งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวงชนบท. กรมทางหลวงชนบท ในฐานะหน่วยงานพัฒนา/บูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสาย รอง และสะพาน ได้ตระหนักถึงปัญหาราคายางตกต่ำ และต้องการพัฒนามาตรฐานและกรรมวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวงชนบท. กรมทางหลวงชนบท ในฐานะหน่วยงานพัฒนา/บูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสาย รอง และสะพาน ได้ตระหนักถึงปัญหาราคายางตกต่ำ และต้องการพัฒนามาตรฐานและกรรมวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวงชนบท

2 กรมทางหลวงชนบท ในฐานะหน่วยงานพัฒนา/บูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสาย รอง และสะพาน ได้ตระหนักถึงปัญหาราคายางตกต่ำ และต้องการพัฒนามาตรฐานและกรรมวิธี ที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุปูผิวทางในอุณหภูมิต่ำกว่าปกติโดยใช้ส่วนผสมจาก Recycled Rubber หรือ ยางพาราธรรมชาติ โดยมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และมีความเป็นไปได้ใน การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

3 เป้าหมายของ โครงการ เป้าหมายของ โครงการ การพัฒนาวัสดุปูผิวทาง Crumb Rubber (CRA) กรรมวิธีผสม น้ำยางข้น กับแอสฟัลต์ กรรมวิธีผสม น้ำยางข้น กับแอสฟัลต์ กรรมวิธีผสม ผงยาง กับแอสฟัลต์ กรรมวิธีผสม ผงยาง กับแอสฟัลต์ การ ผลิต Rubberized Asphalt (Warm Mix) Natural Rubber (NRA) ผิวทาง PMA ผิวทาง Rubber ized Asphal t ผิวทาง AC ปกติ คุณภาพ เหนือกว่า ผิวทาง แบบปกติ

4 ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุเชื่อมประสาน Penetration, Softening Point, Flash Point, Viscosity Penetration, Softening Point, Flash Point, Viscosity ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง RTFO ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง RTFO ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง PAV ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง PAV ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุเชื่อมประสาน Penetration, Softening Point, Flash Point, Viscosity Penetration, Softening Point, Flash Point, Viscosity ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง RTFO ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง RTFO ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง PAV ความต้านทานต่อการยุบตัวแบบถาวร หลัง PAV ทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลติกคอนกรีต โดยใช้การผสมแบบอุ่น (Warm mixes) Wheel tracking Marshall Test Fatigue Test Stiffness Test Binder Test ผลการทดสอบวัสดุปูผิวทาง AC + Natural Rubber (NRA) AC + Crumb Rubber (CRA) 6%7% 9% 11% 6%7% 9% 11% Mix Test

5 ลำดับ การพิจารณา คุณสมบัติ ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำหนด มาตรฐาน อ้างอิง ผลการทดสอบ ยางรีไซเคิล (Crumb rubber) ยางพารา (Natural Rubber) 6%6%7%9%11%6%6%7%9%11% 1Softening Pointมากกว่า AC60/70ASTM D 36 2Flash Pointมากกว่า 232.3 (ºC)ASTM D946 3Viscosityไม่มากกว่า 3 (Pa.S) หน่วยงาน SHRP xx 4Viscosity หลัง RFTOไม่มากกว่า 3 (Pa.S) หน่วยงาน SHRP xxx 5% Retain Penetrationมากกว่า 54 (ºC) AASHTO T 179 6มวลที่เปลี่ยนแปลงไม่มากกว่า 1% หน่วยงาน SHRP 7 ความต้านทานต่อการยุบตัว แบบถาวร มากกว่า 1.0 (kPa) หน่วยงาน SHRP 8 ความต้านทานต่อการยุบตัว แบบถาวร หลัง RTFO มากกว่า 2.2 (kPa) หน่วยงาน SHRP 9 ความต้านทานต่อการยุบตัว แบบถาวร หลัง PAV ไม่มากกว่า 5,000 (kPa) หน่วยงาน SHRP Binder Test

