งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจาคันธีสถูป อนุสรณ์แสดงว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จจากพุทธคยา มาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่นี่ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจาคันธีสถูป อนุสรณ์แสดงว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จจากพุทธคยา มาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่นี่ก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เจาคันธีสถูป อนุสรณ์แสดงว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จจากพุทธคยา มาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่นี่ก่อน

3 ในทางพระพุทธศาสนา ได้ แบ่งเป้าหมายของชีวิตไว้ 3 ระดับ โดย เริ่มจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดดังนี้ พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน พุทธจริยศาสตร์ อุดมคติคือนิพพาน อุดมคติของ พระพุทธศาสนา 1. เป้าหมายชีวิตในโลก นี้ 2. เป้าหมายชีวิตในโลก หน้า 3. เป้าหมายสูงสุดคือ นิพพาน

4 คือ คิหิสุข ได้แก่ สุขของคฤหัสถ์ หรือ กามโภคีสุข คือ สุขอันเกิดมาจากการ บริโภคกาม เป็นสุขโดยชอบธรรม มี 4 ประการ คือ 1. อัตถิสุขความสุขจาก การมีทรัพย์ ที่หาได้มาด้วยหยาด เหงื่อแรงงาน ความขยัน และความ สุจริต 1. เป้าหมายชีวิตในโลกนี้ 2. โภคสุขความสุขจาก การได้ใช้จ่ายทรัพย์ เลี้ยงดูตน และ ครอบครัวรวมถึง การบำเพ็ญประโยชน์

5 3. อนณสุขความสุขจากการ ไม่ต้องเป็นหนี้ ทำให้ไม่ต้องอึดอัด รู้สึก สบายใจ ( อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม 21 ข้อ 62 หน้า 90) 4. อนวัชชสุขความสุขจากการ ประพฤติที่ไม่มีโทษ ทั้งทาง กาย วาจา และทางใจ ( ข้อนี้มีค่ามากที่สุด )

6 สุขของคฤหัสถ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กาม สุข เป็นการแสวงหาความสุขที่เกิดมาจาก กิน กาม เกียรติ อันเกิดมาจากกามคุณทั้ง 5 - - ตาได้เห็นรูปสวย - - หูได้ฟังเสียงที่ไพเราะ - - จมูกได้ดมกลิ่นที่หอม - ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อย - กายได้สัมผัสกับเย็น ร้อน อ่อน แข็ง อันเป็นสิ่งที่ น่าปรารถนา น่า พอใจ

7 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติหลักธรรม เพื่อให้ได้รับ คิหิสุข เรียกธรรมหมวดนี้ว่า 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการ ขยันหาทรัพย์ รู้จักใช้ปัญญาจัดการงานให้ดี ด้วยความ สุจริต ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม แปลว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ใน ชาติปัจจุบัน ( คนโบราณเรียกหลักธรรมนี้ว่าหัวใจ เศรษฐี ) มี 4 ประการคือ

8 2. อารักขสัมปทา รู้จักเก็บรักษา ทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้เป็นอันตรายเสื่อม สูญ 3. กัลยาณมิตตตา รู้จักคบเพื่อนที่ ดีมีคุณธรรม เช่น มี ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 4. สมชีวิตา รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ จัดสรรงบประมาณรายรับ รายจ่ายให้ดี อย่า ให้รายจ่ายมากกว่ารายรับไม่ให้ฝืดเคืองหรือ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ( อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม 23 ข้อ 144 หน้า 289)

9 2. เป้าหมายชีวิตในโลกหน้า เรียกว่า สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในชาติหน้า ในระดับนี้หมายความว่า เมื่อมีทุกอย่าง สมบูรณ์ครบถ้วนในโลกนี้แล้ว ก็ให้ทราบ ความจริงของชีวิตว่า การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นการมาอยู่ ชั่วคราว เหมือนการมาเช่าโรงแรมอยู่ได้ เพียงชั่วระยะหนึ่ง จากนั้น ก็ต้องออกจาก โรงแรมนั้นไป นั่นคือ การจะต้องตายอำลา จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า

10 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา ถือว่า การเกิดและการตายนั้นเป็น สิ่งที่มีเงื่อนไข ถ้ายังมีกิเลสก็ยังต้องเวียน ว่ายตายเกิด ถ้าหมดกิเลสก็ไม่ต้องเกิด

11 ทุคติ คือ การไปเกิด ที่ไม่ดี อย่าได้ไปเกิดใน ทุคติ คือ การไปเกิด ที่ไม่ดี เรียกว่า อบายภูมิ 4 คือ 1. สัตว์นรก 2. เปรต 3. อสุรกาย และ 4. สัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้น ตราบเท่าที่ยังเวียนเกิดเวียน ตายก็ควรมี สุคติ คือ การไปเกิดในสถานที่ที่เป็นสุข มีมนุษย์ 1 สวรรค์ 6 ชั้น และพรหม 20 ชั้น

12 3. เป้าหมายสูงสุด คือ นิพพาน

13 นิพานคือ สภาวะที่จิตว่างเปล่าปราศจาก กิเลสคือ โลภะ ความอยากได้, โทสะ ความ โกรธ, โมหะ ความหลง ( นิพพานํ ปรมํ สุญญํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตเต็มไปด้วย ความสุขที่แท้จริง อันเป็นสุขไม่แปรเปลี่ยนไป เป็นทุกข์ ( นิพพานํ ปรมํ สุขํ ) นิพพานคือ สภาวะที่จิตมีอิสรภาพอย่าง สมบูรณ์ เพราะหลุดพ้นจากความชั่วคือกิเลส ทั้งปวง จึงเป็นจิตที่หมดความเห็นแก่ตัว ชีวิต ที่เหลืออยู่จึงเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ มหาชน ในจิตจึงมีแต่กุศลความดี ที่จะทำ ประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึง ตนเอง เพราะการถึงนิพพานชื่อว่าทำ ประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ได้แล้ว

14

15 นิพพานแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 1. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสในใจได้แล้วแต่ ยังมีชีวิตอยู่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพพาน ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าดับกิเลสในพระทัย ของพระองค์ได้ที่ใต้โคนต้นศรีมหา โพธิ์ เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา

16

17

18 ตัวอย่าง พระพุทธเจ้าปรินิพพานใต้ต้นนาง รังทั้งคู่ ที่เมืองกุสินารา เมื่อ พระชนมายุ 80 พรรษา 2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ ความตายของพระ อรหันต์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธนิพพาน

19


ดาวน์โหลด ppt เจาคันธีสถูป อนุสรณ์แสดงว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จจากพุทธคยา มาพบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่นี่ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google