งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการ เจรจาต่อรองในระดับ สากล กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการ เจรจาต่อรองในระดับ สากล กลุ่ม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการ เจรจาต่อรองในระดับ สากล กลุ่ม 1

2 รายงานที่จะนำเสนอ องค์การการค้าโลก : สมาคมคนรวยจริงหรือ ( เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, TDRI) มองย้อนหลัง : ไทยได้อะไร มา เสียอะไรไป ( กรมเจรจา การค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ )

3 รายงานที่จะนำเสนอ มองไปข้างหน้า : การเจรจา รอบใหม่ ไทยจะมีโอกาสได้ อะไร และต้องเตรียมพร้อม อย่างไร ( กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ) การปฏิรูประบบการเงิน ระหว่างประเทศ ( จันทวรรณ สุจริตกุล, ธนาคารแห่งประเทศไทย )

4 องค์การการค้าโลก : สมาคมคนรวยจริงหรือ การกีดกันสินค้าจากประเทศ ยากจนลดน้อยลงหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อพิพาททางการค้า ประเทศที่ยากจนได้รับความเป็น ธรรมหรือไม่ การเจรจาในประเด็นใหม่ เช่น TRIPS, SPS, TBT และ Customs Evaluation เป็น ประโยชน์แก่ประเทศที่ยากจน หรือไม่ การให้ “ แต้มต่อ ” แก่ประเทศที่ ยากจนใน WTO มีประโยชน์จริง หรือไม่

5 สรุปผลการศึกษา 1. การเปิดเสรีการค้าที่ผ่าน มาเอื้อประโยชน์ให้แก่ สินค้าส่งออกจากประเทศ อุตสาหกรรมมากกว่าจาก ประเทศกำลังพัฒนา – ภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศ กำลังพัฒนา ( สิ่งทอ รองเท้า อาหารแปรรูป ) สูงกว่าสินค้า จากประเทศอุตสาหกรรม – การอุดหนุนสินค้าเกษตรมิได้ ลดลงแต่อย่างใดเนื่องจาก ข้อตกลงมีช่องโหว่

6 สรุปผลการศึกษา 2. กลไกการเยียวยาข้อ พิพาท (dispute resolution) ของ WTO กำหนดให้ผู้ที่ได้รับความ เสียหาย “ ไปทวงหนี้เอา เอง ” โดยการใช้มาตรการ ตอบโต้ทางการค้า (retaliation) ทำให้ ประเทศขนาดเล็กที่มี อำนาจทางการค้าน้อย เสียเปรียบ และในการใช้ มาตรการตอบโต้ได้รับ ความเสียหายมากขึ้น

7 สรุปผลการศึกษา 3. ประเด็นใหม่ๆ ที่ประเทศ พัฒนาแล้วผลักดันเข้ามาใน WTO ไม่ได้เอื้อประโยชน์ ให้แก่ประเทศที่ยากจนแต่ อย่างใดเนื่องจาก ไม่มีการวิเคราะห์ (cost benefit analysis) ของ ข้อผูกพัน

8 สรุปผลการศึกษา มาตรฐานที่กำหนดขึ้นอิง มาตรฐานของประเทศ พัฒนาแล้ว ต้นทุนในการนำมาบังคับ สูง ประเด็นในการเจรจามี ความซับซ้อนทางเทคนิค

9 สรุปผลการศึกษา 4. “ แต้มต่อ ” ที่ให้กับ ประเทศกำลังพัฒนา ใน WTO โดยส่วนมากแล้ว ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างจริงจังเนื่องจาก ไม่ผูกพัน ( เช่นการให้ความ ช่วยเหลือทางเทคนิค ) ไม่เป็นรูปธรรม ( เช่นการ กำหนดให้ประเทศพัฒนาแล้ว คำนึงถึงความจำเป็นของ ประเทศกำลังพัฒนาในกรณีที่ มีข้อพิพาททางการค้า )

10 สรุปผลการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความ ต้องการ ( เช่นการอนุญาตให้ ประเทศกำลังพัฒนากำหนด มาตรฐานสินค้านำเข้าเองได้ ในขณะที่ปัญหาสำคัญคือ มาตรฐานสินค้าส่งออก ) ไม่โปร่งใส เช่นในกรณีที่ GSP ผูกใช้เป็นเครื่องมือใน การต่อรองนอกเวที

11 สรุปผลการศึกษา มีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค ต่อการใช้สิทธิ ( เช่น การ อนุญาตให้ประเทศที่กำลัง พัฒนาสามารถปรับเปลี่ยน อัตราภาษีที่ต่างไปจากข้อ ผูกพันเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรม ภายในประเทศ แต่เปิดให้ การกระทำดังกล่าวถูกตอบ โต้จากผู้ที่ได้รับความ เสียหาย )

12 สรุปแล้ว WTO เป็น สมาคมคนรวยจริง ในทางปฏิบัติ แต่หาก เราไม่เข้าร่วมการเจรจา แล้ว เราจะมีทางเลือก ที่ดีกว่าหรือ ???

13 ทำไมประเทศกำลังพัฒนา จึงเสียเปรียบ ขาดความเชี่ยวชาญด้าน เทคนิคและด้านกฎหมายจึง “ ตามไม่ทัน ” ถูกแรงกดดันนอกเวทีการ เจรจา (GSP, AID) ขาดผู้นำ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อน เนื่องจากแต่ละประเทศ มุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ของ ตนเอง (Textiles, Agriculture, GSP)

14 ประเด็นที่ต้องพิจารณา 1. ทำอย่างไรประเทศกำลังพัฒนา จึงจะสร้างอำนาจต่อรองได้ – เราจะใช้ประโยชน์จากประเทศจีน และอาเซียนได้อย่างไร – เราจะทำให้ประเทศกำลังพัฒนา สละแนวคิดแบบ “ ตัวใครตัวมัน ” ซึ่งทำให้กลุ่มอ่อนแอได้อย่างไร

15 ประเด็นที่ต้องพิจารณา 2. การสร้างศักยภาพในการเจรจา – เราจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร – เราจะทำอย่างไรจึงจะมีบทบาทใน เชิงรุกแทนที่จะเป็นเพียงผู้ สังเกตการณ์ – เราควรดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจน เป็นพันธกรณีผูกพันประเทศที่ร่ำรวย – เราจะใช้ประโยชน์จากองค์กรพัฒนา ต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด

16 ประเด็นที่ต้องพิจารณา 3. เราควรมีจุดยืนอย่างไร เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ – การลงทุน – นโยบายการแข่งขันทางการค้า – เกษตร – สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา – มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม และ มาตรฐานสุขอนามัย


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการและการ กำหนดท่าทีในการ เจรจาต่อรองในระดับ สากล กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google