งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดย การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดย การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดย การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้นประกาศนีย - บัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยอาจารย์เอี่ยมลออ วงศ์มาลัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 - เนื้อหารายวิชายากและมีจำนวน มาก - เวลาเรียนไม่เพียงพอสำหรับ เนื้อหาในแต่ละคาบ - นักศึกษาเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอ ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่มทดลอง

4 ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ - สกุลผลคะแนนสอบกลาง ภาค นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะ นายณัฐพล รินแก้ว นายรัชชานนท์ สกุลงาม นายจักรพงษ์ มะโนศรี นายนฤดล สุดเล็ก นางสาวปาริชาติ ศรีเทพ นายนพรัตน์ สุริวงศ์ นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือก นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณ นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์ นายสันติสุข บุญหนุน นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลาง นางสาวประภัสสร ระโส 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 0.73 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อนักศึกษาที่มีคะแนนสอบกลางภาคไม่ ผ่านเกณฑ์

5 ลำดับ ที่ กลุ่มตัวอย่างชื่อเพื่อนผลคะแนนสอบ กลางภาคของ เพื่อน 1 นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะนางสาวธนิดา เรือนจักร์ 17 2 นายณัฐพล รินแก้วนางสาวกุลธิดา สุขารมย์ 18 3 นายรัชชานนท์ สกุลงามนางสาวประภา ไสวเขียนวงษ์ 15 4 นายจักรพงษ์ มะโนศรีนางสาวอรณี เผือกเชาว์ไวย์ 14 5 นายนฤดล สุดเล็กนางสาวพัชรี ศรีสังข์ 16 6 นางสาวปาริชาติ ศรีเทพนางสาวธนัญชนก พรมรักษา 17 7 นายนพรัตน์ สุริวงศ์นางสาวภัณฑิรา หลำพงษ์ 14 8 นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือกนางสาวจันจิรา บุญชู 16 9 นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณนางสาวสุนิสา แย้มเนตร นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์นางสาวปานทิพย์ สุวรรณโชติ นายสันติสุข บุญหนุนนางสาวปัทมาพร สารบรรณ นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลางนางสาวปลา สินใจบุญ นางสาวประภัสสร ระโสนายคชรักษ์ บุญคง 16 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2.56 ตารางที่ 2 แสดงการจับคู่ของกลุ่มตัวอย่างและเพื่อน

6 ลำดับ ที่ กลุ่มตัวอย่างคะแนนสอบ กลางภาค คะแนนสอบ ปลายภาค ร้อยละการ เปลี่ยนแปลง 1 นางสาวสุภัทราวดี อับดุลเลาะ นายณัฐพล รินแก้ว นายรัชชานนท์ สกุลงาม นายจักรพงษ์ มะโนศรี นายนฤดล สุดเล็ก นางสาวปาริชาติ ศรีเทพ นายนพรัตน์ สุริวงศ์ นายณัฐวุฒิ ด้วงเผือก นางสาวเยาวเรศ จงรักษ์ระวีวรรณ นางสาวแก้วกาญจน์ ขันธวิทย์ นายสันติสุข บุญหนุน นางสาวจิตรสุดา ศรีเมืองกลาง นางสาวประภัสสร ระโส ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาค กับคะแนนสอบปลายภาคของกลุ่มตัวอย่าง

7 จากผลของการวิจัย พบว่า กลวิธีการ เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน “ การสอนโดย การจับคู่ (One-to-One Tutoring)” โดย ให้นักศึกษาที่มีคะแนนสอบกลางภาคที่มี ความสามารถทางการเรียนสูงจับคู่กับ นัก ศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทำหน้าที่ช่วยสอน และเข้าพบปรึกษาอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มี ความสามารถทางการเรียนต่ำ เข้าใจใน เนื้อหา และสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์โดย การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google