งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงสาธารณสุข & ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงสาธารณสุข & ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงสาธารณสุข & ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ  ทั่วโลก (Global RTI, 2010) เสียชีวิต1.27 ล้านคน 3,479 คน/วัน บาดเจ็บ20 – 50 ล้านคน พิการอย่างน้อย 5 ล้านคน  ประเทศไทย ปี 2552 (รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ) เสียชีวิต 11,751 คน บาดเจ็บ857,206 คน (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2552)

3 มค 53 มค 53 16-18 ธค. สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 19-20 สค. จัดสัมมนาระดับชาติ อุบัติเหตุจราจร 19-20 สค. จัดสัมมนาระดับชาติ อุบัติเหตุจราจร 2553 ปีคมนาคมปลอดภัย 29 กย. ครม.มีมติ - กำหนดวาระแห่งชาติ - รับรอง แผนแม่บท ศปถ. - มอบ สธ.ประสานข้อมูล 29 กย. ครม.มีมติ - กำหนดวาระแห่งชาติ - รับรอง แผนแม่บท ศปถ. - มอบ สธ.ประสานข้อมูล 29 มิย. ครม. รับรอง - ทศวรรษความปลอดภัย 29 มิย. ครม. รับรอง - ทศวรรษความปลอดภัย 21-22 กพ. สัมมนา สตช. 365 วันอันตราย สตช. มค. 52 23 เมย. มติ สช.  คสช. 7 กย รับรอง/ปรับแก้ ระเบียบสำนักนายกฯ * คกก.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. เห็นชอบมติและ มอบหมายให้แจ้งหน่วยงาน (๑๖ มิย. ๕๓) * อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภายใต้คกก.ขับเคลื่อน กำหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในการทำงานกับ อปท. * คกก.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. เห็นชอบมติและ มอบหมายให้แจ้งหน่วยงาน (๑๖ มิย. ๕๓) * อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ภายใต้คกก.ขับเคลื่อน กำหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในการทำงานกับ อปท. 2 มีค UNGA Decade of action for RS

4 ปฎิญญามอสโก Moscow Declaration  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 สมัชชาสหประชาชาติจัด การประชุมครั้งที่ 64 ได้ให้การรับรองคำประกาศ เจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก และประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ถนน (Decade of Action for Road Safety)  กำหนดเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนในระดับที่ท้าทายให้เหมาะสมกับบริบทของ แต่ละประเทศ  กำหนดกรอบการทำงาน เป็นเสาหลักไว้ 5 ข้อ

5 A Framework for the Decade National Activities Pillar 1 Road safety Management Pillar 2 Infra- structure Pillar 3 Safe Vehicles Pillar 4 Road safety user behavior Pillar 5 Post crash care Lead agency Strategy Targets Funding -Improved road design for all users -Road infrastructure rating - Global harmonization vehicles standard - All cars equipped with seat-belts -“Intelligents” vehicles - R&D safety for VRU -BAC Laws -Seat-belts &Child restraints -Motorcycles Helmet -Speed managements -ISO 39100 -Pre hospital care -Trauma care and rehabilitation -Quality Assurance

6  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ เห็นชอบ กำหนดให้ “ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)”  กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ถนนต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคนในปี 2563  กำหนดกรอบการดำเนินงาน ไว้ 8 ข้อ กรอบการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

7 8 ประเด็นสำคัญ.. ที่นำมาขับเคลื่อน 8 ประเด็นสำคัญ.. ที่นำมาขับเคลื่อน “ ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ” “ ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ” 1.การสวมหมวกนิรภัย 100 % 2.การจัดการความเร็ว 3.เมาแล้วขับ 4.สมรรถนะผู้ใช้รถ ใช้ถนน (เช่น การออกใบอนุญาต ขับรถที่มีคุณภาพ) 5.ยานพาหนะที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย 6.การจัดการจุดเสี่ยง 7.การดูแลรักษา 8.พัฒนาระบบบริหารจัดการ (กลไกนโยบาย ตัวชี้วัด ข้อมูล ติดตาม-ประเมินผล วิจัย, พัฒนาบุคลากร)

8 แนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข ภารกิจหลัก :  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟู ผู้บาดเจ็บ เพื่อให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  การพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้มีความถูกต้องและ เป็นเอกภาพ (ตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวง สาธารณสุขดำเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552) ภารกิจรอง : กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินการกับหน่วยงาน อื่นๆ ที่มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานภายใต้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีประธาน เป็นรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

9 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล (หลัก) โดยเป็นองค์กรหลักในการให้บริการทาง การแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการก่อนถึง โรงพยาบาล (EMS) การให้บริการในโรงพยาบาล (In-hospital care) พัฒนาระบบบริการศูนย์ อุบัติเหตุ (Trauma Center) การส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาล (Referral system) และการ ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย (Rehabilitation)

10 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 การเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผล (หลัก) โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้จากหน่วยงาน ต่างๆ ได้ทันการณ์ ทันเวลา ทั้งในภาวะปกติและใน ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการวิเคราะห์และปฏิบัติการเชิง รุกด้วยการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์หรือ เหตุการณ์และทางออกต่อสังคมในทุกระดับ (Advocacy)

11 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่าย/กลไกการ ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ (รอง) โดยการประสานงานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายหลักในยุทธศาสตร์ 5 E (Enforcement, Education, Engineering, EMS และEvaluation) และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ใหม่ที่สำคัญ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในทุก ระดับ

12 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 การให้ความรู้ และรณรงค์ (รอง) ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในเรื่อง ความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านทางบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข และ อสม. เช่น 1) จัดการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2) เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจัดระบบการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย จากอุบัติเหตุ 3) บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกหน่วย รวมถึงเครือญาติ และ อสม. จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีพฤติกรรม ที่ปลอดภัย

13 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากร (รอง) โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบทุกระดับให้มีความรู้ สามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานกับโรงเรียน แพทย์ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน

14 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 6 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 6 การศึกษา วิจัย ทบทวนวรรณกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ (รอง) ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการควบคุมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน และมีการศึกษาในเรื่องความเสี่ยง ต่างๆ สาเหตุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งความ สูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งเพื่อให้ได้ รูปแบบการดำเนินงานควบคุมป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนที่สามารถนำไปขยายผลได้

15 สิ่งที่กระทรวงอยากเห็น 1. มีระบบข้อมูลเฝ้าระวัง และ มีการเตือนภัย ในทุกระดับ 2. มีการนำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากหลายแหล่งที่มีใน จังหวัด ไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ในระดับต่างๆ 3. การพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การใช้นิยาม การตาย 30 วันหลังเกิดเหตุ 4. มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่มีประสิทธิภาพ 5. บทบาทการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วง ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

16


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงสาธารณสุข & ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google