งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบกลไกราคา ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบกลไกราคา ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบกลไกราคา ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลไก ราคาและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบกลไก ราคาและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการทดแทนกันของสินค้า 1. สินค้าที่ทดแทนได้ดี ย่อมมี อิทธิพลต่อกันและกัน 2. ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบ ราคา ในการตัดสินใจบริโภค เพื่อได้ประโยชน์เต็มที่

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. สินค้าที่ทดแทนได้ยาก จึงจำเป็นต้องเลือก 4. สินค้าหลายชนิด มีลักษณะ ใช้ประกอบกันมากกว่าที่จะ ทดแทนกัน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ปริมาณอุปสงค์ลดลง ปริมาณอุปสงค์ สินค้าที่ใช้ประกอบ ต่ำลง

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการแห่งการทดแทนกัน สินค้าหรือทางเลือกต่าง ๆ สามารถ ทดแทนกันได้ แม้ว่าจะมีลักษณะใช้ ประกอบกัน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ผู้ผลิตควรเลือกผลิตสินค้าที่ ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ได้เปรียบผู้ผลิตรายอื่น - ลดต้นทุนการผลิต - เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ - สามารถอยู่รอด

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อดัม สมิธ บิดาแห่งวิชา เศรษฐศาสตร์

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมี ประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า - แบ่งงานกันทำตามความถนัด เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลเสีย - ทำงานด้วยความจำเจ - สูญเสียความสามารถ ในด้านอื่น - ไม่มีการพัฒนาอย่างอื่น

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2.1 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 2.2 ตลาดผูกขาด 2.1 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 2.2 ตลาดผูกขาด ลักษณะของตลาดในการแข่งขัน

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ - มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก - ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน - การผลิตและการกำหนดราคาสินค้า - ขึ้นอยู่กับกลไกราคา - ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน - การผลิตและการกำหนดราคาสินค้า - ขึ้นอยู่กับกลไกราคา

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กำไรปกติ ผู้ผลิตความหายากหาง่ายของปัจจัยการผลิต

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กำไรปกติ ผู้ประกอบการ เพียงพอสำหรับประกอบกิจกรรมการผลิตเพียงพอสำหรับประกอบกิจกรรมการผลิต

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตลาดผูกขาด - มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว - ผู้ผลิตมีอำนาจ เหนือตลาดสามารถ ตั้งราคาให้ได้กำไร มากกว่าที่ควร เรียกว่า - ผู้ผลิตมีอำนาจ เหนือตลาดสามารถ ตั้งราคาให้ได้กำไร มากกว่าที่ควร เรียกว่า “ กำไรเกินปกติ ”

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าทดแทน 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว ………….. 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว …………..

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าทดแทน 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด ………….. 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด …………..

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าที่ใช้ประกอบกัน 1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา ………….. 1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา …………..

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ ………….. 4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ ………….. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม ………….. 7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม ………….. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าทดแทน 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว ………….. 1. ดินสอ ………….. 2. ชา ………….. 3. มะนาว ………….. ปากกา กาแฟ มะขาม

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าทดแทน 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด ………….. 4. น้ำปลา ………….. 5. ไม้ ………….. 6. ไข่เป็ด ………….. เกลือ กระจก ไข่ไก่

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สินค้าที่ใช้ประกอบกัน 1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา ………….. 1. กาแฟ ………….. 2. ดินสอ ………….. 3. ปากกา ………….. ครีมเทียม ยางลบ น้ำหมึก

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ ………….. 4. ปูนซีเมนต์ ………….. 5. ปุ๋ย ………….. 6. รถยนต์ ………….. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน ทราย ต้นไม้ น้ำมัน

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม ………….. 7. แพทย์ ………….. 8. ครู ………….. 9. พัดลม ………….. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน พยาบาล นักเรียน ไฟฟ้า

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พบกันคาบต่อไป เศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบกลไกราคา ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google