งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ หัวข้อ “ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดโลก ” วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ หัวข้อ “ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดโลก ” วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ หัวข้อ “ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดโลก ” วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์ เด้นส์ โดย ดร. ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย งานสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม

2 อุปสรรคด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมของไทย ขาดคน ขาด งบประมาณ ขาด เครือข่าย สะท้อนถึงการผลิตกำลังคนด้านการ วิจัยและพัฒนา ของภาคการศึกษาที่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาใน หลายอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายสูง ทำ ให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่กล้าลงทุน ขาดการเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงผลงานวิจัย และผู้วิจัย ขาดการต่อ ยอด ผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้ นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่ได้

3 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างครบวงจร และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับ สังคมได้อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการดำเนินธุรกิจแบบคลัส เตอร์ และ Supply Chain Management  ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการเชิงรุกสำหรับการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบ ธุรกิจอุตสาหกรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืน ของอุตสาหกรรม

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างครบวงจร และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม

5 มาตรการหลักเพื่อการขยาย ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (200% R&D Tax Relief) มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ ผู้ประกอบการ ใน ภาคอุตสาหกรรม

6 มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการ วิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี (200% R&D Tax Relief) 1) สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (200% R&D Tax Relief) - ทบทวนเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีจาก 200% เป็น 300% และมาตรการหักภาษีด้าน R&D 200% ล่วงหน้า (200% R&D Tax Prepaid) 2) ผลักดันให้เกิดโครงการ One Stop Shopping งานวิจัย ด้าน วทน. เพื่อนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้องานวิจัย หรือจ่ายค่า Know how นำมายื่นขอสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีได้ในรอบบัญชีของปีที่ซื้องานวิจัย 3) ผลักดันมาตรการกระตุ้นการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ของบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยการให้ บริษัทเหล่านี้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนับเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปหักภาษี 200% R&D Tax

7 มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (Government Procurement) ปัญหาและอุปสรรค : นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน บางกรณีไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ SME ตัวอย่างเช่น  การที่มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผลิตสินค้าแข่ง กับภาคเอกชนโดยได้รับสิทธิพิเศษ ทำให้เอกชนไม่ สามารถแข่งขันกับหน่วยงานเหล่านั้นได้  กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและ พัฒนาขึ้นเองในประเทศ ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรม : ภาครัฐควรทบทวนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเร็ว เพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยใช้ R&D เพิ่มมากขึ้น และสามารถผลิตสินค้ารองรับโครงการขนาด ใหญ่ (Mega Project) อาทิ โครงการระบบขนส่งทางราง หรือ โครงการขยายผลการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากชีวมวล ระดับชุมชนได้

8 การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ ผู้ประกอบการ ใน ภาคอุตสาหกรรม ส. อ. ท. ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ภาคเอกชน โดย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีตลาดผลงาน นวัตกรรมที่เอกชนสามารถ Shopping งานวิจัยที่มีอยู่เพื่อนำไป ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ยกตัวอย่างที่ดำเนินการอยู่เช่น โครงการเวทีวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมาย นำร่องในคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ( กลุ่มอุตสาหกรรมยา / สมุนไพร / เครื่องสำอาง / เทคโนโลยีชีวภาพ )  รูปแบบการจัดงาน - จัดเป็นบูธนิทรรศการแบ่งตามประเภท อุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละบูธมีการจัดแสดงผลงานวิจัย เพื่อให้ ภาคเอกชนสามารถเข้าไปเจรจาเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่าง กันได้  สถานที่จัดงานและระยะเวลาการจัดงาน - กำหนดจัดงาน ประมาณ ปลายเดือนมีนาคม 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ หัวข้อ “ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดโลก ” วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google