งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.. หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.. หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

2 หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

3 เกณฑ์การจัดสรร กระจายจากอดีตสู่ปัจจุบัน กระจายไม่กระจุกโรงใดโรงหนึ่ง แสดงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนตามประเภทและลักษณะ ครุภัณฑ์ยึดขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท ขนาดกลางลงประมาณ 5 แสนบาท

4 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ ให้ความสำคัญกับวิธี Bottom Up ความเป็นนิตบุคคล และอัตลักษณ์ของ โรงเรียน โรงเรียนต้องจัดทำคำขอจัดสรรผ่าน สพม.ตรวจสอบนำส่งให้คณะกรรมการ ของ สมป.พิจารณาออกบัญชีจัดสรร

5 วิธีการจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณ คำขอประกอบด้วย ส่วนที่ชี้แจงอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศตาม ประเภทโรงเรียน ส่วนที่ระบุชุดรายการความต้องการชุด ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนที่แสดงการเทียบราคาตลาดอย่างน้อง 3 เจ้า โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะ และสืบราคาตลาด

6 รายการจัดสรรครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ 287.55 ล้านบาท ครุภัณฑ์โครงการการเรียนรู้ไร้พรมแดน 171 ล้านบาท ครุภัณฑ์คลังทฤษฎีความรู้ 115.2 ล้านบาท ครุภัณฑ์ทักษะงานอาชีพ 37.8 ล้าน ครุภัณฑ์การสอนโรงเรียน Education Hub 2.1 ล้าน

7 รายการงบลงทุนค่าก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม 10 โรง 21.718 ล้านบาท (3.2577) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ 17 โรง 17.2265 ล้านบาท (2.584) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1; 14.654 ล้าน บาท (2.198)

8 รายการงบลงทุนค่าก่อสร้าง ประชุมรับแบบรูปรายการและรับฟังข้อ สังเกตุการจัดซื้อจัดจ้างและการคุมงาน วันที่ 3-4 เม.ย. 2555

9 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง สมป. 134.5662 ล้านบาท แปรญัตติ 4164.015 ล้านบาท ภัยธรรมชาติ 4.2 ล้านบาท ในส่วนนี้สามารถพิจารณาเป็น หอประชุมโรงอาหาร หอนอน ชุด ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุง ต้องไม่ผูกพัน งบประมาณข้ามปี

10 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง วิธีการ งบ สมป.จัดกรณีจำเป็นที่งบแปรญัตติไม่จัด สพม.ควรแจ้งให้โรงเรียนไปประสานกับ สส.พื้นที่เพื่อใช้งบแปรญัตติ รายการที่จัดเน้น ระบบไฟฟ้า ประปา อาคารโครงสร้าง ปรับปรุงโรงฝึกงานหรือ ศูนย์ฝึกอาชีพ

11 ครุภัณฑ์สำนักงานเขต โต๊ะ-เก้าอี้ 15 ชุด 0.09 ล้าน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที 0.1 ล้าน เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 5 หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรอง น้ำ 0.034 ล้าน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,500 ANSI Lumens 0.03 ล้าน รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง 1.42 ล้าน เฉพาะ สพม.ที่มีรถ 1 คัน หรือจำเป็นในพื้นที่

12 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ วัตถุประสงค์ : มุ่งฝึกทักษะการเรียนรู้ เป้าหมายเข้าสู่เวทีการแข่งขันเชิงทักษะ วิชาการ ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Lab แห้ง ชุด Lab กึ่งทดลอง ต้องไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง จะถูกตัดออก

13 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุด Digital Sound Lab วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคม อาเซียนด้านสมรรถนะทางภาษาเพื่อการ สื่อสารและวัฒนธรรม และการใช้คำศัพท์ เฉพะสาขาวิชา (Technical terms) ลักษณะครุภัณฑ์

14 ลักษณะครุภัณฑ์ชุด Digital Sound Lab Sever ที่มี ชุดฝึกทักษะการออกเสียงของกลุ่ม คำศัพท์ที่เป็นพื้นฐานการสื่อสารจำแนก เป็นระดับชั้นที่ประเมินผลได้ในตัว ชุด Technical terms ให้ครูฝึกออกเสียง ใช้สอนใน 7 กลุ่มสาระ และให้เด็กสืบค้น เรียนรู้คำศัพท์

15 ลักษณะครุภัณฑ์ชุด Digital Sound Lab Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู 1 เครื่อง TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอ ของนักเรียน Tablet นักเรียน ประมาณ 30 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน

