งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนงานซ่อม บำรุงทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนงานซ่อม บำรุงทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนงานซ่อม บำรุงทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

2 การจัดทำทะเบียนสายทาง แยกประเภทผิวทาง ผิวทางลูกรัง ผิวทางคอนกรีต ผิวทางลาดยาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

3 วงจรการเสื่อมสภาพ ของถนนกับการ วางแผนซ่อมบำรุง บำรุงปกติ ตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ อายุการใช้งาน คุณภาพ สูง ต่ำ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

4 การกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง แบ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ๆได้ 3 กิจกรรม กิจกรรมบำรุงปกติ กิจกรรมตามกำหนดเวลา กิจกรรมบำรุงพิเศษ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

5 กิจกรรมซ่อมบำรุง กิจกรรมบำรุงปกติ ของกรมทางหลวง  งานบำรุงรักษาผิวทาง  งานบำรุงรักษาไหล่ทาง,ทางเท้า,ทางเชื่อม,เกาะ กลาง,ทางจักรยาน  งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยการปลอดภัย  งานบริเวณข้างทางและที่พักริมทาง  งานบริการเครื่องจักรบำรุงทาง รวม 55 กิจกรรม กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง ตัวอย่าง

6 กิจกรรมซ่อมบำรุง กิจกรรมบำรุงปกติ ของกรมทางหลวงชนบท  งานบำรุงรักษาผิวทาง,ไหล่ทาง,เกาะกลาง  งานจราจรสงเคราะห์และสิ่งอำนวยการปลอดภัย  งานบริเวณข้างทาง  งานบำรุงรักษาโครงสร้างระบายน้ำ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง ตัวอย่าง

7 กิจกรรมซ่อมบำรุง 1. กิจกรรมบำรุงปกติ 1.) บำรุงปกติผิวทางลาดยาง 1.1 บำรุงปกติผิวทางลาดยาง 1.2 บำรุงปกติผิวทางลาดยางในเขตเมือง (ตั้งแต่ 4 ช่องจราจร) 2.) บำรุงปกติผิวทางคอนกรีต 2.1 บำรุงปกติผิวทางคอนกรีต 2.2 บำรุงปกติผิวทางคอนกรีตในเขตเมือง (ตั้งแต่ 4 ช่องจราจร) 3.) บำรุงปกติผิวทางลูกรัง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง ตัวอย่าง

8 2.กิจกรรมตามกำหนดเวลา 1.) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล 2.) ฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ดำเนินการเอง) 3.) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 3.กิจกรรมบำรุงพิเศษ 1.) ซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง (ดำเนินการเอง) 2.) ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล 3.) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 4.) บูรณะลาดยาง 5.) ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง ตัวอย่าง

9 การสำรวจสภาพความเสียหายเพื่อ กำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง การประเมินสภาพความ เสียหายของทางด้วย สายตา (Visual Inspection) การประเมินสภาพ ความเสียหายด้วย อุปกรณ์ (Instrument Measurement) กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

10 ชนิด/ขนาด ของ ความเสียหายในรูป ของพื้นที่ โดยใช้ กำหนด กิจกรรม ซ่อมบำรุง สร้างดัชนี จัดลำดับ ความสำคัญ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

11 ดัชนีสภาพทาง (RCI) สภาพผิวทางคำจำกัดความ 1 ดีมากสภาพผิวทางใหม่ ไม่มีความเสียหายบนผิวทาง 2 ดี สภาพผิวทางสามารถขับรถได้ด้วยความสะดวกสบาย แทบไม่ พบความเสียหายบนผิวทาง 3 ปานกลางสภาพผิวทางไม่สามารถขับรถด้วยความเร็วสูงได้ 4 แย่ สภาพผิวทางมีการเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องทำการปรับปรุงผิว ทางใหม่ 5 แย่มาก สภาพผิวทางมีการเสื่อมสภาพสูง จำเป็นต้องทำการก่อสร้าง สายทางใหม่ การสร้าง ดัชนี ตัวอย่าง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

12 อุปกรณ์ Benkelman Beam ความเรียบสากล (International Roughness Index, IRI) Falling Weight Deflectometer เครื่องมือตรวจสอบ ความฝืดของผิวทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

13 กำหนด กิจกรรม ซ่อมบำรุง สร้างดัชนี จัดลำดับ ความสำคัญ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

