งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ แนวทางการ ทำงานวิจัย จากงาน ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ แนวทางการ ทำงานวิจัย จากงาน ประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ แนวทางการ ทำงานวิจัย จากงาน ประจำ

2 การเลือกเรื่องที่จะทำงานวิจัย 1.เมื่อมีปัญหา 2.มีข้อสงสัย 3.อยากรู้/อยากเห็น/อยากทราบ 4.เจ้านายสั่ง

3 การเลือกเรื่องที่จะทำงานวิจัย 1.งานในหน้าที่ 2.งานที่ตนมีความชำนาญเชี่ยวชาญ 3.เป็นเรื่องที่ตนสนใจ 4.เรื่องที่หาข้อมูลได้สะดวก ทันสมัย 5. ประโยชน์ หน้าที่ หน่วยงาน สถาบัน 6.ขอบเขตไม่กว้าง แคบจนเกินไป 7.เวลา ต้องมั่นใจว่ามีเวลาพอ

4 การเลือกเรื่องทำงานวิจัยจากงานประจำ 1.รายงานประจำปี 2. รายงานการประชุม 3. ข้อร้องเรียน 4. การประชุมสัมมนา การระดม สมอง 5. ผลตรวจประกันคุณภาพ

5 ลักษณะงานของสายสนับสนุนวิชาการ 1.ด้านปฏิบัติการ-เอกสาร- เครื่องใช้สำนักงาน/ห้องทดลอง 2.ด้านบริการ-คน-สิ่งอำนวยความ สะดวก 3.ด้านการประสานงาน-คน 4.ด้านการวางแผน-วางแผน-ร่วม ว่างแผน –ปฏิบัติตามแผน 5.ด้านการเงินและพัสดุ 6.ด้านกิจการนักศึกษา-นิสิต นักศึกษา

6 ลักษณะงานของสายสนับสนุนวิชาการ 1.เกี่ยวกับบุคลากร 2.เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา 3.เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ 4.เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 5.เกี่ยวกับการเรียนด้านหลักสูตร 6.เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ 7.เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ใน การทดลอง ประดิษฐ์ 8.เกี่ยวกับการบริหารงาน

7 ต.วิชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์ สัตวแพทย์ นัก เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักรังสี การแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรโลหการ วิศวกร การเกษตร วิศวกรเคมี สถาปนิก

8 1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทาง วิชาการ ตามทัศนะของผู้บริหารและ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ สาย ข.และ สาย ค. เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี ในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน

9 3.การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ ข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ตัวอย่างวิจัยสถาบัน

10 เกิดจากพบปัญหา 1.กระบวนการพิจารณาล่าช้า 2.มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้อ่านและผู้เสนอ 3.แบบประเมินผลงานต่าง ๆไม่เป็นระบบ เดียวกัน ตัวอย่างวิจัยสถาบัน: 1

11 4.ไม่มีการศึกษาทัศนะของข้าราชการอย่าง จริงจังว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล งานทางวิชาการที่ยึดถือปฏิบัติมีความ เหมาะสมหรือไม่ 5. มศว กระจายอยู่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตำแหน่งทางการบริหาร ประสบการณ์ และ ตำแหน่งทางวิชาการต่างกัน ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

12 *เอาปัญหาที่พบมากำหนดเป็นเรื่องวิจัย* หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทาง วิชาการ ตามทัศนะของผู้บริหารและ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

13 ตั้งจุดมุ่งหมาย –มีผู้เกี่ยวข้อง -ผู้บริหาร- คณาจารย์ 1.เพื่อศึกษาทัศนของผู้บริหารและ คณาจารย์ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินงานทางวิชาการ ใน มศว 2.เพื่อเปรียบเทียบทัศนะระหว่างผู้บริหาร และคณาจารย์ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลงานทางวิชาการ ใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

14 ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาเขตส่วนกลาง/ภูมิภาค 3.เพื่อเปรียบเทียบทัศนะระหว่างผู้สังกัด วิทยาเขตส่วนกลางและวิทยาเขตส่วน ภูมิภาคที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธี การ ประเมินผลงานทางวิชาการ ใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

15 ผู้เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน 4.เพื่อเปรียบเทียบทัศนะระหว่างผู้ที่มี ประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันต่อ หลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลงาน ทางวิชาการ ใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

