งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวัง ไกลกังวล

2 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา

3 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ภพ ที่แห่งใหม่ที่ผู้ตาย แล้วจะไปเกิดหรือ หมายถึงโลกที่เป็นที่อยู่ ของสัตว์ ภูมิ ระดับแห่งจิต ชั้น แห่งจิต หรือระดับแห่ง ชีวิต ภพ - ภูมิ

4 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 1. กามภพ ที่เกิดและอาศัย ของหมู่สัตว์ ที่ยังเกาะเกี่ยวติด ข้องกับกามคุณ 5 รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย ภพ

5 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 2. รูปภพ ที่เกิดและอาศัย ของรูปพรหมเทวดาที่ มีรูปกาย มีทั้งหมด 16 ชั้น ภพ

6 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 3. อรูปภพ ที่เกิดและอาศัยของ อรูปพรหม เทวดาที่ไม่มีรูป มี ทั้งหมด 4 ชั้น ภพ

7 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 1. กามาวจรภูมิ ชั้นของจิตที่ยัง ท่องเที่ยวอยู่ในกาม แบ่งย่อยออกเป็น 11 ชั้น กามภพ ภูมิ

8 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 2. รูปาวจรภูมิ ชั้นที่ยังท่องเที่ยวอยู่ใน รูป มี 16 ชั้น รูปภพ ภูมิ

9 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 3. อรูปาวจร ภูมิ ชั้นที่ยังท่องเที่ยว อยู่ในอรูป มี 4 ชั้น อรูปภพ ภูมิ

10 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ 4. โลกุตตร ภูมิ จิต ระดับชีวิต ของบุคคล ผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิ ทั้งสามข้างต้น เป็นระดับจิตใจของพระ อริยบุคคล ภูมิ

11 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ แผนผัง ภพ - ภูมิ โลกุตตรภูมิ อรูปภพ รูปภพ กามภพ อรูปาวจรสวรรค์ 4 ชั้น กามาวจรสวรรค์ 6 ชั้น มนุษย์ อสุรกาย เปรต ดิรัจฉาน นรก รูปาวจรสวรรค์ 16 ชั้น

12 ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ ชมวีดีทัศน์ ภพ - ภูมิ 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt ครูศศิเพ็ญ วิมุก ตานนท์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศัพท์ทาง พระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google