งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิก กำหนดให้สถานศึกษา ( โรงเรียน ) เป็นสนามแพร่ธรรม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๔๔ และ พ. ศ. ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิก กำหนดให้สถานศึกษา ( โรงเรียน ) เป็นสนามแพร่ธรรม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๔๔ และ พ. ศ. ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิก กำหนดให้สถานศึกษา ( โรงเรียน ) เป็นสนามแพร่ธรรม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๔๔ และ พ. ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้เปิดกว้าง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติ ความสำคัญของศาสนา ศาสดา หลักธรรม ฯลฯ ของศาสนาอื่นๆ ได้

4  กว่า 30 ปีแล้วที่โรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล ราชบุรีไม่ได้จัดการเรียนการสอน “ คริสต์ศาสนา ” อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นโอกาสดีที่โรงเรียน คาทอลิก จะได้เผยแผ่จิตตารมณ์ ของพระคริสต์

5 หนัง สือ ชุดการ สอน หนังสือ เรียน คู่มือ ครู ฯลฯ เพื่อการจัดการเรียน การสอน

6 หลักสูตร “ คริสต์ศาสนา ” จึง ถูกจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้สถานศึกษา / โรงเรียนคาทอลิก ได้เป็นสนามแพร่ธรรมอย่าง แท้จริง ( ตามจุดมุ่งหมายของ การศึกษาคาทอลิก )

7  เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกได้มีหนังสือ เรียน คู่มือครู และสื่ออุปกรณ์ ใช้ในการจัดการ เรียนรู้ “ คริสต์ศาสนา ” ครบทุกชั้นปี : ป.1 – ม.6  ให้การจัดการเรียนการสอน “ คริสตศาสนา ” ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบ ครบวงจร และแบ่งเบาภาระ ครูผู้สอน

8  ให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนใน โรงเรียนคาทอลิก ได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้รู้จักและ สัมผัสถึงความรัก และความพระฤทธานุภาพของ พระเจ้า... เพื่อเมื่อเวลาที่เขาพึ่งใครไม่ได้... จะได้ระลึกถึงและหันกลับมาพึ่ง พระเจ้า... เราเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้ครูหว่าน จะเกิดผลเท่าไรขึ้นอยู่กับพระเจ้า

9 แบ่งออกเป็น 12 ชั้นปี แต่ละชั้นปีประกอบด้วย 1. หนังสือสาระการเรียนรู้ 2. คู่มือการจัดการเรียนรู้ 3. สื่อ - อุปกรณ์การสอน : CD เพลงและ VCD/DVD

10 CD เพลงประกอบบทเรียน

11 ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถม 1 - 3

12 ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถม 4 - 6

13 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยม 1 - 3

14 ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยม 4 - 6

15

16 โครงสร้างรายวิชา เนื้อหาสาระในแต่ละชั้นปีมีโครงสร้าง หรือลำดับเหมือนกัน ดังนี้ หน่วยที่ 1 ประวัติศาสนา หน่วยที่ 2 ประวัติศาสดา – อัครสาวก หน่วยที่ 3 หลักธรรมคำ สอน หน่วยที่ 4 หลักปฏิบัติ หน่วยที่ 5 พิธีกรรม หน่วยที่ 6 การภาวนา หน่วยที่ 7 บุคคล ตัวอย่าง

17  กำหนดเวลาเรียน การ วัดประเมินผล แจ้งให้ทราบใน แผนการจัดการเรียนรู้แต่ ละหน่วยแล้ว  เนื้อหาสาระในแต่ละหน่วย เพิ่มขึ้นหรือผันแปรไป ตามลำดับ  มัธยมปลายและอาชีวะมีหน่วย เสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องลำดับความเป็นมาของ พระศาสนจักรอดีต - ปัจจุบัน และในประเทศไทย

18


ดาวน์โหลด ppt  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิก กำหนดให้สถานศึกษา ( โรงเรียน ) เป็นสนามแพร่ธรรม  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๔๔ และ พ. ศ. ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google