16 ผู้เกี่ยวข้อง ตำแหน่งทางวิชาการ 5.เพื่อเปรียบเทียบทัศนะระหว่างผู้ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการต่างกันต่อ หลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลงาน ทางวิชาการ ใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

17 ผู้เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา 6.เพื่อเปรียบเทียบทัศนะระหว่างผู้ที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกันต่อหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผลงานทางวิชาการ ใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

18 ตัวแปรอิสระ 1.ตำแหน่ง 1.1 ผู้บริหาร 1.2 คณาจารย์ 2.ประสบการณ์การทำงาน 2.1 ตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี 2.2 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ตัวอย่างวิจัยสถาบัน 1

19 ตัวแปรอิสระ 3.วิทยาเขต 3.1 วิทยาเขตส่วนกลาง 3.2 วิทยาเขตส่วนภูมิภาค 4. วุฒิการศึกษา 4.1 ปริญญาตรี 4.2 ปริญญาโท 4.3 ปริญญาเอก

20 ตัวแปรอิสระ 5.ตำแหน่งทางวิชาการ 5.1 อาจารย์ 5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5.3 รองศาสตราจารย์ 5.4 ศาสตราจารย์ ตัวแปรตาม ทัศนะที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล งานทางวิชาการ

21 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทาง วิชาการของทบวงมหาวิทยาลัย 2.การประเมินผลงานทางวิชาการใน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (มหิดล-เกษตร- ธรรมศาสตร์-รามคำแหง) 3.การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ในต่างประเทศ (อินเดีย-อเมริกา-อังกฤษ)

22 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.การประเมินผลงานทางวิชาการใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.สิ่งที่ควรคำนึงในการประเมินผล 6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

23 1.แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2.แบบสอบถามแบ่งเป็นสองด้าน คือด้าน หลักเกณฑ์ และด้านวิธีการประเมิน 3.ใช้ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

24 แบบสอบถามออกแบบดังนี้ ด้านหลักเกณฑ์ จำนวน 30 ข้อ ด้านวิธีการประเมิน จำนวน 75 ข้อ ปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หาก เห็นว่ามีปัญหา (หาค่าความถี่) วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

25 4.เกณฑ์ประเมินตามแนวของเบสต์รายข้อ 1.00-1.49ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.50-2.49ไม่เห็นด้วย 2.50-3.49ไม่แน่ใจ 3.50-4.49เห็นด้วย 4.50-5.00เห็นด้วยอย่างยิ่ง วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

26 5.เกณฑ์ประเมินตามแนวของเบสต์รายด้าน 3.68-5.00เห็นด้วยมาก 2.34-3.67เห็นด้วยปานกลาง 1.00-2.33เห็นด้วยน้อย วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

27 1.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนะ ของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่มีต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ t-test 2.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนะ ของผู้บริหารและคณาจารย์ที่สังกัดวิทยา เขนส่วนกลาง และวิทยาเขตภูมิภาคที่มี ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ ใช้ t-test วิธีการเปรียบเทียบ

28 3.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนะ ของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่มี ประสบการณ์การทำงานต่างกันต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ t-test 4.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนะ ของผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการต่างกันต่อหลักเกณฑ์และ วิธีการ ใช้ F-test วิธีการเปรียบเทียบ

29 5.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนะ ของผู้บริหารและคณาจารย์ ที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และ วิธีการใช้ F-test และq-statistic ตรวจสอบความแตกต่าง วิธีการเปรียบเทียบ

30 ตัวอย่างการออกแบบตาราง รายด้านผู้บริหา ร คณาจาร ย์ X S X S หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทาง วิชาการ วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 3.65 3.76 1.03 0.95 3.60 3.72 1.20 1.10 ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.760.953.721.10

31 ตัวอย่างการออกแบบตาราง ทัศนะของการประเมินผล งานทางวิชาการ NXSt ด้านหลักเกณฑ์การประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์ ด้านวิธีการประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์ 128 270 128 270 109.57 107.94 285.07 282.67 10.26 13.75 21.70 27.96 1.1983 0.8571

32 ตัวอย่างการออกแบบตาราง แหล่งความ แปรปรวน dfSSMSF ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 2 267 9668.00 200584.00 4834.00 751.25 6.4346* รวม 269210252.00

33 ตัวอย่างการออกแบบตาราง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญา โท ปริญญา เอก X 274.93281.90297.55 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 274.93 281.90 297.53 -6.97 - 22.60* 15.63* -

