งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง
กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

2 การจัดทำทะเบียนสายทาง
แยกประเภทผิวทาง ผิวทางลูกรัง ผิวทางคอนกรีต ผิวทางลาดยาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

3 วงจรการเสื่อมสภาพของถนนกับการวางแผนซ่อมบำรุง
คุณภาพ สูง บำรุงปกติ ตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ สูง ต่ำ อายุการใช้งาน กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

4 การกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง แบ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ๆได้ 3 กิจกรรม
กิจกรรมบำรุงปกติ กิจกรรมตามกำหนดเวลา กิจกรรมบำรุงพิเศษ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

5 ตัวอย่าง กิจกรรมซ่อมบำรุง
กิจกรรมบำรุงปกติ ของกรมทางหลวง งานบำรุงรักษาผิวทาง งานบำรุงรักษาไหล่ทาง,ทางเท้า,ทางเชื่อม,เกาะกลาง,ทางจักรยาน งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยการปลอดภัย งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง งานบริการเครื่องจักรบำรุงทาง รวม 55 กิจกรรม กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

6 ตัวอย่าง กิจกรรมซ่อมบำรุง
กิจกรรมบำรุงปกติ ของกรมทางหลวงชนบท งานบำรุงรักษาผิวทาง,ไหล่ทาง,เกาะกลาง งานบำรุงรักษาโครงสร้างระบายน้ำ งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยการปลอดภัย งานบริเวณข้างทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

7 ตัวอย่าง กิจกรรมซ่อมบำรุง
1. กิจกรรมบำรุงปกติ 1.) บำรุงปกติผิวทางลาดยาง 1.1 บำรุงปกติผิวทางลาดยาง 1.2 บำรุงปกติผิวทางลาดยางในเขตเมือง (ตั้งแต่ 4 ช่องจราจร) 2.) บำรุงปกติผิวทางคอนกรีต 2.1 บำรุงปกติผิวทางคอนกรีต 2.2 บำรุงปกติผิวทางคอนกรีตในเขตเมือง (ตั้งแต่ 4 ช่องจราจร) 3.) บำรุงปกติผิวทางลูกรัง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

8 ตัวอย่าง 2.กิจกรรมตามกำหนดเวลา กิจกรรมบำรุงพิเศษ 4.) บูรณะลาดยาง
1.) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล 2.) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ดำเนินการเอง) 3.) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กิจกรรมบำรุงพิเศษ 1.) ซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ดำเนินการเอง) 2.) ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล 3.) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 4.) บูรณะลาดยาง 5.) ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

9 การสำรวจสภาพความเสียหายเพื่อกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง
การประเมินสภาพความเสียหายของทางด้วยสายตา (Visual Inspection) การประเมินสภาพความเสียหายด้วยอุปกรณ์ (Instrument Measurement) กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

10 โดยใช้ การประเมินสภาพความเสียหายของทางด้วยสายตา (Visual Inspection)
กำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง สร้างดัชนีจัดลำดับความสำคัญ โดยใช้ ชนิด/ขนาด ของความเสียหายในรูปของพื้นที่ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

11 ตัวอย่าง การสร้างดัชนี กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง
ดัชนีสภาพทาง (RCI) สภาพผิวทาง คำจำกัดความ 1 ดีมาก สภาพผิวทางใหม่ ไม่มีความเสียหายบนผิวทาง 2 ดี สภาพผิวทางสามารถขับรถได้ด้วยความสะดวกสบาย แทบไม่พบความเสียหายบนผิวทาง 3 ปานกลาง สภาพผิวทางไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วสูงได้ 4 แย่ สภาพผิวทางมีการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องทำการปรับปรุงผิวทางใหม่ 5 แย่มาก สภาพผิวทางมีการเสื่อมสภาพสูง จำเป็นต้องทำการก่อสร้างสายทางใหม่ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

12 การประเมินสภาพความเสียหายด้วยอุปกรณ์ (Instrument Measurement)
เครื่องมือตรวจสอบความฝืดของผิวทาง ความเรียบสากล (International Roughness Index, IRI) Falling Weight Deflectometer อุปกรณ์ Benkelman Beam กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

13 การประเมินสภาพความเสียหายด้วยอุปกรณ์ (Instrument Measurement)
กำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง สร้างดัชนีจัดลำดับความสำคัญ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

14 ตัวอย่าง การใช้ค่า IRI เป็นตัวกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง IRI < 3.5 ม./กม
บำรุงปกติ 3.5 ≤ IRI < 5 ม./กม. ฉาบผิวลาดยาง 5 ≤ IRI < 6.5 ม./กม. เสริมผิวลาด IRI ≥ 6.5 ม./กม. ซ่อมสร้างผิวทาง ช่วงความเสียหายมาก หลังซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

