาท บริการ 17.80 บาท ส่วนกลาง 0.47 บาท จังหวัด 5.2 บาท CUP 12.13 บาท ทันตกรรม ประดิษฐ์ (2.25 บาท )

7 แผนงบประมาณ ของศูนย์ ประมาณการเงินจัดสรร 14 ล้านบาท ( เท่าปีที่แล้ว ถ้า จำเป็นอยากได้มากกว่านั้นให้เขียนขอ อธิบดี โดยตรง ) งบรายจ่ายพื้นฐาน 9 ล้าน งบตอบสนองโครงการเน้นหนักของกรม 0.8 ล้านบาท ( ลด จากเดิม 0.2 ล้าน ) งบประชุม อบรม ดูงาน 0.8 ล้านบาท ( ลดจากเดิม 0.2 ล้าน เนื่องจากมีงบ IDP ) งบพัฒนา Competency (IDP) 2,000 บาท / หัว ขรก. 0.3 ล้านบาท งบพัฒนาจริยธรรม / ความผาสุกตาม PMQA หมวด 5 = 0.1 ล้าน งบจัดสรรให้โครงการที่เหลือเพื่อดำเนินการตามภารกิจ 3.0 ล้าน ( เพิ่มจากเดิม 0.4 ล้าน ) วันที่ 18 จะประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ ส่งโครงการให้กรมภายใน 31 ต. ค.53

8 สรุปเกี่ยวกับเรื่องแผน งบประมาณ / เงินบำรุง 1. ที่ประชุมเห็นชอบงบประมาณ ที่มีการปรับปรุงหลังสุด 2. จะประชุมนำเสนอโครงการในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ให้ ยผ. ส่ง Format การเขียนโครงการ ให้กับทุกฝ่าย / กลุ่มงาน และจัดตารางเวลาของการนำเสนอของ แผนงานต่างๆ 3. ให้แต่ละกลุ่มงาน / แผนงาน ส่งรายชื่อผู้ที่จะมาเป็น ตัวแทน เพื่อที่จะมาช่วยพิมพ์แผนเข้าโปรแกรมของ กรมฯต่อไป โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ 4. ให้จัดทำแผนเงินบำรุง โดยแผนเงินบำรุง จะประมาณ การรายรับเท่ารายจ่าย คือประมาณ 35 ล้าน โดยให้ส่ง ตัวแทนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินบำรุง มาทำ แผน ( หลังทำแผนงบประมาณเสร็จ ประมาณวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป )

9 ข้อเสนอแนะ การทำแผน งบประมาณ 2554 1. โครงการที่เป็นโครงการเน้นหนักของกรมอนามัย ถ้าเป็นโครงการ ที่แก้ปัญหาในพื้นที่ของเขต น่าจะนำโครงการดังกล่าวไปใช้งบ ของ สปสช. ในส่วนของผู้ตรวจราชการ (2.50 บาท / หัว ) 2. ถ้ามีเงินเหลือจากงบ สปสช. ในปีก่อนหน้าให้ใช้งบของ สปสช. ก่อน 3. ปัจจุบัน ท้องถิ่นได้จัดสรร งบ PP Area based ลงไปยังพื้นที่ 40 บาท / หัวประชากร โดยท้องถิ่นจะต้องสมทบเงินประมาณ 20 % (8 บาท / หัวประชากร ) รวมเป็น 48 บาท / หัวประชากร ถ้าเพิ่ม ศักยภาพให้ท้องถิ่นในการสามารถนำเงินกองทุนดังกล่าวมาใช้ได้ แล้ว จะทำให้การส่งเสริม ป้องกัน เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การทำแผนงบประมาณ ควรเน้นทั้ง 6 Key Functions โดยเฉพาะ Surveillance เพื่อให้ทราบสถานการณ์ M&E เพื่อดู ผลการดำเนินการ และพัฒนารูปแบบ (R&D) เพื่อหาแนวทาง แก้ปัญหาในพื้นที่ พัฒนามาตรฐานและประเมินตามมาตรฐาน (Consumer Protection) และประสานแหล่งทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ (Funder alliance) เพื่อนำทุนไปก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน การส่งเสริมส ป้องกัน ส่วนในเรื่อง Provider support นั้น ควร เน้นการ Support เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และ อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง (Support ระบบมากกว่า Support กิจกรรม ) เช่น ระบบ Surveillance, ระบบ M&E, ระบบ R&D, ระบบการประเมินตามมาตรฐาน

10 สรุปแผนการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ 1. การดำเนินการมีข้อจำกัดอยู่ 2 ด้านคือ 1. ด้านระยะเวลา ( ต้องให้ได้แบบและวงเงินภายใน พ. ย.53 ) 2. ด้านงบประมาณ ( ไม่ควรเกิน 50 ล้าน ± เล็กน้อย ) 2. ให้นัดสถาปนิก และกองแบบแผน เพื่อ ปรึกษาหารือ และกำหนดทางเลือกภายใน อาทิตย์หน้า (18-22 ตุลาคม 2553) 3. ให้ ร. พ. ไปหารือกันว่า ในแต่ละทางเลือกนั้น แต่ ละชั้น จะเป็นห้องอะไรบ้าง เพื่อให้ข้อมูลกับ สถาปนิก ( โดยทางเลือกที่เสนอนั้นให้นำ ข้อจำกัดในข้อ 1 มาพิจารณาด้วย )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ 11 ตุลาคม 2553. วาระการประชุม 1. แจ้งให้ทราบ 1. งบ สปสช. ปี 2554 2. การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนเงินบำรุง 2. รับรองรายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google