34 ไม่ใช่มาจากปัญหา ก.ม.มีมติให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง แบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพล เรือนในมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ เอง ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย (ที่ ทม 0202/5212 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2539) ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:2

35 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการ สาย ข.และ สาย ค. เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปี ในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:2

36 ความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาความเห็นต่อหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ใน มศว 2.เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ข้าราชการสาย ข. และสาย ค.เพื่อ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:2

37 ผู้เกี่ยวข้อง สาย ข /สาย ค 3.เพื่อกำหนดวิธีการประเมินข้าราชการสาย ข. และสาย ค.เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปีใน มศว 4.เพื่อสร้างแบบฟอร์มการประเมินข้าราชการ สาย ข. สาย ค. เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปีใน มศว ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:2

38 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.ความหมายของการประเมิน 2.วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 4.กระบวนการประเมิน 5.สิ่งที่ควรคำนึงในการประเมิน 6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

39 1.ใช้เทคนิคเดลฟาย ในการวิจัย 2.รอบที่หนึ่ง ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างแบบสอบถาม โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน ลักษณะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย พร้อมทั้ง คำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบได้แสดงความ คิดเห็นในการตอบแบบอิสระ และผู้วิจัย ได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ ข้าราชการใน มศว จำนวน 60 แล้วนำมา ปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการวิจัย

40 1.แบบการประเมินผู้บังคับบัญชา และ ผู้ปฏิบัติงาน 2.สอบถาม ** สาย ข. สาย ค. **สังกัดกอง สังกัดสำนักงาน เลขา รร.สาธิต **วุฒิการศึกษา ต่ำว่าตรี-ป.ตรี-สูงกว่าตรี **ประสบการณ์ ต่ำกว่า 5 มากกว่า 5-10 มากกว่า 10-15 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป การสร้างแบบสอบถาม

41 2.รอบสอง นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหม่ แล้ว ไปสอบถามสาย ข. จำนวน 168 สาย ค.จำนวน 340 โดยให้เลือกตอบว่าเห็น ด้วย หรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งคำถาม ปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความเห็นอย่าง อิสระ วิธีดำเนินการวิจัย

42 3.รอบสามทำการสังเคราะห์ในรอบที่ สอง สร้างแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ เหมาะสมอย่างยิ่ง เหมาะสม มาก เหมาะสมน้อย ไม่เหมาะสม แล้วนำ แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 13 คน ตอบแบบสอบถาม ในรอบนี้ใช้ การวิเคราะห์ ค่ามัธยฐาน 5 ระดับว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แล้วหาค่า ความสอดคล้องกันของคำตอบ วิธีดำเนินการวิจัย

43 นำแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ เลือกค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน มา กำหนดเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดเป็น วิธีการประเมิน และสร้างแบบฟอร์มการ ประเมินข้าราชการสาย ข. สาย ค. เพื่อ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

44 ค่ามัธยฐาน 5 เหมาะสมอย่างยิ่ง ค่ามัธยฐาน 4 เหมาะสมมาก ค่ามัธยฐาน 3 เหมาะสมปานกลาง ค่ามัธยฐาน 2 เหมาะสมน้อย ค่ามัธยฐาน 1 ไม่เหมาะสม เกณฑ์ความเหมาะสม

45 0.1-0.99 คำตอบมีความสอดคล้องสูงมาก 1.00-1.99 คำตอบมีความสอดคล้องกันสูง 2.00-2.99 คำตอบมีความสอดคล้องกันต่ำ 3.00ขึ้นไป คำตอบไม่มีความสอดคล้องกัน เกณฑ์ความสอดคล้อง I.R

46 1.การกำหนดกรอบตำแหน่ง 2.การนับเวลาการปฏิบัติงานเมื่อเปลี่ยน ตำแหน่ง 3.การได้รับเงินเดือนอยู่ก่อนวันเริ่มต้นปี งปม 4.ไม่ได้กำหนดผลงานว่ามีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างงานวิจัยสถาบัน 3 ชำนาญการเชี่ยวชาญ

47 5. การใช้วิชาชีพบริการสังคมไม่ได้ระบุ ชัดเจนว่าภายในหรือภายนอกอย่างไร 6. การไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุง แก้ไขผลงาน 7.ปัญหาการมาประชุมร่วมกันของผู้อ่าน ผลงาน 8.การไม่ได้กำหนดบทลงโทษและการ อุทธรณ์ ตัวอย่างงานวิจัยสถาบัน 3

