งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้นประกาศนีย- บัตรวิชาชีพชั้นสูง โดย อาจารย์เอี่ยมลออ วงศ์มาลัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาการวิจัย -เนื้อหารายวิชายากและมีจำนวนมาก -เวลาเรียนไม่เพียงพอสำหรับเนื้อหาในแต่ละคาบ -นักศึกษาเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอ

8 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่มทดลอง

9 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนสอบกลางภาคไม่ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ผลคะแนนสอบกลางภาค 1 นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะ 4 2 นายณัฐพล รินแก้ว 3 นายรัชชานนท์ สกุลงาม นายจักรพงษ์ มะโนศรี 5 นายนฤดล สุดเล็ก 6 นางสาวปาริชาติ ศรีเทพ 7 นายนพรัตน์ สุริวงศ์ 8 นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือก 9 นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณ 10 นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์ 11 นายสันติสุข บุญหนุน 12 นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลาง 13 นางสาวประภัสสร ระโส ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 0.73

10 ตารางที่ 2 แสดงการจับคู่ของกลุ่มตัวอย่างและเพื่อน
ลำดับที่ กลุ่มตัวอย่าง ชื่อเพื่อน ผลคะแนนสอบ กลางภาคของเพื่อน 1 นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะ นางสาวธนิดา เรือนจักร์ 17 2 นายณัฐพล รินแก้ว นางสาวกุลธิดา สุขารมย์ 18 3 นายรัชชานนท์ สกุลงาม นางสาวประภา ไสวเขียนวงษ์ 15 4 นายจักรพงษ์ มะโนศรี นางสาวอรณี เผือกเชาว์ไวย์ 14 5 นายนฤดล สุดเล็ก นางสาวพัชรี ศรีสังข์ 16 6 นางสาวปาริชาติ ศรีเทพ นางสาวธนัญชนก พรมรักษา 7 นายนพรัตน์ สุริวงศ์ นางสาวภัณฑิรา หลำพงษ์ 8 นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือก นางสาวจันจิรา บุญชู 9 นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณ นางสาวสุนิสา แย้มเนตร 10 นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์ นางสาวปานทิพย์ สุวรรณโชติ 11 นายสันติสุข บุญหนุน นางสาวปัทมาพร สารบรรณ 12 นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลาง นางสาวปลา สินใจบุญ 13 นางสาวประภัสสร ระโส นายคชรักษ์ บุญคง ค่าเฉลี่ย (Mean) 15.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.56

11 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาค กับคะแนนสอบปลายภาคของกลุ่มตัวอย่าง ลำดับที่ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 1 นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะ 4 12 20.00 2 นายณัฐพล รินแก้ว 3 14 31.67 นายรัชชานนท์ สกุลงาม 26.67 นายจักรพงษ์ มะโนศรี 16 33.00 5 นายนฤดล สุดเล็ก 20 51.67 6 นางสาวปาริชาติ ศรีเทพ 38.30 7 นายนพรัตน์ สุริวงศ์ 11 8 นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือก 15 30.00 9 นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณ 13 28.30 10 นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์ 19 48.30 นายสันติสุข บุญหนุน 33.30 นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลาง นางสาวประภัสสร ระโส 17 46.67 ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.20 15.31 35.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 0.73 2.56 4.88

12 จากผลของการวิจัย พบว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน “การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring)” โดยให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบกลางภาคที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจับคู่กับ นัก ศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทำหน้าที่ช่วยสอน และเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถทางการเรียนต่ำ เข้าใจในเนื้อหา และสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google