งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ” โดย คุณประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 16 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ” โดย คุณประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 16 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ” โดย คุณประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 16 กุมภาพันธ์ 2550

2 1. โครงสร้างกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

3 เนื่องจากการพัฒนาที่อยู่ อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญ ปัจจัยหนึ่ง เพราะเป็นหนึ่ง ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีพ โครงสร้างกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ

4 ส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็น ผู้พัฒนาและเจาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้ 20,000 บาท / ครัวเรือน / เดือนขึ้นไป ภาคประชาชนจะสร้างที่อยู่ อาศัย ตามความ สามารถ และภาครัฐจะเน้นส่วนที่ ภาคเอกชนและประชาชนสร้าง เองไม่ได้

5 2. โครงสร้างสาธารณูปโภค

6 การพัฒนาที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ เพียงแต่สร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย แต่ต้องทำสาธารณูปโภคเข้าไป ด้วย ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ดังนั้น ใน แผนการพัฒนาก็ควรมีการวาง เครือข่าย เข้าไปถึง โดยมีกรอบเวลาพร้อม กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

7 3. โครงสร้างภาษี

8 เนื่องจากภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ อาศัยมีมากมาย และสร้างภาระ ให้กับประชาชนมากกว่าความ สำคัญในการเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ของการดำรงชีพ ได้แก่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมใน การโอน และ จดจำนอง

9 ซึ่งถ้าคิดรวมกันแล้ว จะเป็น ค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ ความสามารถในการซื้อที่อยู่ อาศัยของประชาชนลดน้อยลง จึงควรจัดรูปแบบหรือลดภาษีใน ส่วนนี้บ้าง ส่วนลดหย่อนภาษีของผู้ซื้อที่จะ นำไปหักภาษีเงินได้บุคคธรรมดา ควรมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือ ค่าธรรมเนียมในการโอนควรเป็น อัตราที่แน่นอน ( ไม่ใช่เป็น เปอร์เซ็นต์ )

10 4. โครงสร้าง ทางด้านการเงิน

11 การจะพัฒนาที่อยู่อาศัย ต้องมี แหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ อัตราคงที่ระยะยาว 20 – 30 ปี และกลไกในการหาเงินกู้ที่มี ต้นทุนต่ำ โดยมีจุดคุ้ม ทุนของ ตัวมันเองอยู่แล้ว

12 และภาครัฐควรมีนโยบาย และการเงินที่จะสนับสนุน Public Housing อาทิเช่น การพิจารณาให้ BOI เพื่อ สร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มผู้ต้องการซื้อบ้าน หลังแรกโดยเฉพาะผู้มีรายได้ น้อย

13 5. โครงสร้าง องค์กร

14 ควรมีการพัฒนาองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น มีหน่วยงานระดับสูงที่เข้ามาดูแล การวางแผนกำหนดนโยบายและ กำกับเรื่องที่อยู่อาศัยอย่าง จริงจัง ครบวงจร

15 6. โครงสร้าง ข้อมูล

16 ควรมีแหล่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัยโดย เฉพาะ ทำให้ทราบ ถึงกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้าง รายได้ของประชากร (Socio- Economic Status) ทำเล และความสามารถทางการ เงิน โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์

17 7. โครงสร้าง กฎหมาย

18 ควรมีการทบทวนโครงสร้าง กฎหมายของการซื้อ และการเช่า ซื้อว่ามีข้อติดขัดกันหรือไม่ และ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ มี ความเหมาะสมมากหรือน้อย อย่างไร โดยเฉพาะพื้นที่หรือที่ดิน ที่เป็นของหน่วยงานราชการ จะทำ อย่างไรให้มีความเป็นไปได้ที่จะ พัฒนาให้ดีขึ้น และกฎหมายของ คนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อที่อยู่ อาศัยในประเทศไทยด้วย

19 8. ผังภาค / ผังประเทศ

20 การพัฒนาผังเมือง ควรคำนึงถึง แนวความคิด “ ชุมชนครบ สมบูรณ์ในตัวเอง ” (Self- Contained Community) โดยผังเมืองควรส่งเสริมใน 2 เรื่อง คือ

21 - มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ใกล้ แหล่งงาน ชุมชน โรงเรียน และ สถานที่ที่มีความสะดวกสบายใน การจับจ่ายใช้สอย การออก ระเบียบข้อบังคับของผังเมือง ควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน ไทย และผังเมืองควรคำนึงถึง ความสามารถในการซื้อที่อยู่ อาศัยของคนทั่วไปด้วย

22 - ผังภาคและผังประเทศ ต้องมี การพัฒนามาจากยุทธศาสตร์ที่มี การศึกษามาอย่างจริงจัง และ สอดคล้องกับแนวนโยบายใน การพัฒนาระดับจังหวัด ภาค และประเทศอย่างแท้จริง เช่น จังหวัดใดภาคใดจะกำหนดให้อยู่ ในยุทธศาสตร์ที่เน้นอุตสาหกรรม ใด ( ท่องเที่ยว การผลิต การเกษตร ฯลฯ ) เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

23 9. โครงสร้าง ทางด้านสังคม

24 ควรมีการสนับสนุนจาก ภาครัฐในการให้ความรู้อย่าง จริงจัง และแก้ปัญหาข้อ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากผู้อยู่ อาศัยที่อยู่ร่วมกันในอาคาร ชุดหรือบ้านจัดสรร

25 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt “ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ” โดย คุณประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 16 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google