48 3.การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา การกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ ข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ตัวอย่างวิจัยสถาบัน

49 ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงาน 1.เพื่อศึกษาความเห็นของผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

50 2.เพื่อเปรียบเทียบความเห็นระหว่างผู้บริหาร กับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

51 ผู้เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา 3.เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วิชาการที่มีประสบการณ์ต่างกัน และวุฒิ ต่างกันต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

52 ผู้เกี่ยวข้อง ตำแหน่ง 4.เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของข้าราชการ ที่มีระดับ และดำรงตำแหน่งต่างกันต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรง ตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

53 5.เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการกลางใน การพิจารณาการดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

54 ตัวแปรอิสระ 1.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1.1 อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์หรือตำแหน่งที่ เทียบเท่า 1.2 ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/หน.ภาค/หน. สาขาหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ตัวอย่างวิจัยสถาบัน:3

55 1.3หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี/ ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะ/ สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ /หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หรือตำแหน่งที่ เทียบเท่า 2.กรณีไม่ใช่ผู้บริหารตามข้อ 1 ปัจจุบันเป็น 2.1 ข้าราชการ 2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

56 3.ประสบการณ์การทำงาน 3.1น้อยกว่า 5 ปี 3.2 ตั้งแต่ 5 – 10 ปี 3.3 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี 3.4 มากว่า 15 ปี

57 4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน 4.1 ต่ำกว่าอนุปริญญา 4.2 อนุปริญญา 4.3 ปริญญาตรี 4.4 ปริญญาโท 4.5 ปริญญาเอก

58 5.ท่านดำรงตำแหน่งระดับ(เฉพาะ ข้าราชการ) 5.1 ระดับ 4 5.2 ระดับ 5 5.3 ระดับ 6 5.4 ระดับ 7 ขึ้นไป

59 6.ท่านดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ/เชี่ยวชาญ (เฉพาะข้าราชการ) 6.1 ผู้ชำนาญการระดับ 6 6.2 ผู้ชำนาญการระดับ 7-8 6.3 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 6.4 ผู้ชำนาญการพิเศษระดับ 9 6.5 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับ 10 6.6 ผู้ชำนาญการพิเศษระดับ 10

60 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.การกำหนดกรอบตำแหน่ง 2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.ผลงานทีแสดงความเป็นผู้ชำนาญการ 4.การเผยแพร่ผลงาน 5.การใช้วิชาชีพบริการต่อสังคมและความ ยอมรับนับถือในวงวิชาชีพ 6.วิธีการพิจารณาตัดสิน

61 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7.ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 8.การลงโทษและการอุทธรณ์ 9.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

62 1.แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2.แบบสอบถามแบ่งเป็น 8 ด้าน 3.ใช้ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

63 แบบสอบถามแบ่งเป็น 8 ด้าน การกำหนดกรอบ 15 ข้อ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 13 ข้อ ผลงาน 7 ข้อ การเผยแพร่ 8 ข้อ การใช้วิชาชีพบริการ 8 ข้อ วิธีการพิจารณาตัดสิน 10 ข้อ การสร้างแบบสอบถาม

64 ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 ข้อ การลงโทษและการอุทธรณ์ 7 ข้อ การสร้างแบบสอบถาม

65 .เกณฑ์ประเมินตามแนวของเบสต์ 1.00-1.49ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.50-2.49ไม่เห็นด้วย 2.50-3.49ไม่แน่ใจ 3.50-4.49เห็นด้วย 4.50-5.00เห็นด้วยอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล

66 1.เปรียบเทียบความเห็นระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานที่มีต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 2.เปรียบเทียบความเห็นของข้าราชการ และ พนักงาน ที่มีประสบการณ์ต่างกัน และ วุฒิต่างกัน ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณา ใช้ F-test การวิเคราะห์ข้อมูล

67 3.เปรียบเทียบความเห็นของข้าราชการ ที่มี ระดับต่างกัน และตำแหน่งต่างกัน ต่อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ใช้ F- test การวิเคราะห์ข้อมูล

68 วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล ยกร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการกลางในการ พิจารณากำดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ใน 8 ด้าน ทำในนาม ปขมท และให้ทุกมหาวิทยาลัย นำไปวิเคราะห์ อภิปรายผล ของแต่ละ มหาวิทยาลัยกันเองอีก คนละเล่ม การวิเคราะห์ข้อมูล

69 สวัสดี ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ แนวทางการ ทำงานวิจัย จากงาน ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google