งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง : ให้นิสิตทุกคนส่ง การบ้านอาทิตย์หน้า ทั้ง Report II – III อย่างละ 1 หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง : ให้นิสิตทุกคนส่ง การบ้านอาทิตย์หน้า ทั้ง Report II – III อย่างละ 1 หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง : ให้นิสิตทุกคนส่ง การบ้านอาทิตย์หน้า ทั้ง Report II – III อย่างละ 1 หน้า

2 Report II ให้ตอบคำถามคนละ 4 ข้อ เขียนด้วย ลายมือ ส่งสัปดาห์ ถัดไป (1 หน้า 30 บรรทัด ) 1. เลือกตอบ 1 ข้อ ให้อธิบายกระบวนการผลิตแต่ละหน่วย 1.1 หน่วยจัดส่งชิ้นส่วน 1.2 หน่วยปั๊มตัวถัง 1.3 หน่วยสี 1.4 หน่วยประกอบอุปกรณ์ 1.5 หน่วยตรวจสอบคุณภาพ 2. เลือกต่อ 1 ข้อ จงอธิบาย ทำอย่างไร ทำทำไม ผลดี การ ควบคุม 2.1 Cluster การผลิต 2.2 อธิบายระบบเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ระบบตามรูปต้นไม้ 3. เลือกตอบ 1 ข้อ ให้อธิบาย อุปกรณ์ วิธีใช้ ผลดี ผลเสีย 3.1 ใช้ Ethanol 3.2 ใช้ Biodiesel 3.3 ใช้ CNG 3.4 ใช้ LPG 3.5 ระบบ Hybrid 3.6 Battery วัสดุต่างๆ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร 4. เลือกตอบ 1 ข้อ จงอธิบาย 4.1 วิธีทดสอบ อุปกรณ์ LPG 1 ชิ้น 4.2 วิธีทดสอบ อุปกรณ์ CNG 1 ชิ้น 5. เลือกตอบ 1 ข้อ เพื่อความปลอดภัย ต้องดำเนินการอย่างไร 5.1 รถ 5.2 คน 5.3 ถนน กลุ่ม............................. ลำดับใน กลุ่ม........................ ชื่อ.............................. นามสกุล............................... 2101111 ท่องโลกวิศวกรรม ( วิศวกรรม ยานยนต์ ) PSB 15/10/2011

3 Report III ให้ตอบคำถามคนละ 4 ข้อ เขียนด้วย ลายมือ ส่ง สัปดาห์ถัดไป (1 หน้า 30 บรรทัด ) 1. เลือกตอบ 1 ข้อ ข้อกำหนด วิธีวัดพอสังเขป เครื่องมือที่ใช้ 1.1 มาตรฐานความปลอดภัย 1.2 มาตรฐานไอเสีย CO HC NO x Smoke particulate 1.3 มาตรฐานเสียง 2. เลือกต่อ 1 ข้อ อธิบายระบบ Recycle ของยานยนต์ 2.1 ตัว Body 2.2 Engine 2.3 อุปกรณ์ Electronic 2.4 ยาง 2.5 Battery 3. เลือกตอบ 1 ข้อ ควบคุมอะไร ทำอย่างไร บทลงโทษ 3.1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.2 กรมการขนส่งทางบก 3.3 กรมควบคุมมลพิษ 3.4 กรมธุรกิจพลังงาน 4. เลือกตอบ 1 ข้อ อธิบายเกณฑ์ ระบบทำอะไร อย่างไร 4.1 ระบบไอเสียรถยนต์เบนซิน 4.2 ระบบไอเสียรถยนต์ดีเซล 4.3 ระบบไอเสียรถบรรทุก 4.4 ระบบ OBD 5. เลือกตอบ 1 ข้อ อธิบาย ทำอะไร ทำอย่างไร ข้อดี ข้อเสีย 5.1 ความปลอดภัย 5.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.3 การ Recycle 5.4 พลังงานทดแทน กลุ่ม............................. ลำดับใน กลุ่ม........................ ชื่อ.............................. นามสกุล............................... 2101111 ท่องโลกวิศวกรรม ( วิศวกรรม ยานยนต์ ) PSB 15/10/2011

4 1................................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................................. 4................................................................................................................................................................. 5.................................................................................................................................................................. 6................................................................................................................................................................... 7................................................................................................................................................................... 8................................................................................................................................................................... 9................................................................................................................................................................... 10................................................................................................................................................................. 11................................................................................................................................................................. 12................................................................................................................................................................. 13................................................................................................................................................................. 14................................................................................................................................................................. 15................................................................................................................................................................. 16................................................................................................................................................................. 17................................................................................................................................................................. 18................................................................................................................................................................. 19................................................................................................................................................................. 20................................................................................................................................................................. 21................................................................................................................................................................. 22................................................................................................................................................................. 23................................................................................................................................................................. 24................................................................................................................................................................. 25................................................................................................................................................................. 26................................................................................................................................................................. 27................................................................................................................................................................. 28................................................................................................................................................................. 29................................................................................................................................................................. 30................................................................................................................................................................. กลุ่ม............................. ลำดับใน กลุ่ม........................ ชื่อ.............................. นามสกุล............................... 2101111 ท่องโลกวิศวกรรม ( วิศวกรรม ยานยนต์ ) PSB 15/10/2011


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง : ให้นิสิตทุกคนส่ง การบ้านอาทิตย์หน้า ทั้ง Report II – III อย่างละ 1 หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google