งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคุณภาพ คอนกรีต 203332 Concrete Technology 29 January 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคุณภาพ คอนกรีต 203332 Concrete Technology 29 January 2004."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคุณภาพ คอนกรีต 203332 Concrete Technology 29 January 2004

2 ความแตกต่างของคอนกรีตและ วัสดุก่อสร้างอื่นๆ คอนกรีตไม่ใช่วัสดุสำเร็จ คุณภาพและความสม่ำเสมอของคอนกรีต ผัน แปรค่อนข้างมาก คุณภาพของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว จะถูก กระทบจากปัจจัยต่างๆ การรับแรงกำลังอัด จะรับรองหลังจากที่เท คอนกรีตนั้นไปแล้ว 3 7 14 28 วัน คอนกรีตจำเป็นต้องดัดแปลงปรับปรุงสัดส่วน ผสมให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างแต่ละ โครงการและจำเป็นต้องใช้วัสดุที่หาได้ใน ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 การควบคุมคุณภาพ คำนิยาม  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึงกรรมวิธีและกลวิธี การปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้าน คุณภาพ  การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึงการปฏิบัติการ ทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ที่ ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ หรือ บริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ ต้องการ

4 ระดับของคุณภาพ เป้าหมายที่ทุกฝ่ายในวงการก่อสร้าง ต้องการคือ  ให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มากที่สุด  หลีกเลี่ยงให้เกิดคุณสมบัติที่ไม่ เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้ราคาโดยรวมต่ำที่สุด

5 กระบวนการควบคุมคุณภาพ กระบวนการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ นั้น จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม ต่างๆ 4 ขึ้นตอนคือ การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห์ผล การติดตามแก้ไข

6 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วนดังนี้ การควบคุมวัตถุดิบ การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต การควบคุม ณ โรงงานคอนกรีต หรือ ณ หน่วยงานผลิต การควบคุมคอนกรีต การบริการลูกค้า

7 การทดสอบเพื่อการควบคุม คุณภาพ การทดสอบเบื้องต้น  การทดสอบมวลรวม  การทดสอบคอนกรีต การทดสอบอื่นๆ  การทดสอบปูนซีเมนต์  การทดสอบน้ำยาผสมคอนกรีต  การทดสอบคอนกรีต

8 การควบคุมคุณภาพ ณ หน่วยงานก่อสร้าง การทดสอบค่ายุบตัว การทดสอบกำลังอัด

9 ค่ายอมรับสำหรับคุณภาพ คอนกรีต ปริมาณปูนซีเมนต์สูงสุดและต่ำสุด ความสามารถเทได้ ปริมาณฟองอากาศ อุณหภูมิ ณ หน่วยงานก่อสร้าง ความหนาแน่น ณ หน่วยงานก่อสร้าง กำลังอัด กำลังอัดที่ได้จากการเจาะ

10 การปฏิบัติเมื่อคุณภาพไม่ได้ มาตรฐาน ถ้าเป็นปัญหาเรื่องมวลรวม ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ถ้ากำลังอัดต่ำกว่าค่ากำลังอัดที่ ออกแบบ  ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่นอกกลุ่มควรตัดทิ้ง  อาจทดสอบโครงสร้างด้วยวิธีต่างๆ ตามลำดับดังนี้ การยิงด้วย Schmidt Hammer การเจาะคอนกรีตเพื่อทดสอบ การทดสอบให้โครงสร้างรับน้ำหนักจริง

11 ถังน้ำที่ใช้ทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้าง

12

13 การติดตั้ง Displacement Transducer เพื่อวัดค่าการแอ่น ตัวที่กลางแผ่นพื้น

14 การใช้สถิติในการควบคุม คุณภาพ ความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าที่ใช้วัดการ กระจายตัวของตัวอย่างก้อนปูนจากค่าเฉลี่ย

15

16 แผนภาพการควบคุม คุณภาพ แผนภาพแสดงกำลังอัดเฉลี่ยของ ก้อนตัวอย่าง แผนภาพแสดงกำลังอัดเฉลี่ย 5 ค่า ติดต่อกัน

17

18


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคุณภาพ คอนกรีต 203332 Concrete Technology 29 January 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google