15 ตัวอย่าง การใช้ค่า Deflection เป็นตัวกำหนด กิจกรรมซ่อมบำรุง
เสริมผิวลาด Deflection ≥ 0.7 มม. ซ่อมสร้างผิวทาง การใช้ค่า Skid เป็นตัวกำหนด กิจกรรมซ่อมบำรุง Skid > 0.3 บำรุงปกติ Skid ≤0.3 ฉาบผิว/เสริม กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

16 ตัวอย่าง ผังแสดงการกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง ผลการ สำรวจ
ความเสียหาย 10% มากกว่า บำรุงพิเศษ น้อยกว่า ซ่อมสร้าง แอสฟัลติก คอนกรีต ปริมาณจราจร 1,000 คัน/วัน ตรวจสอบอายุการใช้งาน (5 ปี) บำรุงปกติ น้อยกว่า มากกว่า เท่ากับ/มากกว่า น้อยกว่า บำรุงตามกำหนดเวลา ซ่อมสร้าง ผิวเคพซีล ฉาบผิว ลาดยาง ปริมาณจราจร 1,000 คัน/วัน น้อยกว่า มากกว่า เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

17 ผังแสดงการกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง
ตัวอย่าง ผังแสดงการกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง สำรวจข้อมูล อายุการใช้งาน < 7 ปี > 15 ปี IRI อายุคงเหลือ ≥ 6.5 < 3.5 3.5 –< 4.5 4.5 –< 5.5 5.5 – < 6.5 0 ปี PCU ปี PCU < 1500 ≥ 1500 > 0 ปี < 1500 ≥ 1500 บำรุง ปกติ ฉาบผิว ลาดยาง ปรับ ระดับผิว AC เสริมผิว ลาดยาง ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อมสร้างผิวทาง AC ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อมสร้างผิวทาง AC IRI IRI ≥ 6.5 ≥ 6.5 < 6.5 < 6.5 PCU PCU < 1500 ≥ 1500 < 1500 ≥ 1500 เสริมผิว ลาดยาง ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อมสร้างผิวทาง AC เสริมผิว ลาดยาง ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อมสร้างผิวทาง AC กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

18 สรุปข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผน
จัดทำทะเบียนสายทาง ทราบกิจกรรมในการซ่อมบำรุง รู้วิธีสำรวจ จัดทำข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงความ เสียหายและกำหนดวิธีซ่อมบำรุงได้ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

19 การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง
หลัก 3 ถูก ถูกที่ Technology ถูกเวลา ถูกวิธี กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

20 การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง
รวบรวมข้อมูลสภาพทาง จัดทำกรอบความต้องการ กรอบงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม ผลตอบกลับ จัดลำดับความสำคัญโครงการ จัดทำแผนงาน เสนออนุมัติ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

21 การจัดทำกรอบความต้องการในการซ่อมบำรุง
ล้านบาท กิจกรรรมที่ต้องซ่อมบำรุง ชื่อสายทางที่ต้องซ่อมบำรุง ระยะทางที่ต้องซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

22 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม
ป้องกัน (Preventive) แก้ไข (Corrective) ก่อสร้างแล้วเสร็จ บำรุงปกติ (ทุกปี) บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ บำรุงปกติ (ทุกปี) บำรุงตามกำหนดเวลา กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

23 จัดลำดับความสำคัญโครงการ ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์/ สังคม/สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยด้านวิศวกรรม ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์/ สังคม/สิ่งแวดล้อม สถานที่สำคัญในสายทาง สถานที่ / แหล่งท่องเที่ยว ดัชนีประเมินสภาพความ เสียหาย ดัชนีความเรียบสากล ความหนาแน่นของชุมชน อายุการให้บริการของทาง สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญทางศาสนา โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนพักผ่อน ค่าการแอ่นตัว ค่าความฝืดของผิวทาง ปริมาณการจราจร จัดทำในรูปแบบการให้คะแนน กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

24 จัดทำแผนงาน เสนออนุมัติ
จัดเรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย คัดเลือกโครงการจากมากไปหาน้อยจน ได้กรอบวงเงินที่ต้องการ เสนออนุมัติ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

25 สวัสดี กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง
การตรวจสอบความเสียหายประเภทรอยแตกบนผิวทางลาดยาง บนพื้นฐานการวิเคราะห์กริดเซลล์ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google