งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคุณภาพคอนกรีต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคุณภาพคอนกรีต
Concrete Technology 29 January 2004

2 ความแตกต่างของคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
คอนกรีตไม่ใช่วัสดุสำเร็จ คุณภาพและความสม่ำเสมอของคอนกรีต ผันแปรค่อนข้างมาก คุณภาพของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว จะถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆ การรับแรงกำลังอัด จะรับรองหลังจากที่เทคอนกรีตนั้นไปแล้ว วัน คอนกรีตจำเป็นต้องดัดแปลงปรับปรุงสัดส่วนผสมให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างแต่ละโครงการและจำเป็นต้องใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 การควบคุมคุณภาพ คำนิยาม
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึงกรรมวิธีและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึงการปฏิบัติการทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ที่ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือ บริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ

4 ระดับของคุณภาพ เป้าหมายที่ทุกฝ่ายในวงการก่อสร้างต้องการคือ
ให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด หลีกเลี่ยงให้เกิดคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมน้อยที่สุด ให้ราคาโดยรวมต่ำที่สุด

5 กระบวนการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์นั้น จะต้องประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 4 ขึ้นตอนคือ การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห์ผล การติดตามแก้ไข

6 การควบคุมคุณภาพคอนกรีตสามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วนดังนี้
การควบคุมวัตถุดิบ การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต การควบคุม ณ โรงงานคอนกรีต หรือ ณ หน่วยงานผลิต การควบคุมคอนกรีต การบริการลูกค้า

7 การทดสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพ
การทดสอบเบื้องต้น การทดสอบมวลรวม การทดสอบคอนกรีต การทดสอบอื่นๆ การทดสอบปูนซีเมนต์ การทดสอบน้ำยาผสมคอนกรีต

8 การควบคุมคุณภาพ ณ หน่วยงานก่อสร้าง
การทดสอบค่ายุบตัว การทดสอบกำลังอัด

9 ค่ายอมรับสำหรับคุณภาพคอนกรีต
ปริมาณปูนซีเมนต์สูงสุดและต่ำสุด ความสามารถเทได้ ปริมาณฟองอากาศ อุณหภูมิ ณ หน่วยงานก่อสร้าง ความหนาแน่น ณ หน่วยงานก่อสร้าง กำลังอัด กำลังอัดที่ได้จากการเจาะ

10 การปฏิบัติเมื่อคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ถ้าเป็นปัญหาเรื่องมวลรวมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ถ้ากำลังอัดต่ำกว่าค่ากำลังอัดที่ออกแบบ ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่นอกกลุ่มควรตัดทิ้ง อาจทดสอบโครงสร้างด้วยวิธีต่างๆตามลำดับดังนี้ การยิงด้วย Schmidt Hammer การเจาะคอนกรีตเพื่อทดสอบ การทดสอบให้โครงสร้างรับน้ำหนักจริง

11 ถังน้ำที่ใช้ทดสอบการรับน้ำหนักจริงของโครงสร้าง

12

13 การติดตั้ง Displacement Transducer เพื่อวัดค่าการแอ่นตัวที่กลางแผ่นพื้น

14 การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
ความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายตัวของตัวอย่างก้อนปูนจากค่าเฉลี่ย

15

16 แผนภาพการควบคุมคุณภาพ
แผนภาพแสดงกำลังอัดเฉลี่ยของก้อนตัวอย่าง แผนภาพแสดงกำลังอัดเฉลี่ย 5 ค่าติดต่อกัน

17

18


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google