16 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน วัตถุประสงค์ : เตรียมคนสู่ประชาคม อาเซียนด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก ลักษณะครุภัณฑ์ Sever ที่มีชุดคลังองค์ความรู้ดังนี้ ความรู้พื้นฐานความเป็นมาด้านสังคมวัฒนธรรม และภูมิประเทศของแต่ละประเทศ องค์ความรู้ด้านความร่วมมือ 3 เสาหลัก

17 ครุภัณฑ์ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ลักษณะครุภัณฑ์ RSS Feed ข่าวของประกลุ่มอาเซียนดัก จัดเก็บ เพื่อให้ครูกลุ่มสาระสังคมใช้เป็นสื่อ กำหนดประเด็นให้นักเรียนวิเคราะห์ศักยภาพ จากสถานการณ์และให้นักเรียนสืบค้นทฤษฎี มาสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอ ประเด็นความร่วมมือจัดเก็นเป็น KM ชุดฝึกอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ชุดฝึกและเรียนรู้ภาษาพื้นฐานประจำวันของ แต่ละประเทศ

18 ครุภัณฑ์ชุดศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ลักษณะครุภัณฑ์ Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Monitor และ Keyboard ที่เป็นลูกข่ายกับ Server สำหรับสืบค้นองค์ความรู้ 10 เครื่อง หูฟังครูและนักเรียน TV. นำเสนอความรู้พื้นฐานแบบอัตโนมัติ หรือเลือกจากเมนู

19 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุนทรียภาพ วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างคุณลักษณะความ สุนทรียภาพและดำรงค์ไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ชุดดนตรีสากล ชุดวงโยธวาธิต

20 ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ชุดสุขภาพพลานามัย วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย ชุดกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานการออกกำลัง กายและเตรียมกล้ามเนื้อเพื่อการเป็น นักกีฬา ลักษณะครุภัณฑ์ ชุด Fitness กลางแจ้งหรือในร่ม ชุดพื้นฐานการฝึกกีฬาแต่ละประเภท

21 ครุภัณฑ์ชุดทักษะงานอาชีพ วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการสร้างทักษะการ ทำงานที่เป็นอาชีพสอดคล้องกับหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งวิชาเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมชุมนุม ลักษณะครุภัณฑ์ ชุดงานเกษตรกรรม (พืชไร่ สวน ปศุสัตว์) ชุดงานคหกรรม (อาหาร เบอร์เกอรี) ชุดงานอุตสาหกรรม พานิชยกรรม ชุดการท่องเที่ยวและความงาม

22 ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ไร้พรมแดน ต่อยอดจากโครงการปี 2554 Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง เพิ่มชุดลิขสิทธิ์ และตัด Interactive Board เพิ่มขนาดของ TV

23 วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน สร้างสื่อการเรียนรู้ บันทึกการเรียนรู้ และ จัดทำ Lecture On-Demand เผยแพร่บทสรุปความรู้รายวิชา นิทัศการ รูปการถ่ายทอดสด (Web Casting) จัดการเรียนการสอน และประชุมทางไกลใน รูปแบบ Web Conferencing

24 ชุดแบ่งปันความรู้ ลักษณะครุภัณฑ์

25 ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้ Top down ทำ TOR จากส่วนกลาง วัตถุประสงค์ : เครื่องมือสืบค้นและอ้างอิงที่ เชื่อมโยงทฤษฏีควมรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนก เป็นระดับชั้นและรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของ อาชีพของภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคสู่ การแนะแนวอาชีพพร้อมกับวิเคราะห์ ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลกลุ่กลุ่ม ลักษณะครุภัณฑ์

26 Internet Operating System คลังอาชีพในภูมิภาค คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระ แยกระดับ / วิชา คลัง ข้อสอบ ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้

27 ลักษณะครุภัณฑ์ Server ที่มี ระบบปฎิบัติการ Windows คลังทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระจำแนกเป็น ระดับชั้นและรายวิชาที่เชื่อโยงความรู้ไปสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้ครูพัฒนา จัดเก็บเองได้ และเชื่อมโยงบอกเป็นพื้นฐาน ของอาชีพได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