6 Mix Test ( ลดอุณหภูมิในการผสมเป็น แบบ Warm-Mixes) Sizemm. (inch)9.5 (3/8”) 12.5 (1/2”) 19 (3/4”)25 (1”) layer Wearing BinderBase Course Sieve size Passing,% mm.in 37.500(1 1/2) 100 25.000(1) 10090-100 19.000(3/4) 10090-100 12.500(1/2)10080-100 9.500(3/8)90-100-56-80 4.750Number 455-8544-7435-6529-59 2.360Number 832-6728-5823-4919-45 1.180Number 16---- 0.600Number 30---- 0.300Number 507-235-215-195-17 0.150Number 100 0.075Number 2002-10 2-81-7 คุณสมบัติของวัสดุมวลรวมหยาบ และมวลรวมละเอียดผ่านตาม เกณฑ์ข้อกำหนด Gradation Stiffness Test ทั้ง CRA และ NRA ทำให้ส่วนผสม แอสฟัลต์คอนกรีตดังกล่าวมีความ ยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อต้านทานต่อการ แตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น (120%) CRA (120%) CRA (100%) AC60/70 (100%) AC60/70 11% (125%) NRA (125%) NRA 6% Teststandard 1.Specific GravityASTM C127 2.Los Angeles AbrasionASTM C131 3. SoundnessAASHTO T104 4. CoatingAASHTO T182 Binder Type Adjusted Stiffness(MPa) AC 60/70 2,319 Natural Rubber 6% 2,854 Crumb Rubber 11% 2,755

7 Marshall Test Typical Marshall Design Criteria (from Asphalt Institute,2007) Mix Test

8 AC60/70 CRA ≈1.5 เท่า CRA ≈1.5 เท่า NRA ≈2 เท่า NRA ≈2 เท่า Mix Test Wheel tracking CRA AC60/70 11% NRA 6% Binder Type (Binder Content) Rutting Rate (mm/hr) Rut Depth (mm) AC 60/700.591.6 Crumb Rubber (CRA)0.561.22 Natural Rubber (NRA)0.541.12 ทั้ง NRA และ CRA มีค่าความอ่อนนุ่มที่ดีขึ้นกว่ามาตรฐานของแอสฟัลต์ ปกติ วัสดุมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น (ทนทานที่อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น) เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมวลรวม ซึ่งช่วยลดการหลุดลอกได้ มีอายุใช้งานและความทนทานมากขึ้น

9 กระบวนการผลิตถนนยางพารา เครื่องให้ ความ ร้อนยาง มะตอย วัสดุ มวล รวม เครื่องให้ค วามร้อน วัสดุมวล รวม ถังบรรจุ Mixtures บรรจุและ ขนส่ง สารผสมเพิ่ม เพื่อผสมแบบ Warm Mix น้ำ ยางพารา ข้น ยางล้อ รถยนต์ที่ใช้ แล้ว ยางผงที่ผ่าน กระบวนการรี ไซเคิล เตาผสม แอสฟัลต์ เข้ากับน้ำ ยางข้น เครื่องผสมยางมะ ตอยกับวัสดุมวลรวม

10 ความเป็นไปได้ภาคอุตสาหกรรมและความพร้อม ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ในประเทศไทย จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตที่กำหนดราคา เพราะมี การแข่งขันไม่มากนัก หากมีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม บริษัทจำหน่ายแอสฟัลต์รายใหญ่ในประเทศไทย มีความพร้อม แต่บริษัทขนาดเล็ก ต้องมีต้นทุนเพิ่มในส่วนของเตาผสมแอสฟัลต์เข้า กับน้ำยางข้น ฯลฯ สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ ทั้งยางรีไซเคิล (CRA) และยางพารา (NRA) ต้นทุนของถนนยางพารา (PARA-AC) เพิ่มขึ้น 15-25% ซึ่งใกล้เคียงกับราคา PMA ภาครัฐต้องออกมาตรฐานถนนยางพารา และออกมาตรการส่งเสริมทางอุตสาหกรรม

11 ผลประโยชน์และผลเสียของการใช้ Rubberized Asphalt Concrete ผลเสีย ผลประโยชน์ ลดมลภาวะทางเสียง 4-6 dBA ลดมลภาวะทางอากาศ GHGs ลดอัตราอุบัติเหตุขณะผิวทางเปียก ลดค่าซ่อมบำรุงทาง ต้นทุนค่า ก่อสร้างสูงขึ้น อายุการใช้งานเฉลี่ยของ AC = 5 ปี เพิ่มความทนทานในการใช้งาน - NRA ทนทานกว่า AC ~ 2 เท่า -CRA ทนทานกว่า AC ~ 1.5 เท่า สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง


ดาวน์โหลด ppt 4 ธันวาคม 2556 กรมทางหลวงชนบท. กรมทางหลวงชนบท ในฐานะหน่วยงานพัฒนา/บูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสาย รอง และสะพาน ได้ตระหนักถึงปัญหาราคายางตกต่ำ และต้องการพัฒนามาตรฐานและกรรมวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google