งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

2 สาระสำคัญ การบอกชื่อคำศัพท์ และ ความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับ การถักไหมจีน เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมของจีนที่ เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีความ เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3 - บอกชื่อคำศัพท์ และความสำคัญอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับศิลปะการถักไหมจีน - บอกวิธีการและขั้นตอนการทำการถักไหมจีน - เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของจีน ที่เหมาะสมกับวัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด - ศิลปะการถักไหมจีนมี ความสำคัญหรือไม่

5

6 คำถามประจำบท - ประวัติความเป็นมาของ ไหมจีนคืออะไร - เงื่อนต่างๆของศิลปะการ ถักไหมจีนมีความหมาย อย่างไร

7 เกณฑ์การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ - แบบประเมินการนำเสนอ - แบบประเมินรูปเล่มรายงาน สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ - แบบทดสอบหลังเรียน

8 การพัฒนาแนวคิดสำหรับการทำ โครงงาน เป้าหมาย ( Goal ) : เพื่อให้นักเรียนทราบ ถึงศิลปวัฒนธรรมจีน ( การถักไหมจีน ) รวมทั้งประวัติความเป็นมา ความหมายของ เงื่อนต่างๆ บทบาท ( Role ) : นักเรียนเป็นผู้จำลอง สถานการณ์จริง กลุ่มผู้ชม ( Audience ): ครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6 ภาระงาน ( Product) : รูปเล่มรายงาน ลาย ของไหมจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะการถักไหมจีน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูวิไลวรรณ ใจรักประภาสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google