งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย จัดการเรียนรู้โดย นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

2 ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน
ทดสอบความรู้ 4 1. ข้อใดคือ ความหมายของ กฎหมาย ก. กฎหรือข้อบังคับที่มาจาก ความคิดเห็นของประชาชน

3 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ
5 ข. กฎหรือข้อบังคับที่รัฐต้อง ปฏิบัติตาม ค. กฎเกณฑ์ควบคุมความ ประพฤติของบุคคล ง. กฎเกณฑ์ทางสังคม

4 2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่แฝง อยู่ในกฎหมายทุกฉบับ
6 2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่แฝง อยู่ในกฎหมายทุกฉบับ ก. ข้อบังคับ ข. บทลงโทษ ค. สิทธิ และหน้าที่ ง. เสรีภาพในการกระทำ

5 3. กฎหมายมีความสำคัญต่อชีวิต ของคนในสังคมอย่างไร
8 3. กฎหมายมีความสำคัญต่อชีวิต ของคนในสังคมอย่างไร ก. เป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ความมั่นคงของประเทศ ข. เป็นการประสานผลประโยชน์ ของมนุษย์ให้สงบ

6 ค. สมาชิกในสังคมต่างมีเวลา ทำมาหากินและไม่วุ่นวาย สับสน
9 ค. สมาชิกในสังคมต่างมีเวลา ทำมาหากินและไม่วุ่นวาย สับสน ง. ทุกข้อเป็นความสำคัญของ กฎหมาย

7 เรื่อง ความหมายของกฎหมาย ให้น.ร.ศึกษาข้อความในกรอบ
ใบงาน เรื่อง ความหมายของกฎหมาย ให้น.ร.ศึกษาข้อความในกรอบ และเขียนเรียงลำดับข้อความ ให้ได้ความหมายของกฎหมาย ที่ถูกต้อง 11

8 สรุป กฎหมาย คือ คำสั่ง/คำบัญชา ได้รับโทษ ……………..
13 คำสั่ง/คำบัญชา ได้รับโทษ สรุป กฎหมาย คือ …………….. …………………………………………………….. ………………………………………………..

9 17 กฎหมาย มีความสำคัญ ต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google