งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังโยชน์ 10 คือ กิเลสเครื่องผูกมัด สัตว์โลกให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด 1. สักกายทิฏฐิ = ความเห็นผิดว่ามี ตัวตน 2. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัยใน พระรัตนตรัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังโยชน์ 10 คือ กิเลสเครื่องผูกมัด สัตว์โลกให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด 1. สักกายทิฏฐิ = ความเห็นผิดว่ามี ตัวตน 2. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัยใน พระรัตนตรัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สังโยชน์ 10 คือ กิเลสเครื่องผูกมัด สัตว์โลกให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด 1. สักกายทิฏฐิ = ความเห็นผิดว่ามี ตัวตน 2. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัยใน พระรัตนตรัย 3. สีลัพพตปรามาส = ความยึดมั่น ในศีลและพรตนอกพระศาสนา อริยบุคคลกับการตัดสังโยชน์คือการละกิเลส 4. กามราคะ = ความยินดีติดใจ ในกามคุณ 5 5. ปฏิฆะ = ความขุ่นข้องขัดเคือง ใจ

3 6. รูปราคะ = ความยินดีติดใจในรูป ฌาน 7. อรูปราคะ = ความยินดีติดใจ ในอรูปฌาน 8. มานะ = ความถือตัว 9. อุทธัจจะ = ความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชา = ความไม่รู้สภาวะธรรม ตามความเป็นจริง

4 อริยบุคคลกับการละสังโยชน์ 10 1. พระโสดาบันบุคคล ละได้ ข้อ 1 – 2 – 3 2. พระสกิทาคามีบุคคล ละได้ เหมือนพระโสดาบันแต่ทำสังโยชน์ที่ เหลือให้เบาบางลง 3. พระอนาคามีบุคคล ละได้ ข้อ 4 – 5 4. พระอรหันตบุคคล ละได้ ข้อ 6 – 10 ที่เหลือทั้งหมด

5 ข้อ 1 – 5 เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ แปลว่า สังโยชน์เบื้องต่ำ ข้อ 6 - 10 เรียกว่า อุทธัมภาคิยสังโยชน์แปลว่า สังโยชน์เบื้องสูง

6


ดาวน์โหลด ppt สังโยชน์ 10 คือ กิเลสเครื่องผูกมัด สัตว์โลกให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด 1. สักกายทิฏฐิ = ความเห็นผิดว่ามี ตัวตน 2. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัยใน พระรัตนตรัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google