งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
โดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (ว.ป.ท.)

2 วงจรเสื่อมสลายวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย
ผลตอบแทนต่ำ ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรต่างๆ ขาด R&D ขาดการพัฒนา พึ่งพาวิศวกรต่างชาติ หน่วยงานรัฐไม่ให้ โอกาสวิศวกรไทย ขาดวิศวกรที่มี ประสบการณ์คุณภาพ ไม่มี Technology Transfer ขาดการสนับสนุน จากรัฐบาล สมองไหลออกจากวงการ สมองไหลออกจาก วงการ วงจรเสื่อมสลายวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย

3 อัตราค่าจ้างวิศวกรไทยกำหนดโดยสำนักงบประมาณ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยรายเดือนจำแนกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กลุ่มงาน ประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป 11-20 ปี 21-30 ปี 30 ปีขึ้นไป 75,000 100,000 125,000 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 105,000 140,000 175,000 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 120,000 160,000 200,000

4 อัตราค่าจ้างวิศวกรต่างชาติกำหนดโดยสำนักงบประมาณ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศรายเดือนจำแนกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กลุ่มงาน ประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง กลุ่มบริหารจัดการ 11-20 ปี 21-30 ปี 30 ปีขึ้นไป 300, ,000 450, ,000 550, ,000 กลุ่มวิชาชีพ 300, ,000 350, ,000

5 Basic Salary คำนวณจาก Charge Rate ของสำนักงบประมาณ
ประสบการณ์ Charge Rate Multiplying Factor Basic Salary 11-20 ปี 105,000 2.64 39,773 21-30 ปี 140,000 53,030 30 ปีขึ้นไป 175,000 66,288

6 ตารางอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (Basic Salary) ของวิศวกรจากการสำรวจโดย ว.ป.ท.
ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท) ช่างเทคนิค (ปวส) วิศวกรปริญญาตรี วิศวกรปริญญาโท วิศวกรปริญญาเอก จบใหม่ 9,000 15,000 22,000 35,000 3-5 ปี 12,000-15,000 20,000-25,000 30, ,000 50,000-60,000 5-10 ปี 15,000-23,000 25,000-40,000 35,000-60,000 60,000-85,000 10-15 ปี 23, ,000 40,000-65,000 85, ,000 15-20 ปี 30,000-35,000 65,000-80,000 85, ,000 110, ,000 20-25 ปี 35,000-40,000 80,000-90,000 100, ,000 130, ,000 25-30 ปี 40,000-45,000 90, ,000 110, ,000 140, ,000 30 ปีขึ้นไป 45,000 100,000 120,000 150,000

7 จากการสำรวจการว่าจ้างจริง
ตารางเปรียบเทียบ (Basic Salary) ของสำนักงบประมาณ และ Basic Salary จากการสำรวจโดย ว.ป.ท. ประสบการณ์ (ปี) Basic Salary จากการสำรวจการว่าจ้างจริง 11-20 ปี 39,773 60, ,000 21-30 ปี 53,030 100, ,000 30 ปีขึ้นไป 66,288 120,000

8 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกรในการกำกับวิศวกรต่างชาติ
ที่เข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาให้เจ้าของโครงการพิจารณาคัดเลือก ถ้ามีวิศวกรต่างชาติร่วมงาน ต้องมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามระเบียบของสภาวิศวกร จบ วิศวกรต่างชาติประเภทบุคคล ต้องขอใบอนุญาต กว. แบบพิเศษ (เฉพาะโครงการ) โดยผ่านขั้นตอนการทดสอบความรู้ในงานที่จะเข้ามารับผิดชอบ รวมทั้งเงื่อนไขการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิศวกรไทยที่ต้องระบุชื่อไว้ด้วย นิติบุคคลต่างชาติต้องขึ้นทะเบียนนิติบุคคลแบบพิเศษ (เฉพาะโครงการ) แจ้งเจ้าของโครงการเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้องเปลี่ยนตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียงพอ นิติบุคคลเซ็นสัญญากับเจ้าของโครงการ วิศวกรต่างชาติต้องทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้สภาวิศวกรทราบ สภาวิศวกรจะทดสอบความรู้ของวิศวกรไทยที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ สภาวิศวกรมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ระบุใน TOR โดยมีเงื่อนไขให้วิศวกรต่างชาติต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกรในกรณีที่เข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย ถ้าไม่ได้งาน ถ้าได้งาน และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา และรอเซ็นสัญญา ในกรณีนิติบุคคลต่างชาติเป็นคู่สัญญากับเจ้าของโครงการ ถ้าได้รับใบอนุญาต ถ้าไม่ได้รับใบอนุญาต ได้รับใบอนุญาต นิติบุคคลแบบพิเศษ ถ้ามีปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา O.K.

9 สรุป ว.ป.ท. ต้องการให้สภาวิศวกรเป็นตัวแทนของสมาคมในการผลักดัน
1) ผลักดันให้เกิด Technology Transfer ให้เป็นรูปธรรม โดยการศึกษารูปแบบจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ 2) ผลักดันให้ภาครัฐปรับ Basic Salary และใช้ Multiplying Factor 2.64 ในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google