งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

2 จัดกรอบวงเงิน 183 สพท. ครุภัณฑ์ 1 กรอบ สิ่งก่อสร้าง 1 กรอบ

3 องค์ประกอบการ พิจารณากรอบวงเงิน 1. ข้อมูลความขาดแคลน สิ่งก่อสร้าง 60% 2. จำนวนนักเรียน 20% 3. เฉลี่ย 20%

4 ครุภัณฑ์ - สำนักงาน - สถานศึกษา ครุภัณฑ์ - สำนักงาน - สถานศึกษา สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างปีเดียว - งบผูกพัน

5 สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้าง อาคารเรียน อาคาร ประกอบ 1 กรอบ ค่าขนส่ง ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 1 กรอบ ( เงินเหลือ สร้างใหม่ นำมาสมทบ ซ่อมแซมได้ ) * จะแจ้งงบ ’57 ให้ทราบด้วย ( สร้างใหม่ / ซ่อมแซม / น้ำท่วม )

6 ตารางเปรียบเทียบ ขอ - ได้

7 สิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน นักเรียน > 450 คน ขาดแคลน > 10 ห้อง 6 แบบมาตรฐาน + แบบ พิเศษ

8 6 แบบมาตรฐาน 1. แบบ 212 ล /55 12,955,000 บาท 2. แบบ 216 ล /55 17,700,000 บาท 3. แบบ 318 ล /55 – ก ( นอกเขตแผ่นดินไหว ) 21,714,000 บาท 4. แบบ 318 ล /55 – ข ( เขตแผ่นดินไหว ) 22,534,000 บาท 5. แบบ 324 ล /55 – ก ( นอกเขตแผ่นดินไหว ) 25,690,000 บาท 6. แบบ 324 ล /55 – ข ( เขตแผ่นดินไหว ) 26,580,000 บาท

9 เงื่อนไข - แบบในเขต แผ่นดินไหว 22 จ. เท่านั้น - พื้นที่ปกติ เลือกแบบมาตรฐาน

10 แนวทางการจัดทำระบบป้องกัน อุทกภัย สำหรับสถานศึกษา สพฐ. - กำหนดมาตรฐาน เงื่อนไข ราคา รายการ กำหนดรายละเอียด - สรุปประมวลผลภาพรวมงบประมาณ สพท. - ตรวจสอบ พิจารณา คัดเลือก โรงเรียนพื้นที่ เปราะบาง / พื้นที่ลุ่ม / พื้นที่เสี่ยง - ชี้แจง ทำความเข้าใจ โรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย

11 แนวทางการจัดทำระบบป้องกัน อุทกภัย สำหรับสถานศึกษา ( ต่อ ) โรงเรียน - ตรวจสอบความจำเป็น - กำหนดแนวทางป้องกัน / บรรเทาปัญหา อุทกภัย - เลือกรายการ / กำหนดรายละเอียด ให้ ครอบคลุมความจำเป็น - จัดตั้งงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google