งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน ของ นักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน ของ นักเรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EL01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นายไพฑูรย์ กำลังดี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นวิชาที่ ต้องใช้ทักษะเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ผู้จัดการองค์กรจึงต้องฝึกการ บริหารองค์กรให้เกิดความเข้าใจใน กระบวนการธุรกิจและลักษณะขององค์กร บริหารงาน การจำลองสถานการณ์การบริหาร (Management Simulation) โดยใช้เบียร์ เกมเหมาะสำหรับฝึกเกี่ยวกับการผลิตและการ กระจายสินค้า เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ของ กระบวนการทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนว ทางแก้ไขจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานได้ง่ายขึ้นโดยใช้เกมฝึก ทักษะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้น ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้เพราะเกิดความ สนุกสนานไม่น่าเบื่อและเกิดแรงจูงใจใน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายให้ ทำซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน เรื่องการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้และประเมินความสามารถของ ตนเองได้โดยใช้เกมฝึกทักษะ ส่งผลให้ เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน โดยใช้ เกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) ของ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EL01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ห้อง EL01 จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบ ปรนัย จำนวน 20 ข้อ และเกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

7 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง – หลังการ ทดลอง และค่าร้อยละคะแนนพัฒนาการ ลำดับที่ Pre - Test Post - Test ค่าร้อยละคะแนน พัฒนาการ 13642.86 25740.00 34750.00 4610100.00 55980.00 659 74983.33 8 3757.14 9 1655.56 100880.00 114633.33 125620.00

8 ลำดับที่ Pre - Test Post - Test ค่าร้อยละคะแนน พัฒนาการ 13770.00 14610100.00 157966.69 16 810100.00 17 5740.00 184866.67 193757.14 20410100.00 213528.57 คะแนนเฉลี่ย 4.387.7661.01 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.911.57

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับ ปวส.1 ห้อง EL01 ที่ เรียนวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน โดย การเล่นเกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน หลังการทดลองสูง กว่าก่อนการทดลอง และพฤติกรรมของ นักเรียนมีความสนุกสนานและตั้งใจเรียน มากขึ้นกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะ ( เบียร์เกม ) เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรื่อง การจัดการโลจิ สติกส์และโซ่อุปทาน ของ นักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google