งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนา วิชาชีพวิศวกรรม โดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ( ว. ป. ท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนา วิชาชีพวิศวกรรม โดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ( ว. ป. ท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนา วิชาชีพวิศวกรรม โดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ( ว. ป. ท.)

2 วงจรเสื่อมสลายวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาไทย ผลตอบแท นต่ำ ขาดการสนับสนุน จากรัฐบาล องค์กรต่างๆ ขาด R&D ขาดการ พัฒนา พึ่งพา วิศวกร ต่างชาติ พึ่งพา วิศวกร ต่างชาติ หน่วยงานรัฐ ไม่ให้ โอกาสวิศวกร ไทย ขาดวิศวกรที่มี ประสบการณ์ คุณภาพ ไม่มี Technology Transfer ขาดการ สนับสนุน จากรัฐบาล สมองไหลออก จากวงการ สมองไหลออก จาก วงการ

3 อัตราค่าจ้างวิศวกรไทยกำหนดโดยสำนักงบประมาณ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาไทยรายเดือนจำแนกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ กลุ่มงานประสบการณ์อัตราค่าจ้าง กลุ่มงานวิชาชีพ ทั่วไป ปี ปี 30 ปีขึ้นไป 75, , ,000 กลุ่มงานวิชาชีพ เฉพาะ ปี ปี 30 ปีขึ้นไป 105, , ,000 กลุ่มงานเชี่ยวชาญ เฉพาะ ปี ปี 30 ปีขึ้นไป 120, , ,000

4 อัตราค่าจ้างวิศวกรต่างชาติกำหนดโดยสำนักงบประมาณ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศรายเดือนจำแนกตามกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ กลุ่มงานประสบการณ์อัตราค่าจ้าง กลุ่มบริหารจัดการ ปี ปี 30 ปีขึ้นไป 300, , , , , ,000 กลุ่มวิชาชีพ ปี ปี 30 ปีขึ้นไป 300, , , , , ,000

5 ประสบก ารณ์ Charge Rate Multiplying Factor Basic Salary ปี 105, , ปี 140, , ปีขึ้น ไป 175, ,288 Basic Salary คำนวณจาก Charge Rate ของสำนักงบประมาณ

6 ประสบการ ณ์ ( ปี ) เงินเดือน ( บาท ) ช่างเทคนิค ( ปวส ) วิศวกร ปริญญา ตรี วิศวกร ปริญญาโท วิศวกรปริญญา เอก จบใหม่ 9,00015,00022,00035, ปี 12,000-15,000 20, ,000 30, ,000 50,000-60, ปี 15,000-23,000 25, ,000 35, ,000 60,000-85, ปี 23, ,000 40, ,000 60, ,000 85, , ปี 30,000-35,000 65, ,000 85, , , , ปี 35,000-40,000 80, , , , , , ปี 40,000-45,000 90, , , , , , ปีขึ้นไป 45,000100,000120,000150,000 ตารางอัตราเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (Basic Salary) ของวิศวกรจาก การสำรวจโดย ว. ป. ท.

7 ประสบการณ์ ( ปี ) Basic Salary จากการสำรวจการ ว่าจ้างจริง ปี 39,77360, , ปี 53,030100, , ปีขึ้นไป 66,288120,000 ตารางเปรียบเทียบ (Basic Salary) ของสำนักงบประมาณ และ Basic Salary จาก การสำรวจโดย ว. ป. ท.

8 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกรในการกำกับวิศวกร ต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย ที่ปรึกษายื่น ข้อเสนอด้าน เทคนิคและ ราคาให้เจ้าของ โครงการ พิจารณา คัดเลือก ถ้ามี วิศวกรต่างชาติ ร่วมงาน ต้องมี เงื่อนไขให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบของ สภาวิศวกร จบ วิศวกรต่างชาติ ประเภทบุคคล ต้องขอใบอนุญาต กว. แบบพิเศษ ( เฉพาะโครงการ ) โดยผ่านขั้นตอน การทดสอบ ความรู้ในงานที่จะ เข้ามารับผิดชอบ รวมทั้งเงื่อนไข การถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ วิศวกรไทยที่ต้อง ระบุชื่อไว้ด้วย นิติบุคคลต่างชาติ ต้องขึ้นทะเบียน นิติบุคคลแบบ พิเศษ ( เฉพาะ โครงการ ) แจ้งเจ้าของ โครงการเพื่อ เข้าปฏิบัติงาน ต้องเปลี่ยนตัว บุคคลที่มี คุณสมบัติ เพียงพอ นิติบุคคลเซ็น สัญญากับ เจ้าของ โครงการ วิศวกรต่างชาติ ต้องทำรายงาน สรุปผลการ ปฏิบัติงานให้สภา วิศวกรทราบ สภาวิศวกรจะ ทดสอบความรู้ ของวิศวกรไทยที่ ถูกระบุชื่อเป็น ผู้รับการถ่ายทอด ความรู้ สภาวิศวกรมี หนังสือแจ้ง หน่วยงาน เจ้าของ โครงการให้ระบุ ใน TOR โดยมี เงื่อนไขให้ วิศวกรต่างชาติ ต้องดำเนินการ ตามแนวทาง ปฏิบัติของสภา วิศวกรในกรณี ที่เข้ามา ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุมใน ประเทศไทย จบ ถ้าไม่ได้ งาน ถ้าได้งาน และอยู่ ระหว่าง การเจรจา ต่อรอง ราคา และรอ เซ็น สัญญา ในกรณีนิติ บุคคลต่างชาติ เป็นคู่สัญญากับ เจ้าของ โครงการ ถ้า ได้รับ ใบอนุญ าต ถ้า ไม่ได้ รับ ใบอนุญ าต ได้รับ ใบอนุญาต นิติบุคคล แบบพิเศษ ถ้ามีปัญหา ระหว่าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติง านแล้ว เสร็จ ตาม สัญญา O. K.

9 สรุป ว. ป. ท. ต้องการให้สภาวิศวกรเป็นตัวแทนของ สมาคมในการผลักดัน 1) ผลักดันให้เกิด Technology Transfer ให้ เป็นรูปธรรม โดยการศึกษารูปแบบจาก ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ 2) ผลักดันให้ภาครัฐปรับ Basic Salary และ ใช้ Multiplying Factor 2.64 ในการจัดทำ งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนา วิชาชีพวิศวกรรม โดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ( ว. ป. ท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google