14 การใช้ค่า IRI เป็นตัวกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง IRI < 3.5 ม./กมบำรุงปกติ 3.5 ≤ IRI < 5 ม./กม.ฉาบผิวลาดยาง 5 ≤ IRI < 6.5 ม./กม.เสริมผิวลาด IRI ≥ 6.5 ม./กม.ซ่อมสร้างผิวทาง ตัวอย่าง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง ช่วงความเสียหายมาก หลังซ่อมบำรุง

15 การใช้ค่า Deflection เป็นตัวกำหนด กิจกรรมซ่อมบำรุง Deflection < 0.7 มมเสริมผิวลาด Deflection ≥ 0.7 มม.ซ่อมสร้างผิวทาง การใช้ค่า Skid เป็นตัวกำหนด กิจกรรมซ่อมบำรุง Skid > 0.3บำรุงปกติ Skid ≤0.3ฉาบผิว/เสริม ตัวอย่าง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

16 ผลการ สำรวจ 10% ความเสียหาย 10% (5 ปี) ตรวจสอบอายุ การใช้งาน (5 ปี) บำรุงพิเศษ 1,000 คัน/วัน ปริมาณจราจร 1,000 คัน/วัน มากกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า บำรุงปกติ มากกว่า ซ่อมสร้าง แอสฟัลติก คอนกรีต น้อยกว่า ซ่อมสร้างผิวเคพซีล เท่ากับ/มากกว่า บำรุงตามกำหนดเวลา 1,000 คัน/วัน ปริมาณจราจร 1,000 คัน/วัน มากกว่า เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ฉาบผิว ลาดยาง น้อยกว่า ตัวอย่าง ผังแสดงการกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

17 > 15 ปี > 0 ปี อายุการใช้ งาน บำรุง ปกติ อายุ คงเหลือ 0 ปี PCU < 1500 ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อม สร้างผิว ทาง AC สำรวจข้อมูล 7 - 15 ปี ≥ 6.5 IRI PCU < 1500 ≥ 1500 เสริม ผิว ลาด ยาง ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อม สร้างผิว ทาง AC < 6.5 < 1500 ≥ 6.5 IRI PCU ≥ 1500 เสริม ผิว ลาด ยาง ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อม สร้างผิว ทาง AC < 6.5 ฉาบ ผิว ลาด ยาง ปรับ ระดับ ผิว AC 4.5 –< 5.5 IRI < 3.5 เสริม ผิว ลาด ยาง ≥ 6.5 < 7 ปี 3.5 –< 4.5 PC U ≥ 1500< 1500 ซ่อม สร้างผิว เคพซีล ซ่อม สร้างผิว ทาง AC ≥ 1500 5.5 – < 6.5 ตัวอย่าง ผังแสดงการกำหนดกิจกรรมซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

18 สรุปข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผน จัดทำทะเบียนสายทาง ทราบกิจกรรมในการซ่อมบำรุง รู้วิธีสำรวจ จัดทำข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงความ เสียหายและกำหนดวิธีซ่อมบำรุงได้ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

19 หลัก 3 ถูก Technology ถูก ที่ ถูก เวล า ถูก วิธี กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง การจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงทาง

20 รวบรวมข้อมูลสภาพทาง จัดทำแผนงาน เสนออนุมัติ ผลตอบกลับ จัดทำกรอบความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญโครงการ กรอบ งบประมาณ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

21 ล้า น บา ท การจัดทำกรอบความต้องการ ในการซ่อมบำรุง กิจกรรรมที่ต้องซ่อมบำรุง ชื่อสายทางที่ต้องซ่อมบำรุง ระยะทางที่ต้องซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

22 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม ป้องกัน (Preventive) แก้ไข (Corrective) ก่อสร้างแล้วเสร็จ บำรุงปกติ (ทุกปี) บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงปกติ (ทุกปี) บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

23 จัดลำดับความสำคัญโครงการ ปัจจัยด้านวิศวกรรม  ดัชนีประเมินสภาพความ เสียหาย  ดัชนีความเรียบสากล  อายุการให้บริการของทาง ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม  สถานที่สำคัญในสายทาง สถานที่ / แหล่งท่องเที่ยว  ความหนาแน่นของชุมชน  ปริมาณการจราจร  ค่าการแอ่นตัว  ค่าความฝืดของผิวทาง  สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญทางศาสนา โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนพักผ่อน จัดทำในรูปแบบการให้คะแนน กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

24  จัดเรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย  คัดเลือกโครงการจากมากไปหาน้อยจน ได้กรอบวงเงินที่ต้องการ จัดทำแผนงาน เสนออนุมัติ กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง

25 สวัสดี กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนงานซ่อม บำรุงทาง กลุ่มวิชาการและแผนงาน สำนักบำรุงทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google