งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้   ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ - เวลาที่ ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้   ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ - เวลาที่ ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้   ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ - เวลาที่ ใช้ ชื่อหน่วย พุทธิพิสัย ทักษะ ฯ จิตพิสัย เวลา

2 ตัวอย่าง แผนการ สอนที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา เวลา / คาบ / สัปดาห์ 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพทาง ภูมิศาสตร์ 1. บอกที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัด ได้ 2. อธิบายลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของจังหวัดได้ สภาพทางภูมิศาสตร์ 1. ที่ตั้งและอาณาของ จังหวัด 2. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศของ จังหวัด 2

3 กรอบการทำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล เวลา

4 การเรียบเรียงแผนการจัดการเรียนรู้ นำหน่วยการเรียนรู้มาจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกหน่วย - รายชั่วโมง - แผนรวม

5 องค์ประก อบ ของ แผนการ จัดการ เรียนรู้ องค์ประก อบ ของ แผนการ จัดการ เรียนรู้  หัวข้อเรื่อง  สาระสำคัญ  มาตรฐานการ เรียนรู้ / ตช.  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการ เรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและ ประเมินผล  งานที่มอบหมาย  เอกสารอ้างอิง  บันทึกหลังการ สอน  หัวข้อเรื่อง  สาระสำคัญ  มาตรฐานการ เรียนรู้ / ตช.  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการ เรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดและ ประเมินผล  งานที่มอบหมาย  เอกสารอ้างอิง  บันทึกหลังการ สอน

6 องค์ประกอบของแผนการ จัดการเรียนรู้เพิ่มเติม - ใบความรู้ - ใบงาน / ใบกิจกรรม - เครื่องมือการวัดผล ต่างๆ  แบบสังเกต พฤติกรรม  แบบประเมินผลงาน  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด

7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ส่วนหัวของแผนฯ แผนการจัดการเรียนรู้ที่..... เรื่อง................... จำนวน..... คาบ สัปดาห์ที่............. วันที่.......... เดือน................... พ. ศ................. กลุ่มสาระการเรียนรู้................. วิชา........................... ชั้น........ โรงเรียน....................................... สำนักงานเขต....................

8 หมายถึง ความคิด รวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา หลักการวิธีการที่ต้องการให้ ผู้เรียนได้รับ หลังจากเรียน เรื่องนั้น ๆ แล้ว ทั้งในด้าน ความรู้ทักษะ และ เจตคติโดย พิจารณาจากจุดประสงค์การ เรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ แล้วเขียนเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ สาระสำคัญ

9 - หลักการ - ข้อสรุป - แนวคิด - มโนทัศน์ - ความคิดรวบ ยอด สาระสำคัญ

10 เป็นข้อความสรุปที่ได้เรียบ เรียงมาจากลักษณะเด่น ของเนื้อหา - ให้สั้นกระทัดรัด - มีความหมายชัดเจน - เหมาะสมกับระดับชั้น ของผู้เรียน - เขียนเป็นประโยคบอก เล่าหรือวลี - เขียนเป็นความเรียง

11 สาระสำคัญ 3 ค คือ นิยามศัพท์, ความหมาย ฟันเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่บดอาหาร ควร หลักการ, ทฤษฎี, กฎ ควรแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร คุณค่า สัจพจน์, คติพจน์ ฟันดี มีสุข

12

13 แนวทางการเขียน สาระสำคัญ ชื่อเรื่อง ( ตามด้วย ) เป็น หมา ยถึง คือ ข้อควา มขยาย ชื่อเรื่อง การคูณเป็นการนับเพิ่มครั้งละ เท่ากัน น้ำและแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นใน การปรุงอาหารของพืช

14 ตัวอย่าง 1. เรื่องการรีดผ้า / สาระสำคัญ การรีดผ้าเป็นวิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าเครื่อง แต่งกายเรียบสวยงาม 2. เรื่องไตรยางค์ / สาระสำคัญ ไตรยางค์ มาจากคำว่า ไตร ซึ่ง แปลว่า สาม และคำว่า ยางค์ แปลว่า ส่วน หรือรวม หมายถึง การแบ่งพยัญชนะ ออกเป็น 3 หมู่

15 สรุปการเขียน สาระสำคัญ เขียนเป็นข้อหรือ ความเรียง เขียนเป็นข้อหรือ ความเรียง สรุปสาระหลัก / ประเด็นสำคัญ สรุปสาระหลัก / ประเด็นสำคัญ เน้นให้รู้ว่าทำไมจึง ต้องเรียนรู้ เน้นให้รู้ว่าทำไมจึง ต้องเรียนรู้

16 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน เป็น ผลการเรียนรู้ การระบุที่ต้องการให้ นักเรียนเป็นไปตาม ความ คาดหวัง เมื่อกระบวนการ เรียนการสอนผ่านไปใน บทเรียนหนึ่งๆ นั้น นักเรียน ควรมีพฤติกรรมแบบใด


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการทำแผนการจัดการเรียนรู้   ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์ มาตรฐาน คำอธิบายรายวิชา  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ - เวลาที่ ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google