งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส41102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

3 ภพ-ภูมิ ภพ ที่แห่งใหม่ที่ผู้ตายแล้วจะไปเกิดหรือหมายถึงโลกที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ ภูมิ ระดับแห่งจิต ชั้นแห่งจิต หรือระดับแห่งชีวิต

4 ภพ 1.กามภพ ที่เกิดและอาศัยของหมู่สัตว์
ที่ยังเกาะเกี่ยวติดข้องกับกามคุณ 5 รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย ภพ

5 2.รูปภพ ที่เกิดและอาศัยของรูปพรหมเทวดาที่มีรูปกาย มีทั้งหมด 16 ชั้น ภพ

6 ภพ 3.อรูปภพ ที่เกิดและอาศัยของอรูปพรหม
เทวดาที่ไม่มีรูป มีทั้งหมด 4 ชั้น ภพ

7 ภูมิ กามภพ 1.กามาวจรภูมิ
ชั้นของจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามแบ่งย่อยออกเป็น 11 ชั้น กามภพ ภูมิ

8 2.รูปาวจรภูมิ ชั้นที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในรูป มี 16 ชั้น รูปภพ ภูมิ

9 3.อรูปาวจรภูมิ ชั้นที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในอรูป มี 4 ชั้น อรูปภพ ภูมิ

10 ภูมิ ผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามข้างต้น เป็นระดับจิตใจของพระอริยบุคคล
4.โลกุตตรภูมิ จิต ระดับชีวิตของบุคคล ผู้พัฒนาตนจนพ้นภูมิทั้งสามข้างต้น เป็นระดับจิตใจของพระอริยบุคคล ภูมิ

11 แผนผัง ภพ - ภูมิ โลกุตตรภูมิ อรูปภพ อรูปาวจรสวรรค์ 4 ชั้น รูปภพ
รูปาวจรสวรรค์ 16 ชั้น กามาวจรสวรรค์ 6 ชั้น มนุษย์ กามภพ อสุรกาย เปรต ดิรัจฉาน นรก

12 ชมวีดีทัศน์ ภพ - ภูมิ 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google