28 ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้ ลักษณะครุภัณฑ์ คลังแนะแนวอาชีพ เป็นการแนะแนวอาชีพ ในภูมิลำเนาถิ่นฐานและภูมิภาคที่เป็น ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดและภูมิภาค นำเสนอเป็นรูปแบบคล้ายสารานุกรม ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสืบค้นเพิ่มเติมไปสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเชื่อมโยงบอก พื้นฐานทฤษฎีความรู้ 8 กลุ่มสาระตาม ระดับชั้นได้ ที่มีส่วนบรรณานุกรมอ้างอิง

29 ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้ ลักษณะครุภัณฑ์ คลังข้อสอบ ที่สร้างโดยครูระบุตัวชี้วัด มาตรฐานรายวิชามีเฉลยแนวการคิดและ แหล่งอ้างอิงสืบค้นเพิ่มเติมสามารถจัดสอบ บนเครื่องและกระดาษคำตอบมีเครื่องตรวจ วิเคราะห์ผลการผ่านไม่ผ่านเป็นรายตัวชี้วัด ที่ให้สิทธิ์นักเรียนไม่ผ่านเข้าดูเฉลยแนวคิด และแหล่งอ้างอิงจัดเก็บผลในการใช้ ตรวจสอบองค์ความรู้ก่อบสอบสู่การซ่อม เสริมก่อนการสอบจริง และแชร์ข้อสอบได้

30 ครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้ ลักษณะครุภัณฑ์ Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ Notebook Tablet ครู พร้อมชุดเขียน TV LED ไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอ ของนักเรียน Tablet นักเรียน 30 ตัว พร้อมชุดเขียน

31 ปฏิทินการทำงาน 19-22 มี.ค.ประชุมข้อตกลง สพม. 26-30 มี.ค.สพม.ประชุม ผอ.โรงเรียนรับ หลักการและวิธีการ 2-16 เม.ย.โรงเรียนศึกษา On-demand และจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณส่ง สพม. 17-22 เม.ย.สพม.สรุปและส่งคำขอให้ คณะกรรมการของ สมป. 23-30 คณะกรรมการฯพิจารณาเสนอ อนุมัติบัญชีและแจ้งจัดสรร

32 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

33 การตั้งงบประมาณปี 2556 ขยายผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากลในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป สนับสนุนครูสอนเป็นสอนดีสอนเก่งสร้างชุด การสอน และชุดสรุปเนื้อหาจัดทำ On- demand (วัสดุ/รางวัล) พัฒนาศูนย์สร้างองค์ความรู้และอ้างอิง ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการสร้างสื่อ On- demand และรูปแบบการใช้แบ่งปันความรู้ รายวิชา อุปกรณ์และครุภัณฑ์ชุดส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studay)

34 การตั้งงบประมาณปี 2556 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ฝึกและพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพ ทางร่างกาย พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตด้านการงานและ อาชีพ พัฒนาทักษะและความสุนทรียภาพ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

35 การตั้งงบประมาณปี 2556 สร้างกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนด้าน ทักษะและคุณภาพชีวิติ งบประมาณคาปรับปรุง และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อและอุปกรณ์การพัฒนาทักษะการทำงาน ค่าก่อสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้การพัฒนาทักษะ ชีวิต พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนตาม วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

36 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ละแบบ เอนกประสงค์ 5 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 108 ล./55 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 318 ล./55 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน แบบ 324 ล./55 จำนวน 15 หลัง

37 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ ก่อสร้างหอประชุมแบบ 101 ล./27 จำนวน 15 หลัง ก่อสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 20 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก/55 จำนวน 30 หลัง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง/55 จำนสวน 30 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่นั่ง/49 จำนวน 50 หลัง

38 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102 จำนวน 35 หลัง ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204 จำนวน 25 หลัง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 4 ชั้น 240 คน 3 หลัง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100,000 ตัว

39 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุด 26 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดและทรุด โทรมตามอายุปี 1,200 หลัง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ ในโรงเรียน 100 แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงรั้วและเขื่อนกันน้ำกันดินจากภัย ธรรมชาติ 50 แห่ง

40 การตั้งงบประมาณปี 2556 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนได้รับ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 800 โรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 500 โรงเรียน 1,200,000 บาท และประปา 800 โรงเรียน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ สำนักงานสถานศึกษา 2,360 โรงเรียน

41 การตั้งงบประมาณปี 2556 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 42 สพม ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 15 สพม ค่าบริหารจัดการ สพม. โครงการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการ Education Hub/ประชาคมอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.. หลักการ มีทั้งแบบTop down & Bottom Up เสริมสร้างความเป็นนิติบุคคลของ สถานศึกษา ตอบสนองความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google